Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
5. neděle velikonoční - B / přímluvy

Milovaní, Pán Ježíš je pravý vinný kmen, my jeho ratolesti. V pevném sepětí s Ním prosme a volejme: Pane, smiluj se. [1]
 1. Prosme Pána za svatou církev, ať roste a sílí mocí jeho Ducha; požívá všude pokoj a žije v bázni Boží. [2]
 2. Prosme Pána za ty, kdo v něho věří, ať nesou hojné ovoce vzájemné lásky, činné víry a nakažlivé radosti. [3]
 3. Prosme za zasvěcené osoby, aby splnily své sliby dané Pánu před jeho lidem. [4]
 4. Prosme Pána za vůdce světových mocností, aby už nikdy nedopustili světovou válku. [5]
 5. Prosme Pána za rodiny, děti, rodiče a příbuzné, aby se měli opravdově rádi. [6]
 6. Prosme za chudé, aby se najedli do sytosti, a ti, kdo Pána hledají, aby ho našli. [7]
 7. Prosme Pána za jeho usychající ratolesti, aby se opět zazelenaly dobrými skutky. [8]
 8. Prosme za pronásledovatele křesťanů, aby se jako Šavel nechali přemoci Pánem. [9]
 9. Prosme Pána za ty, kdo umlčeli své svědomí, aby poznali, v čem je pravda. [10]
 10. Prosme Pána za nás a celou naši farnost, ať se po vzoru Barnabášově ujímáme nově příchozích a uvádíme je do našeho společenství. [11]
 11. Prosme za zesnulé, zvláště za oběti druhé světové války, ať Pána vidí a žijí v jeho slávě. [12]

 

Pane Ježíši Kriste, bez tebe nedokážeme nic.

Dej, ať zůstáváme v tobě a tvá slova v nás,

aby se na nás naplnila tvá zaslíbení. [13]

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

    

________________________

[[1]]   Srov. Jan 15,1-8. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 6.

[2]   Srov. Sk 9,31.

[3]   Srov. Jan 15,1nn; Sk 9,26-30; 1 Jan 3,23-24. Viz vstupní modlitba.

[4]   Srov. Ž 22,26b.

[5]   Srov. tamtéž, 28.31-32.

[6]   Srov. 1 Jan 3,18.

[7]   Srov. Ž 22,27.

[8]   Srov. Jan 15,6.

[9]   Srov. Sk 9,1-30.

[10] Srov. 1 Jan 3,19-24.

[11] Srov. Sk 9,26-28.

[12] Srov. tamtéž, 27; Ž 22,31n.

[13] Srov. Jan 15,4-5.7-8; 1 Jan 3,21-24.

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 21. 6.

Gn 12,1-9; Mt 7,1-5

Komentář k Gn 12,1-9: Kéž máme i my sílu vyjít ze své „země“, ze svých zvyků a představ. K přijetí Božího požehnání je třeba mnohé opustit i dnes.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2021) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)
(18. 6. 2021) Z neděle 19.6.1977. Text byl původně pronesen v angličtině, italštině a krátce také v němčině. Zde…

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2021) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2021) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

On-line večerní seminář a exercicie s P. ELIASEM VELLOU OFM

(14. 6. 2021) Úterý 29. 6. 2021 až  pátek 2. 7. 2021 v Koclířově jako duchovní  příprava na slavnost našich otců víry…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2021) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(11. 6. 2021) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo
(8. 6. 2021) Zakladatelka sester kapucínek bude blahořečena 9. října 2021 v italské Neapoli.

Aleluja dětí :-)

Aleluja dětí :-)
(6. 6. 2021) Ve velikonoční době natočily děti z farnosti Stodůlky video na hudbu z Händelova Mesiáše a známého  aleluja.…