Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus A)
5. neděle velikonoční - A / přímluvy

Milovaní, společně přistupme k našemu Pánu a s vírou ho prosme: [1]
  1. Za svatý lid Boží, aby stále rostl počet těch, kdo tě vírou vyznávají a slovem i životem o tobě svědčí. [2]
  2. Za služebníky Slova a oltáře, ať jsou plni Ducha svatého, víry a moudrosti. [3]
  3. Za Boží díla, svět a všechny lidi, ať na nich spočívá tvá milost a tvé milosrdenství. [4]
  4. Za příslušníky nekřesťanských náboženství, aby poznali, že ty jsi ta cesta k Otci všech. [5]
  5. Za ty, kdo odmítají přijmout víru, abys je povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. [6]
  6. Za ty, kdo klamou i za ty, kdo jsou klamáni, aby byli zasaženi tvou pravdou. [7]
  7. Za těžce nemocné, abys je vysvobodil ze smrti a zachoval jim život. [8]
  8. Za všechny potřebné, aby nezůstali bez hmotné pomoci, péče, lásky ani modliteb bližních. [9]
  9. Za naši farnost, ať tvoříme jeden živý duchovní chrám a celý svůj život stavíme na tobě. [10]
  10. Za naše zemřelé, ať vejdou v příbytky, jež jsi svým věrným uchystal v Otcově domě. [11]

 

Pane Ježíši Kriste, slyš prosby svých věřících

a buď nám cestou, po níž kráčíme, pravdou,

kterou vyznáváme a životem, který žijeme k Otcově chvále. [12]

Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě

Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.

 

 

________________________

[1]   Srov. 1 Petr 2,4a.7a; Mt 21,22.

[2]   Srov. Jan 14,1.10-12; Sk 6,1a.7a; 1 Petr 2,9. Viz PAVEL VI.: Evangelii nuntiandi, apoštolská exhortace z 8. prosince 1975, čl. 41–43.

[3]   Srov. Sk 6,2-5.

[4]   Srov. Ž 33,4-5.22a.

[5]   Srov. Jan 14,6-12. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Nostra aetate, deklarace o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím.

[6]   Srov. 1 Petr 2,7-9. 

[7]   Srov. Jan 14,6.

[8]   Srov. Ž 33,19; Jan 14,6.

[9]   Srov. Sk 6,1-6.

[10] Srov. 1 Petr 2,4-7a; Jan 14,6.

[11] Srov. Jan 14,2-4.

[12] Srov. tamtéž, 1-12; 1 Petr 2,7.9.

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 21. 6.

Gn 12,1-9; Mt 7,1-5

Komentář k Gn 12,1-9: Kéž máme i my sílu vyjít ze své „země“, ze svých zvyků a představ. K přijetí Božího požehnání je třeba mnohé opustit i dnes.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2021) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)
(18. 6. 2021) Z neděle 19.6.1977. Text byl původně pronesen v angličtině, italštině a krátce také v němčině. Zde…

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2021) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2021) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

On-line večerní seminář a exercicie s P. ELIASEM VELLOU OFM

(14. 6. 2021) Úterý 29. 6. 2021 až  pátek 2. 7. 2021 v Koclířově jako duchovní  příprava na slavnost našich otců víry…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2021) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(11. 6. 2021) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo
(8. 6. 2021) Zakladatelka sester kapucínek bude blahořečena 9. října 2021 v italské Neapoli.

Aleluja dětí :-)

Aleluja dětí :-)
(6. 6. 2021) Ve velikonoční době natočily děti z farnosti Stodůlky video na hudbu z Händelova Mesiáše a známého  aleluja.…