Krbec Jan | Sekce: Kázání

Slavnosti a svátky s jednotným čtením
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele / přímluvy

Hospodin Bůh každého z nás zná a nazývá jménem. Naplněni vděčností, že smíme vzývat jeho svaté jméno, obraťme se k němu s důvěrou, prosme jej a pokorně volejme: Pane, smiluj se. [1]

  1. Pane, ty se skláníš ke všem, kdo k tobě volají jako Zachariáš a Alžběta. Dej, aby tvá Církev byla obrazem tvé dobroty a lásky. [2]
  2. V judských horách se mluvilo o všech událostech, jež provázely narození Jana Křtitele. Kéž celý svět pozná tvou velikost a slávu. [3]
  3. Sousedé a příbuzní se spolu s Alžbětou radovali z milosrdenství, které jsi jí prokázal. Dej, aby se smutní, bezradní a malomyslní mohli radovat, že i pro ně jsi učinil veliké věci. [4]
  4. Chraň ženy v radostném očekávání a jejich nenarozené děti.
  5. Provázej všechny, kdo se chystají na prázdniny a dovolené, aby letní čas prožili bez úhony a z cest se šťastně vrátili domů.
  6. Dopřej milost obrácení nevěřícím obyvatelům našeho města (naší obce). [5]
  7. Dej nám zde shromážděným sílit na duchu a radostně žít ve tvé přítomnosti. [6]
  8. Dopřej našim zemřelým, aby se znovu narodili do tvé náruče v životě věčném. [7]

 

Pane, kéž jsme lidem podle tvého srdce

a nikdy nezapomínáme, že nám je posláno slovo o spáse. [8]

Tobě buď chvála nyní i na věky věků. Amen.

 

 

 

________________________

[[1]]  Srov. Ž 139,1-3; Iz 49,1.3; Lk 1,59-64.

[2]  Srov. Lk 1,5-13

[3]  Srov. tamtéž, 65.

[4]  Srov. tamtéž, 48b-49a.58.

[5]  Srov. Sk 13,24.

[6]  Srov. Lk 1,80.

[7]  Srov. Ž 139,13.15.

[8]  Srov. Sk 13,26.

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 1.7.

1. čtení - Am 8,4-6.9-12; Evangelium – Mt 9,9-13

Komentář k Mt 9,9-13: Ježíš dokázal objevit člověka v celníkovi, který měl nevalnou pověst. Chci se to také naučit a tak zlidšťovat církev, instituce a společnost, ve které žiji.

Zdroj: Nedělní liturgie

Petr a Pavel (svátek 29.6.)

(27. 6. 2022) Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým…

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková
(25. 6. 2022) 27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / "Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit…

Kardinál Beran - pořad k poslechu

Kardinál Beran - pořad k poslechu
(24. 6. 2022) Kardinála Berana hlídala StB celých 14 let. Podcast z řady Hrdinové.

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2022) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2022) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

sv. Tomáš More (22.6.)

(20. 6. 2022) Filozof, politik, humorista, mučedník... Popraven (1535) králem Jindřichem VII. 

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(19. 6. 2022) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…