Pro každého existuje poklad  v tom, po čem touží. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus C)
7. neděle velikonoční - C / přímluvy

V čase blížících se Letnic prosme nebeského Otce, aby všichni byli jedno.

 

V čase blížících se Letnic prosme nebeského Otce, aby všichni byli jedno. [1]

 

  1. Za církev, Bože, prosíme: sjednocuj ji svým zaslíbeným Duchem, ať je věrohodným znamením spásy a nástrojem jednoty celého lidstva v Kristu. [2]
  2. Dar jednoty vyprošujeme všem, které spojuje víra v jednoho Pána, byli obmyti týmž křtem a obracejí se k tobě, jedinému Bohu a Otci všech. [3]
  3. Po vzoru Krista a svatých nechť nespíláme těm, kdo se stavějí proti nám, umíme se za ně modlit a získávat je vlídným slovem. [4]
  4. Buď milostiv lidskému rodu, vzešlému z tvých rukou, aby moc, bohatství a zájmy jedněch nebyly příčinou bezmoci, chudoby a utrpení druhých. [5]
  5. Kéž svornost vládne mezi rodiči a dětmi, nadřízenými a podřízenými, sourozenci, přáteli, sousedy, spolupracovníky a všemi našimi souputníky tímto životem.
  6. Utužuj též naši farní rodinu (naše společenství), ať jsme jednotní, k sobě navzájem shovívaví a přímí, pomáháme si a je nám spolu dobře. [6]
  7. Do svého domu uveď naše zemřelé, ať uzří slávu tvou a tvého Krista, jasné jitřní hvězdy. [7]

 

Slyš naše prosby, nebeský Otče, aby láska,

kterou nás miluješ ve svém Synu, byla v nás, a my

zůstávali v tom, jehož ty jsi poslal a který znovu přijde. [8]

Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije

a kraluje po všechny věky věků. Amen.

 

________________________

[1] Jan 17,21. Též biskupské heslo Miloslava kardinála Vlka a Mons. Jaroslava Škarvady.

[2] Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, čl. 1.

[3] Srov. Jan 17,20-26; Ef 4,5n. Viz Kancionál. Společný zpěvník českých a moravských diecézí, píseň č. 910.

[4] Viz Lk 23,32-43; Sk 7,59-60; 1 Petr 2,23.

[5] Viz Gn 1,26n; Ž 97,2b. Viz Katechismus katolické církve, čl. 1877–1896.

[6] Viz Jan 17,23.

[7] Srov. tamtéž, v. 24; Zj 22,16. Viz Český ekumenický překlad.

[8] Viz Jan 17,26; Sk 1,10-11; Zj 22,12.20.

 

 

 

Čtení z dnešního dne: Pondělí 28. 11.

1. čtení - Iz 1, 21-27 nebo Iz 2, 1-5 a Žalm 72; Evangelium - Mt 8,5-11

Komentář k Mt 8,5-11: Církev je otevřena všem, bez ohledu na původ. I my jsme tedy ti mnozí, kteří budou u jednoho stolu se starozákonními proroky. To ať mě naplní radostí i hrdostí!

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2022) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

Kdy začíná advent?
(24. 11. 2022) Datum 1. adventní neděle...

Za papežem do Lisabonu!

Za papežem do Lisabonu!
(22. 11. 2022) Na přelomu července a srpna příštího roku se budou v Lisabonu konat Světové dny mládeže. Mladí poutníci z celého…

C. S. Lewis

(21. 11. 2022) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Advent

Advent
(20. 11. 2022) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(18. 11. 2022) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2022 – Ježíše Krista Krále 2023.…

Litanie ke Kristu Králi

(18. 11. 2022) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)