Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
Slavnost Ježíše Krista Krále - A / přímluvy

Milovaní, vyjděme vstříc Ježíši Kristu, přicházejícímu Králi nebe a země; prosme jej a volejme: Pane, smiluj se. [1]
  1. Ježíši, Králi veškerenstva, dej se nalézt všem lidem, aby poznali a vyznali, že jsi Pán, a byli spaseni. [2]
  2. Dobrý pastýři, žehnej papeži Františkovi a všem, jimž jsi svěřil svoje stádce, ať posilují slabé, obvazují zraněné, hledají ztracené, nazpět přivedou rozptýlené, všechny vedou svědomitě. [3]
  3. Králi králů a Kníže pokoje, učiň sobě podobnými vládce národů, ať nedopouštějí války a bezpráví. [4]
  4. Králi mučedníků, spoj ruce křesťanů, mocných světa a všech lidí dobré vůle k pomoci těm, kdo jsou pro víru v tebe pronásledováni a trýzněni. [5]
  5. Ty, který ses ztotožnil s nejposlednějšími z lidí, uschopni své učedníky poznávat tě v nemocných, chudých a trpících a v nich ti sloužit. [6]
  6. Ty, v jehož rukou je všechen čas, provázej nově narozené svou přízní, a těm, kdo tento svět opustili, dej v tobě dojít věčného života. [7]
  7. Náš Pane a Králi, veď toto společenství i každého jednotlivě, ať žijeme ve shodě s tvou vůlí a v hodině tvého příchodu staneme po tvé pravici. [8]

 

Vždyť ty jsi, Ježíši, Král dobrý a moudrý,

mocný svou láskou, bohatý milostí

tobě patří sláva a chvála na věky věků. Amen. [9]

 

 

__________________

[[1]]   Srov. Mt 25,31-46.  

[2]   Srov. tamtéž; 1 Kor 15,20-26.28; 6,12; Řím 10,9-10.

[3]   Srov. Ž 23,1-6; Ez 34,11-12.15-17; Jan 10,14-18.

[4]   Srov. Ž 29,10-11 (antifona k přijímání); Iz 9,6; Zj 17,14; 19,16.

[5]   Srov. Mt 25,31nn. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: Generální audience, 12. listopadu 2014.

[6]   Srov. Mt 25,31nn. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 1.

[7]   Srov. Ž 23,6; 1 Kor 15,19-22.

[8]   Srov. Mt 25,31-40.

[9]   Srov. Zj 1,6; 5,12 (vstupní antifona).

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ex 17,8-13; Žalm 121; 2 Tim 3,14 – 4,2
Lk 18,1-8

Ježíš velmi okatým způsobem ukazuje, že Bohu na člověku záleží. Když už i nespravedlivý soudce se nechá pohnout ke zjednání spravedlnosti, oč více Bůh. Snad každý přitaká logickému důsledku vyprávěného podobenství. Ale Ježíš míří jinam. Svatý Lukáš na začátku poznamenal: „Ježíš vypravoval… podobenství, že je třeba stále se mod-lit a neochabovat.“ Neochabovat, být mdlého ducha či ztratit odvahu jsou docela běžné nemoci křesťanů. Po čase nadšení se modlitbě a rozhovoru s Bohem vzdalujeme. Proto na konci úryvku Ježíš poznamenává, zda nalezne víru, až přijde. Ochablost je protikladem vytrvalosti, kterou naznačilo první čtení. Jsou tací, kteří by podle Ježíšova podobenství nedošli ani ke dveřím soudce, natož aby zabušili. Ježíš je povzbuzuje k odvaze. Pak jsou ale ti, kteří vědí jak „zabušit“ na dveře. Ale po prvním pokusu to vzdají. Bůh však čeká, že ho oslovíme a budeme ho zvát do událostí svého života. Jestliže jsme ochabli, pak právě dnes můžeme povstat a znovu se o modlitbu opřít.

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.)

(20. 10. 2019) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web…

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"
(18. 10. 2019) V říjnu 2019 zve papež František všechny pokřtěné křesťany ke slavení Mimořádného misijního měsíce. Více o našem…

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2019) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…