Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
7. neděle velikonoční - B / přímluvy

S očima pozdviženýma k nebi, kam vystoupil náš Pán, a v očekávání jeho zaslíbeného Ducha společně prosme: [1]
 1. Za Kristovu církev, ať přes všechny pády a slabosti svých členů dýchá Duchem Svatým. [2]
 2. Za papeže Františka a nástupce svatých apoštolů, ať vtiskují Církvi tvář vlídnou a přitažlivou. [3]
 3. Za ty, kdo přijmou pečeť Ducha Svatého, ať se stanou apoštoly míru a radosti. [4]
 4. Za všechny pokřtěné, aby jedno byli. [5]
 5. Za ty, kdo nám vládnou, ať se podřídí Tomu, který vládne nade vším. [6]
 6. Za ty, kdo nás informují, ať je posvětí pravda Božího slova. [7]
 7. Za ty, kdo chtějí všechno vidět, měřit a vážit, ať naleznou Toho, jehož nikdo nikdy nespatřil. [8]
 8. Za ty, které opanoval Zlý, ať je chrání a zachrání Spasitel světa. [9]
 9. Za oběti lidského zla, násilí a ponižovaní, ať poznají a uvěří, jakou láskou je miluje Bůh. [10]
 10. Za naše (farní) společenství, ať lásku k Bohu neviditelnému projevujeme na těch, které máme vedle sebe. [11]
 11. Za ty, kteří nás předešli na věčnost, ať s anděly a svatými velebí Pána na věky. [12]

 

Otče svatý, vyslyš prosby svých dětí ve světě, jež se

připojují k modlitbě tvého jednorozeného Syna. [13]

Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého

žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

 

________________________

[1]   Srov. Jan 17,1; Sk 1,1-11; 2,1-11.

[2]   Srov. Sk 1,15-17.20-26.

[3]   Srov. tamtéž.

[4]   Srov. Jan 17,13; 1 Jan 4,13; 2 Kor 1,22. Viz Katechismus katolické církve, čl. 1293–1296, 1300.

[5]   Srov. Jan 17,11.

[6]   Srov. Ž 103,19.

[7]   Srov. Jan 17,17.19. Viz Světový den sdělovacích prostředků, každoročně připomínaný na 7. neděli velikonoční (od roku 1985).

[8]   Srov. 1 Jan 4,12.

[9]   Srov. Jan 17,15; 1 Jan 4,14. Viz Velikonoční vigilie: Slavnost velikonoční svíce.

[10] Srov. 1 Jan 4,16.

[11] Srov. tamtéž, 11-16.19-21.

[12] Srov. Ž 103,1-2.19-20.

[13] Srov. Jan 17,1nn.

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 21. 6.

Gn 12,1-9; Mt 7,1-5

Komentář k Gn 12,1-9: Kéž máme i my sílu vyjít ze své „země“, ze svých zvyků a představ. K přijetí Božího požehnání je třeba mnohé opustit i dnes.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2021) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)
(18. 6. 2021) Z neděle 19.6.1977. Text byl původně pronesen v angličtině, italštině a krátce také v němčině. Zde…

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2021) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2021) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

On-line večerní seminář a exercicie s P. ELIASEM VELLOU OFM

(14. 6. 2021) Úterý 29. 6. 2021 až  pátek 2. 7. 2021 v Koclířově jako duchovní  příprava na slavnost našich otců víry…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2021) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(11. 6. 2021) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo
(8. 6. 2021) Zakladatelka sester kapucínek bude blahořečena 9. října 2021 v italské Neapoli.

Aleluja dětí :-)

Aleluja dětí :-)
(6. 6. 2021) Ve velikonoční době natočily děti z farnosti Stodůlky video na hudbu z Händelova Mesiáše a známého  aleluja.…