Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus A)
7. neděle velikonoční - A / přímluvy

Jako náš Pán Ježíš Kristus pozvedněme oči k nebi a modleme se k nebeskému Otci. [1]

 

  1. Shlédni, Bože, na svou Církev, ať v těchto dnech bdí a vyprošuje Ducha slávy sobě a všem lidem. [2]
  2. Buď zjeven každému, kdo hledá jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. [3]
  3. Dopřej všem, kteří ti patří, aby jako ty a Syn jste jedno, i oni jedno byli. [4]
  4. Prosíme tě za svět, ať pro jeho spásu pracují s Ježíšem ti, kdo byli a budou biřmováni. [5]
  5. Nechť oběti sester a bratří trpících pro Krista přinesou nová povolání k životu s ním. [6]
  6. Přiváděj zdravé, silné a zabezpečené k pomoci nemocným, slabým a potřebným.
  7. Dej, aby ti, kdo jiné vtahují do svých válek, zvráceností a podvodů, byli vtaženi do tvé lásky. [7]
  8. Naplň toto společenství svým Duchem, ať se v něm radujeme, modlíme a tebe velebíme, že jsme křesťany. [8]
  9. Oslav drahé zesnulé ve svém Kristu, ať je jejich světlem a spásou v zemi živých. [9]

 

Slyš, Otče, naše hlasy a vyslyš nás,

aby v nás byl Ježíš oslaven a my za ním

šli tam, kde on je s tebou. [10]

Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého

žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

 

 

________________________

[1]   Srov. Jan 17,1nn. Viz Katechismus katolické církve, čl. 2746–2751.

[2]   Srov. Sk 1,12-14.

[3]   Srov. Jan 17,3.

[4]   Srov. tamtéž, 11.21-22.

[5]   Srov. Jan 5,17. Srov. GIGLIONI Paolo: Svátosti Krista a církve: souzvuk mezi Bohem a člověkem, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996, s. 66.

[6]   Srov. 1 Petr 4,13-14.

[7]   Srov. tamtéž, 15.

[8]   Srov. tamtéž, 13.16.

[9]   Srov. Ž 27,1.13; Jan 17,4-5.

[10] Srov. Ž 27,7; Jan 17,10b-11a; Sk 1,12. 

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 21. 6.

Gn 12,1-9; Mt 7,1-5

Komentář k Gn 12,1-9: Kéž máme i my sílu vyjít ze své „země“, ze svých zvyků a představ. K přijetí Božího požehnání je třeba mnohé opustit i dnes.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2021) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)
(18. 6. 2021) Z neděle 19.6.1977. Text byl původně pronesen v angličtině, italštině a krátce také v němčině. Zde…

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2021) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2021) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

On-line večerní seminář a exercicie s P. ELIASEM VELLOU OFM

(14. 6. 2021) Úterý 29. 6. 2021 až  pátek 2. 7. 2021 v Koclířově jako duchovní  příprava na slavnost našich otců víry…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2021) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(11. 6. 2021) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo
(8. 6. 2021) Zakladatelka sester kapucínek bude blahořečena 9. října 2021 v italské Neapoli.

Aleluja dětí :-)

Aleluja dětí :-)
(6. 6. 2021) Ve velikonoční době natočily děti z farnosti Stodůlky video na hudbu z Händelova Mesiáše a známého  aleluja.…