Učiň mne, Pane, nástrojem abych přinášel jednotu, kde je nesvornost. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
Slavnost Ježíše Krista Krále - A / přímluvy

Milovaní, vyjděme vstříc Ježíši Kristu, přicházejícímu Králi nebe a země; prosme jej a volejme: Pane, smiluj se. [1]
  1. Ježíši, Králi veškerenstva, dej se nalézt všem lidem, aby poznali a vyznali, že jsi Pán, a byli spaseni. [2]
  2. Dobrý pastýři, žehnej papeži Františkovi a všem, jimž jsi svěřil svoje stádce, ať posilují slabé, obvazují zraněné, hledají ztracené, nazpět přivedou rozptýlené, všechny vedou svědomitě. [3]
  3. Králi králů a Kníže pokoje, učiň sobě podobnými vládce národů, ať nedopouštějí války a bezpráví. [4]
  4. Králi mučedníků, spoj ruce křesťanů, mocných světa a všech lidí dobré vůle k pomoci těm, kdo jsou pro víru v tebe pronásledováni a trýzněni. [5]
  5. Ty, který ses ztotožnil s nejposlednějšími z lidí, uschopni své učedníky poznávat tě v nemocných, chudých a trpících a v nich ti sloužit. [6]
  6. Ty, v jehož rukou je všechen čas, provázej nově narozené svou přízní, a těm, kdo tento svět opustili, dej v tobě dojít věčného života. [7]
  7. Náš Pane a Králi, veď toto společenství i každého jednotlivě, ať žijeme ve shodě s tvou vůlí a v hodině tvého příchodu staneme po tvé pravici. [8]

 

Vždyť ty jsi, Ježíši, Král dobrý a moudrý,

mocný svou láskou, bohatý milostí

tobě patří sláva a chvála na věky věků. Amen. [9]

 

 

__________________

[[1]]   Srov. Mt 25,31-46.  

[2]   Srov. tamtéž; 1 Kor 15,20-26.28; 6,12; Řím 10,9-10.

[3]   Srov. Ž 23,1-6; Ez 34,11-12.15-17; Jan 10,14-18.

[4]   Srov. Ž 29,10-11 (antifona k přijímání); Iz 9,6; Zj 17,14; 19,16.

[5]   Srov. Mt 25,31nn. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: Generální audience, 12. listopadu 2014.

[6]   Srov. Mt 25,31nn. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 1.

[7]   Srov. Ž 23,6; 1 Kor 15,19-22.

[8]   Srov. Mt 25,31-40.

[9]   Srov. Zj 1,6; 5,12 (vstupní antifona).

Čtení z dnešního dne: Pátek 21. 1.

1 Sam 24,3-21; Mk 3,13-19

Komentář k Mk 3,13-19: Jak rozdílné povahy byli apoštolové! Výzva pro dnešní vztahy a toleranci v církvi. Vždyť náročný úkol kázat a vyhánět zlo nás má spojovat.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.1.2014 zemřel P. Karel Fořt - ´Otec Karel z RFE´

(21. 1. 2022) Dlouholetý oblíbený redaktor náboženského vysílání Radia Svobodná Evropa.

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C
(15. 1. 2022) Došlo víno, i když jsme ho tak poctivě chystali. Udělal jsem něco špatně? Něco jsem zanedbal? Proč tento vztah, dílo,…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Online formační setkání pro kostelníky

Online formační setkání pro kostelníky
(11. 1. 2022) Ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00 se uskuteční on-line on-line formační setkání pro kostelníky a pro všechny, kdo…

Ludvík Armbruster - poutavý dokument k poslechu

(10. 1. 2022) Chybí nám japonská zdvořilost. Naučili jsme se lhát, řekl před smrtí jezuita Armbruster v pořadu Příběhy 20.…

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2022) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka…

Svátek Křtu Páně

(7. 1. 2022) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.