Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
5. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Prosme Pána, který z nás činí učedníky, volá do společenství církve a vyzývá k následování: (1)

1. Pane Ježíši, jako jsi Šimonovi a jeho druhům dopřál zázračný rybolov, uschopni svůj lid k dílu nové evangelizace a popřej mu zdaru. (2)

2. Prosíme tě za Petrova nástupce a všechny, které jsi učinil rybáři lidí, ať věrně předávají, vykládají a chrání poklad víry, kterou vyznáváme. (3)

3. Kéž ti, kdo prožívají drama rozhodnutí se pro duchovnímu povolání, naleznou sílu ti odpovědět: „Tady jsem, mne pošli.“ (4)

4. Nechť i vládcové národů uslyší slova tvých úst, uznají tvou velebnost a vzdávají ti chválu. (5)

5. Pomáhej zdravým a silným věnovat část svého času lidem, kteří jsou sami ve své nemoci, stáří a umírání.

6. Také nás zde přítomné posiluj svým Duchem, aby milost, kterou jsi nám udělil, nezůstala ležet ladem. (6)

7. Věčnou spásou odměň všechny, kdo tvou radostnou zvěst přijali a byli v ní pevní. (7)

Náš Pane, Ježíši Kriste,
vyslyš nás, když k tobě voláme
s důvěrou ve tvou dobrotu a věrnost,
která trvá navěky. (8)
Amen.

 

( ) Viz Lk 5,1-11.
(2) Viz tamtéž, v. 4-9.
(3) Srov. tamtéž, v. 10-11; 1 Kor 15,1-8; 1 Tim 6,20; 2 Tim 1,12-14. Srov. Katechismus katolické církve, čl. 84-87.
(4) Iz 6,8. Srov. Iz 6,5; Lk 5,8n; 1 Kor 15,8-9.
(5) Srov. Ž 138,4-5. Srov. Český ekumenický překlad.
(6) Srov. 1 Kor 15,10a.
(7) Srov. tamtéž, v. 1-2a.
(8) Srov. Ž 138,2-3.8.

 

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 30. 5. slavnost Těla a krve Páně

1. čtení Ex 24,3-8; Žid 9,11-15; Evangelium Mk 14,12-16.22-26

Komentář k Mk 14,12-16.22-26: Společenství učedníků s Kristem se promítá i do našich časů. Vždyť On je s námi vždy, když slavíme eucharistii. Trvalá přítomnost Pána ať je pro naše vztahy povzbuzením!

Zdroj: Nedělní liturgie

Slavnost Těla a krve Páně (´Božího těla´)

(27. 5. 2024) Svátek, který katolická církev slaví ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice, aby zvlášť oslavila - eucharistii.

26. KVĚTNA - SV. FILIP NERI

(24. 5. 2024) Filip Neri se narodil dne 21. července roku 1515 ve Florencii v rodině Františka a Lukrecie z Mosciana. O jeho dětství…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2024) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2024) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.