Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus A)
Slavnost Seslání Ducha svatého / přímluvy

Na počátku Církve na Pannu Marii a apoštoly sestoupil Duch svatý, když se modlili. Také my se modleme k nebeskému Otci, aby všechno naplnil a oživil svým Duchem: [1]

                 

  1. Církvi a všem věřícím dopřej obnovu v Duchu svatém: dar nového srdce, nového ducha a jazyka, oplývajícího tvou chválou a odvážným svědectvím. [2]
  2. Duchem moudrosti a síly naplň papeže Františka, ať prozíravě a neúnavně spravuje tvůj svatý lid. [3]
  3. Nově pokřtěným, biřmovaným a těm, kdo poprvé přijali eucharistii, dej stát se pravými chrámy Ducha svatého. [4]
  4. Celé křesťanstvo spoj Duchem lásky, aby pod jeho vedením dosáhlo plné jednoty v Kristu. [5] 
  5. Též lidí nevěřících, váhavých a hledajících dotkni se svým životodárným Duchem, ať mohou poznat a vyznat, že Ježíš je Pán. [6]  
  6. Duchem pravdy osvěcuj ty, kdo svými rozhodnutími určují úděl jednotlivců, národů i světa. [7] 
  7. Darem Ducha poděl lidi na celém světě: smutné radostí, znavené vitalitou a všechny pokojem. [8]
  8. Shlédni na zde přítomné (a celou naši farnost), nechť poslušni tvého Ducha sdílíme jeho obdarování k prospěchu našemu i těch, jimž máme napomáhat k setkání s Kristem. [9]
  9. Mocí Ducha slávy veď každého z lidí vstříc vytouženému věčnému životu. [10]

 

Bože, Otče všemohoucí, dej nám stojícím na vrcholu velikonoční doby,

ať její ovoce vnášíme i do všedních dní, vedeni tvým Duchem Utěšitelem.

Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou

a s Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. Amen.

 

________________________

[1]   Srov. Sk 1,4-8.13-14; 2,1-4.

[2]   Srov. Ž 104,30; Ez 36,26; 37,14a; Sk 2,1-11.

[3]   Srov. Iz 11,2.

[4]   Srov. 1 Kor 3,16n.

[5]   Srov. Jan 17,11.21-22; Sk 2,42. Viz DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Unitatis redintegratio, dekret o ekumenismu, čl. 1nn.

[6]   Viz 1 Kor 12,3b.

[7]   Srov. Jan 16,13.

[8]   Srov. Iz 11,1-5; 42,1-7; 61,1-3; Jan 20,19-22. Viz vstupní modlitba ze mše ve dne.

[9]   Srov. 1 Kor 12,4-7. Srov. RATZINGER Joseph - BENEDIKT XVI.: 365 dní s Benediktem XVI., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, s. 116.

[10] Srov. Tit 3,6-7; 1 Petr 4,14.

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 21. 6.

Gn 12,1-9; Mt 7,1-5

Komentář k Gn 12,1-9: Kéž máme i my sílu vyjít ze své „země“, ze svých zvyků a představ. K přijetí Božího požehnání je třeba mnohé opustit i dnes.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2021) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)
(18. 6. 2021) Z neděle 19.6.1977. Text byl původně pronesen v angličtině, italštině a krátce také v němčině. Zde…

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2021) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2021) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

On-line večerní seminář a exercicie s P. ELIASEM VELLOU OFM

(14. 6. 2021) Úterý 29. 6. 2021 až  pátek 2. 7. 2021 v Koclířově jako duchovní  příprava na slavnost našich otců víry…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2021) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(11. 6. 2021) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo
(8. 6. 2021) Zakladatelka sester kapucínek bude blahořečena 9. října 2021 v italské Neapoli.

Aleluja dětí :-)

Aleluja dětí :-)
(6. 6. 2021) Ve velikonoční době natočily děti z farnosti Stodůlky video na hudbu z Händelova Mesiáše a známého  aleluja.…