Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
Slavnost Nejsvětější Trojice - A / přímluvy

Klanějme se Hospodinu, Bohu milosrdnému a milostivému, vzývejme jeho jméno a prosme: [1]
  1. Požehnaný Bože, žehnej své Církvi, aby jako tvůj Syn naplnila poslání, které má ve světě. [2]
  2. Dej, aby každý člověk poznal, jak jej ve svém Synu miluješ, uvěřil a byl spasen. [3]
  3. Dárce lásky a pokoje, vnes svůj pokoj tam, kde se válčí; ať mír a pospolitost jsou budoucností světa. [4] 
  4. Učiň, ať tvoji lásku, pokoj a radost šíří v Duchu svatém i všechny tvoje děti. [5] 
  5. Odpusť viny a hříchy svého lidu: dějinná pochybení, křivdy a nejednotnost křesťanů. [6]
  6. Pomáhej těm, kdo prožívají krizi ve svých vztazích; všem zklamaným a zraněným, toužícím po lásce a přijetí.
  7. Pamatuj i na nás, ať veliké tajemství, které dnes rozjímáme, žijeme láskou v našich rodinách, v tomto společenství a všude, kde máme být pro druhé. [7]
  8. Prosíme za zemřelé, aby měli účast na tvém životě, Bože v Trojici jediný. [8]  

 

Bože, náš nebeský Otče, ve společenství Ducha svatého

svěřujeme tyto a všechny své prosby tvé nekonečné lásce.

Skrze Krista, našeho Pána. [9] Amen.

 

 

________________________

[[1]]   Srov. Ex 34,5b-8.

[2]   Srov. Dan 3,52.53.54.55.56; Jan 3,16-18; Mt 28,18-20.

[3]   Srov. 2 Kor 13,11.

[4]   Srov. tamtéž. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: Homilie z 22. května 2014 (na téma Jan 15,9-11).

[5]   Srov. Ex 34,9.

[6]   Srov. Jan 3,16nn; 2 Kor 13,13.

[7]   Srov. 2 Kor 13,11. Viz Katechismus katolické církve (KKC), čl. 234–267.

[8]   Srov. Jan 3,16n; 2 Kor 13,13. Viz KKC, 265.

[9]   Srov. 2 Kor 13,13.

 

 

 

 

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ex 17,8-13; Žalm 121; 2 Tim 3,14 – 4,2
Lk 18,1-8

Ježíš velmi okatým způsobem ukazuje, že Bohu na člověku záleží. Když už i nespravedlivý soudce se nechá pohnout ke zjednání spravedlnosti, oč více Bůh. Snad každý přitaká logickému důsledku vyprávěného podobenství. Ale Ježíš míří jinam. Svatý Lukáš na začátku poznamenal: „Ježíš vypravoval… podobenství, že je třeba stále se mod-lit a neochabovat.“ Neochabovat, být mdlého ducha či ztratit odvahu jsou docela běžné nemoci křesťanů. Po čase nadšení se modlitbě a rozhovoru s Bohem vzdalujeme. Proto na konci úryvku Ježíš poznamenává, zda nalezne víru, až přijde. Ochablost je protikladem vytrvalosti, kterou naznačilo první čtení. Jsou tací, kteří by podle Ježíšova podobenství nedošli ani ke dveřím soudce, natož aby zabušili. Ježíš je povzbuzuje k odvaze. Pak jsou ale ti, kteří vědí jak „zabušit“ na dveře. Ale po prvním pokusu to vzdají. Bůh však čeká, že ho oslovíme a budeme ho zvát do událostí svého života. Jestliže jsme ochabli, pak právě dnes můžeme povstat a znovu se o modlitbu opřít.

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.)

(20. 10. 2019) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web…

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"
(18. 10. 2019) V říjnu 2019 zve papež František všechny pokřtěné křesťany ke slavení Mimořádného misijního měsíce. Více o našem…

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2019) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…