Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Vánoce (cyklus A)
Svátek Křtu Páně - A / přímluvy

V den svátku Křtu Páně děkujme Bohu Otci, že nás křtem přijal za své, a jako jeho děti ho prosme: [1]

 

  1. Prosíme za tvé dcery a syny, které sis ve křtu vyvolil a máš v nich zalíbení, ať na nich spočívá tvůj Duch a požehnání. [2]
  2. Prosíme za lidi, kteří činí, co je správné, ale víru nemají, aby poznali pravdu evangelia a v Kristu se zrodili k novému životu. [3]
  3. Prosíme i za ty, kdo v tebe věří, ale zdráhají se přijmout koupel obnovy, aby uznali, že křest je nutný pro jejich spásu. [4]
  4. Prosíme za všechny, kteří tvé cesty opustili, aby změnili smýšlení a navrátili se ke Kristu. [5]
  5. Prosíme o mír ve Svaté zemi, v Egyptě a na všech místech, kde tvůj Syn pobýval a kudy procházel. [6]  
  6. Prosíme za nemocné a postižené; lidi chudé, vězněné a spoutané závislostmi, ať najdou osvobození v Ježíši, vítězi nad smrtí, hříchem i ďáblem. [7]
  7. Prosíme za sebe navzájem, ať každý podle svého povolání vykonáváme své křestní kněžství; hlavně službou lásky, svědectvím slova i života a činnou účastí na liturgii. [8]
  8. Prosíme, aby ti, kdo byli křtem ponořeni do Kristovy smrti a spolu s ním pohřbeni, dosáhli s ním také věčného života a slávy vzkříšení. [9]

 

O to tě, Otče, prosíme, skrze tvého Syna Ježíše,

prostředníka Nové smlouvy a světlo národů,

neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije

a kraluje po všechny věky věků. Amen. [10]

 

_________________

[[1]] Srov. Gal 4,5-7.

[2] Srov. Iz 42,1; Ž 29,11b; Mt 3,16n.

[3] Srov. Sk 10,34-38; 2 Kor 5,17. Srov. Katechismus katolické církve (KKC), čl. 1277.

[4] Srov. KKC, čl. 1216, 1257.

[5] Srov. Ž 128,1; Řím 12,2.

[6] Srov. Ž 29,11b; Mt 2,13-15.19-23; Sk 10,38.

[7] Srov. Iz 42,7; Sk 10,38; Kol 2,12-15.

[8] Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium (LG), věroučná konstituce o církvi, čl. 10. Srov. KKC, čl. 1546.

[9] Srov. Řím 6,3-4.

[10] Srov. Iz 42,7; Mt 3,16-17; 1 Tim 2,5; Žid 9,15. Viz LG, čl. 1.

 

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ex 17,8-13; Žalm 121; 2 Tim 3,14 – 4,2
Lk 18,1-8

Ježíš velmi okatým způsobem ukazuje, že Bohu na člověku záleží. Když už i nespravedlivý soudce se nechá pohnout ke zjednání spravedlnosti, oč více Bůh. Snad každý přitaká logickému důsledku vyprávěného podobenství. Ale Ježíš míří jinam. Svatý Lukáš na začátku poznamenal: „Ježíš vypravoval… podobenství, že je třeba stále se mod-lit a neochabovat.“ Neochabovat, být mdlého ducha či ztratit odvahu jsou docela běžné nemoci křesťanů. Po čase nadšení se modlitbě a rozhovoru s Bohem vzdalujeme. Proto na konci úryvku Ježíš poznamenává, zda nalezne víru, až přijde. Ochablost je protikladem vytrvalosti, kterou naznačilo první čtení. Jsou tací, kteří by podle Ježíšova podobenství nedošli ani ke dveřím soudce, natož aby zabušili. Ježíš je povzbuzuje k odvaze. Pak jsou ale ti, kteří vědí jak „zabušit“ na dveře. Ale po prvním pokusu to vzdají. Bůh však čeká, že ho oslovíme a budeme ho zvát do událostí svého života. Jestliže jsme ochabli, pak právě dnes můžeme povstat a znovu se o modlitbu opřít.

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.)

(20. 10. 2019) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web…

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"
(18. 10. 2019) V říjnu 2019 zve papež František všechny pokřtěné křesťany ke slavení Mimořádného misijního měsíce. Více o našem…

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2019) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…