Ve štěstí nezpychni! V utrpení je víra nezbytná, štěstí ji však zapuzuje. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Slavnosti a svátky s jednotným čtením
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu / přímluvy

Bratři a sestry, spolu s Pannou Marií, Bohem milovanou, od počátku vyvolenou a připravenou pro mateřství vtěleného Slova, dnes prosme a volejme: Pane, smiluj se. [1]
  1. Prosme za lidi všech národů, aby uzřeli spásu našeho Boha. [2]
  2. Prosme za matku církev, aby byla svatá a neposkvrněná před tváří Boží. [3]
  3. Prosme za Bohem povolané, ať mají odvahu říci „ano“ a ať vytrvají. [4]
  4. Prosme za všechny, jež dosud tíží dědičná vina, ať jsou ve křtu očištěni a přijati za Boží děti. [5]
  5. Prosme za ty, kdo procházejí těžkými zkouškami, aby odolávali svodům a lstivosti Nepřítele. [6]
  6. Prosme za chudé, nemocné a trpící, ať naleznou milost u Boha a u lidí soucit. [7]
  7. Prosme za nás a za naši farnost, ať jsme chválou a slávou Boží v Kristu Ježíši. [8]
  8. Prosme za drahé zesnulé, ať zakoušejí věčnou radost vykoupených. [9]

 

Slyš nás, dobrý Bože, a na přímluvu neposkvrněné Rodičky svého Syna

naplň celé lidstvo svou milostí. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. [10]


_______________________

[1] Srov. Lk 1,28; Ef 1,3-4. Srov. BENEDIKT XVI.: Mariánské myšlenky, Praha: Nakladatelství Paulínky, 2008, s. 20–21.

[2] Srov. Ž 47,1; 98,3c; Lk 3,6.

[3] Srov. Ef 1,4 (Český ekumenický překlad). Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium (LG), věroučná konstituce o církvi, čl. 64–65.

[4] Srov. Lk 1,38.

[5] Srov. Gn 3,9-15.20; Ef 1,5. Viz Katechismus katolické církve, čl. 1263, 1279.

[6] Srov. Gn 3,1.13-15.

[7] Srov. Lk 1,30.

[8] Srov. Ef 1,12.

[9] Srov. tamtéž, 7-10.

[10] Srov. tamtéž, 5-6; Lk 1,28. Viz LG 62.

Mediálně spolupracujeme:

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové od 9. do 14. 8. 2022 pro mladé lidi od 14 do 26 let.celostatnisetkanimladeze.cz

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 12. 8.

1. čtení - Ez 16,1-15.60.63; Evangelium – Mt 19,3-12

Komentář k Mt 19,3-12: Věrnost v manželství je obrazem věrnosti Boha k člověku. I v tom máme být jeho obrazem. A on také trpí, když vidí naše mnohé nevěry a nestálost…

Zdroj: Nedělní liturgie

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2022) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2022) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2022) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…