Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
Slavnost Ježíše Krista Krále - A / přímluvy

Milovaní, vyjděme vstříc Ježíši Kristu, přicházejícímu Králi nebe a země; prosme jej a volejme: Pane, smiluj se. [1]
  1. Ježíši, Králi veškerenstva, dej se nalézt všem lidem, aby poznali a vyznali, že jsi Pán, a byli spaseni. [2]
  2. Dobrý pastýři, žehnej papeži Františkovi a všem, jimž jsi svěřil svoje stádce, ať posilují slabé, obvazují zraněné, hledají ztracené, nazpět přivedou rozptýlené, všechny vedou svědomitě. [3]
  3. Králi králů a Kníže pokoje, učiň sobě podobnými vládce národů, ať nedopouštějí války a bezpráví. [4]
  4. Králi mučedníků, spoj ruce křesťanů, mocných světa a všech lidí dobré vůle k pomoci těm, kdo jsou pro víru v tebe pronásledováni a trýzněni. [5]
  5. Ty, který ses ztotožnil s nejposlednějšími z lidí, uschopni své učedníky poznávat tě v nemocných, chudých a trpících a v nich ti sloužit. [6]
  6. Ty, v jehož rukou je všechen čas, provázej nově narozené svou přízní, a těm, kdo tento svět opustili, dej v tobě dojít věčného života. [7]
  7. Náš Pane a Králi, veď toto společenství i každého jednotlivě, ať žijeme ve shodě s tvou vůlí a v hodině tvého příchodu staneme po tvé pravici. [8]

 

Vždyť ty jsi, Ježíši, Král dobrý a moudrý,

mocný svou láskou, bohatý milostí

tobě patří sláva a chvála na věky věků. Amen. [9]

 

 

__________________

[[1]]   Srov. Mt 25,31-46.  

[2]   Srov. tamtéž; 1 Kor 15,20-26.28; 6,12; Řím 10,9-10.

[3]   Srov. Ž 23,1-6; Ez 34,11-12.15-17; Jan 10,14-18.

[4]   Srov. Ž 29,10-11 (antifona k přijímání); Iz 9,6; Zj 17,14; 19,16.

[5]   Srov. Mt 25,31nn. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: Generální audience, 12. listopadu 2014.

[6]   Srov. Mt 25,31nn. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 1.

[7]   Srov. Ž 23,6; 1 Kor 15,19-22.

[8]   Srov. Mt 25,31-40.

[9]   Srov. Zj 1,6; 5,12 (vstupní antifona).

Čtení z dnešního dne: Úterý 2.6.

;

Komentář k Mk 12,13-17: Ježíš se nedal nachytat. Prohlédl jejich pokrytectví. Ve chvílích, kdy budu zkoušen, kéž dá i mně výmluvnost – dar schopnosti odpovědět…

Zdroj: Nedělní liturgie

Slavnost Nejsvětější Trojice

(1. 6. 2020) Svátek připomíná ústřední křesťanskou nauku o Bohu, který je Láska, a který existuje ve společenství tří osob: Bůh -…

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

(1. 6. 2020) Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum…

Ubožáku, tobě se líbí křesťanství?

(31. 5. 2020) Sv. Justin, mučedník - svátek 1.6.

Noc kostelů

Noc kostelů
(30. 5. 2020) V pátek 24. května 2019 večer se na mnoha místech otevřou dveře a brány kostelů. Nabízíme vám základní…

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz