Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus A)
6. neděle velikonoční - A / přímluvy

V Duchu pravdy, který v nás přebývá, prosme Pána: Pane, smiluj se. [1]
  1. Prosme za všechny pokřtěné, aby tě měli v srdci i na jazyku a věrně zachovávali tvá přikázání. [2]
  2. Prosme za ty, kdo přijmou dar Ducha svatého, aby s nimi byl navždy a oni zůstávali v něm. [3]
  3. Prosme za ty, jimž je hlásáno evangelium, aby je přijali stejně radostně jako Samařané od jáhna Filipa. [4]
  4. Prosme za svět a lidi v něm, ať pocítí sílu Ducha Utěšitele, žijí v jeho lásce a míru. [5]  
  5. Prosme za pronásledované a trpící křesťany, ať se na nich projeví moc tvého kříže a zmrtvýchvstání. [6]  
  6. Prosme za ty, kdo se nad námi pohoršují, aby sami poznali, jak krásné je být křesťanem. [7]
  7. Prosme za osiřelé a opuštěné: přijď k nim v sestrách a bratřích, kteří se jich ujmou. [8] 
  8. Prosme za lidi trpící za své zlé činy, ať jsou očištěni lítostí a najdou odpuštění u těch, kterým ublížili. [9]
  9. Prosme za zde přítomné: kéž jsme stále připraveni dát odpověď každému, kdo se nás zeptá na důvod naší naděje. [10]
  10. Prosme za naše zemřelé, aby navěky žili s tebou, Pánem věčně živým. [11]

 

 

Buď veleben, Pane Ježíši, že přijímáš naše prosby.

Kéž den ode dne lépe poznáváme, že ty jsi ve svém Otci,

my v tobě a ty v nás. [12]

Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě

Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.

 

 

________________________

[1]   Srov. Jan 14,17.

[2]   Srov. tamtéž, 15-21; 1 Petr 3,15.

[3]   Srov. Jan 14,15-17; Sk 8,14-17. Viz Katechismus katolické církve, čl. 1293–1301.

[4]   Srov. Sk 8,5-8.14; 21,8.

[5]   Srov. Jan 14,16-17; Sk 1,8.

[6]   Srov. Ž 66,2.4.7a; 1 Petr 3,17. Ke Dni modliteb za pronásledované křesťany, připadajícímu na tuto neděli.

[7]   Srov. 1 Petr 3,16.

[8]   Srov. Jan 14,18.

[9]   Srov. 1 Petr 3,17.

[10] Srov. tamtéž, 15. Viz Český ekumenický překlad.

[11] Srov. Jan 14,19.

[12] Srov. Ž 66,20; Jan 14,20; Gal 2,20.

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 21. 6.

Gn 12,1-9; Mt 7,1-5

Komentář k Gn 12,1-9: Kéž máme i my sílu vyjít ze své „země“, ze svých zvyků a představ. K přijetí Božího požehnání je třeba mnohé opustit i dnes.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2021) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)
(18. 6. 2021) Z neděle 19.6.1977. Text byl původně pronesen v angličtině, italštině a krátce také v němčině. Zde…

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2021) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2021) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

On-line večerní seminář a exercicie s P. ELIASEM VELLOU OFM

(14. 6. 2021) Úterý 29. 6. 2021 až  pátek 2. 7. 2021 v Koclířově jako duchovní  příprava na slavnost našich otců víry…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2021) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(11. 6. 2021) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo
(8. 6. 2021) Zakladatelka sester kapucínek bude blahořečena 9. října 2021 v italské Neapoli.

Aleluja dětí :-)

Aleluja dětí :-)
(6. 6. 2021) Ve velikonoční době natočily děti z farnosti Stodůlky video na hudbu z Händelova Mesiáše a známého  aleluja.…