Krbec Jan | Sekce: Kázání

Slavnosti a svátky s jednotným čtením
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje / přímluvy

Sestry a bratři, Pán poslal našim předkům svatého Cyrila a Metoděje, abychom ho dnes mohli vyznávat, oslavovat a vzývat. S důvěrou a vděčností tedy volejme: Pane, smiluj se. [1]

 1. Prosme za Kristovu církev, ať všemi jazyky a ve všech národech velebí jméno Páně. [2]
 2. Prosme za papeže Františka a všechny nástupce apoštolů, ať věrně hlásají zjevenou pravdu a konají svěřenou službu. [3]
 3. Prosme za církve Východu a Západu, aby hledaly, co je spojuje, a nalezly cestu k jednotě. [4]
 4. Prosme za naši zem a její lid, ať znovu objeví poklad víry, který nám předali soluňští bratři. [5]
 5. Prosme za Evropu: kéž se navrátí k poselství evangelia, na němž stojí její vzdělanost, kultura a umění. [6]
 6. Prosme za zákonodárce u nás i ve světě, ať vytvářejí zákony respektující ustanovení Boží.
 7. Prosme Pána žně, ať na svou žeň vyšle nové dělníky z naší vlasti i z naší farnosti. [7]
 8. Prosme za rodiny, ať jsou místem předávání života a víry, a za nová šťastná manželství.
 9. Prosme za řeholnice a řeholníky, ať jsou živým znamením přicházejícího Božího království. [8]
 10. Prosme za chudé a strádající, ať se obzvlášť na nich projeví Boží moc a slitování. [9]
 11. Prosme za naše (farní) společenství, ať svoji víru radostně žijeme a máme jí dost i pro ty, kdo Krista neznají. [10]
 12. Prosme za naše zesnulé, aby našli své místo ve společenství svatých.

 

Pane Ježíši Kriste, na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje učiň

Čechy, Moravu a Slezsko svým polem ke žni, a slyš také naše prosby. [11]

Ty, který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

________________________

[1]   Srov. Lk 10,1-9; Ž 117,1. Viz vstupní modlitba.

[2]   Srov. Ž 117,1; Mk 16,15 (odpověď na responsoriální žalm).

[3]   Srov. Lk 10,1-11; 2 Kor 4,1-2. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL (II. VAT.): Lumen gentium (LG), věroučná konstituce o církvi, čl. 24.

[4]   Viz II. VAT.: Unitatis redintegratio, dekret o ekumenismu, kapitola 3.

[5]   Srov. 2 Kor 4,7.

[6]   Viz Egregiae virtutis viri, apoštolský list sv. papeže Jana Pavla II. z 31. prosince 1980, jímž byli sv. Cyril a Metoděj vyhlášeni spolupatrony Evropy (se sv. Benediktem).

[7]   Srov. Lk 10,2-3.

[8]   Srov. tamtéž, 11. Viz LG 44.

[9]   Srov. Ž 117,2; Iz 61,1-3a.

[10] Srov. 2 Kor 4,5-6.

[11] Srov. Lk 10,2; 1 Kor 3,9; 2 Kor 4,5n.

Čtení z dnešního dne: Sobota 1. 10. 2022 - Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

1. čtení - Job 42,1-3.5-6.12-16 (hebr. 1-3.5-6.12-17); Evangelium – Lk 10,17-24

Komentář k Lk 10,17-24: Radostný návrat dvanácti učedníků budí obdiv a trochu závisti. Není naše působení občas bez radosti proto, že jsme opustili jadrnost Ježíšovy zvěsti?

Zdroj: Nedělní liturgie

Každý máme svého osobního průvodce - anděla (2.10.)

(1. 10. 2022) Hle, pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl a přivedl tě na místo, jež jsem ti určil. Uctívej ho a…

1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

(30. 9. 2022) Dívka z bohaté rodiny, která vstoupila do přísného kláštera. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2022) Kde není úcta vůči starým, není budoucnost pro mladé...

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody
(28. 9. 2022) Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2013 ve Staré Boleslavi promluvil i mnichovský kardinál Reinhard Marx. Text…

Svátek tří archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (29. září)

(28. 9. 2022) Svátek tří archandělů připomíná anděly jako prostředníky mezi vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami…

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)
(26. 9. 2022) Stal se knězem kvůli dobrému bydlu.