V každém člověku je kousek samoty, kterou nemůže vyplnit žádná lidská blízkost. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Vánoce (cyklus B)
Svátek Křtu Páně - B / přímluvy

Sestry a bratři, na počátku se Duch Boží vznášel nad vodami. V plnosti času se snesl na Ježíše, když po svém křtu vystupoval z vod Jordánu. A nyní my, pokřtění v Krista, smíme v témže Duchu prosit: [1]
  1. Křest je svátostí víry. Bože, dej, ať roste víra tvé Církve i počet těch, kdo v tebe uvěří a znovu se narodí z vody a z Ducha svatého. [2]
  2. Je jeden Pán, jedna víra, jeden křest, avšak křesťané nejsou jednotní. Dej jim milovat se navzájem bratrskou láskou a překonávat vše, co je rozděluje. [3]
  3. Tvůj Syn přišel skrze vodu křtu a krev kříže. Provázej svou milostí ty, kdo se mezi námi připravují na přijetí křtu, biřmování a eucharistie, aby se Ježíšovi stále více podobali. [4]
  4. Do svého stvoření vložil jsi svůj Zákon, Izraeli jsi sdělil svá přikázání. Pomáhej také našim zákonodárcům vytvářet zákony přehledné, pro všechny srozumitelné a spravedlivé. [5]
  5. Žijeme v době dějinného pronásledování křesťanů. Poskytni trpícím sestrám a bratřím svou ochranu a pomoc, dodej jim síly k odvážnému svědectví. [6]
  6. Ve světě je stále mnoho těch, kdo nemají ani základní prostředky k životu. Nauč nás – syté – neplýtvat tvými dary a dělit se s potřebnými. [7]
  7. Denně se dozvídáme o zlu, které lidé páchají. Smiluj se nad těmi, kdo se dopouštějí těžkých zločinů, a staň se jejich spásou. [8]
  8. Sami zakoušíme svou slabost a hříšnost. Kéž nás nikdy nevzdálí od cesty tvých přikázání a spolupráce s tvou milostí. [9]
  9. Křest je pečetí věčného života. Naplň věčným životem všechny, kdo věrni svému křtu žili i umírali. [10]

 

Dobrý Otče, vyslyš nás, svoje děti,

když tě prosíme v Duchu pravdy,

jehož jsi nám daroval ve vodě křtu. [11]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

________________________

[1] Srov. Gn 1,1-2; Mk 1,9-11; Mt 3,16-17 (vstupní antifona); Řím 6,3; Gal 3,27; 4,4. Viz Katechismus katolické církve (KKC), čl. 535–537.

[2] Srov. Mk 1,11; Jan 3,3-5; 1 Jan 5,3c-5 (Český ekumenický překlad). Viz KKC 701, 782, 1215, 1225.

[3] Srov. Jan 13,34; Řím 12,10; Ef 4,5; 1 Jan 3,23; 5,2. Viz KKC 1271.

[4] Srov. 1 Jan 5,6.

[5] Srov. Ž 147,19-20.

[6] Srov. Iz 12,2; 1 Jan 5,6-9. Srov. PAPEŽ FRANTIŠEK: Rozhovor pro katalánský list La Vanguardia, červen 2014.

[7] Srov. Iz 55,1-2.

[8] Srov. tamtéž, 7; 12,2.

[9] Srov. 1 Jan 5,3nn. Viz KKC 1264.

[10] Srov. Iz 55,3ab. Srov. KKC 1274.

[11] Srov. Jan 16,13; 1 Jan 5,6. Srov. KKC 692, 1213.

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 13. 8.

Ez 12,1-12; Mt 18,21 – 19,1

Komentář k Mt 18,21 – 19,1: Odpouštění mě unaví. Mého Pána ale nikoli! Boží jméno je totiž Milosrdenství! Snažím se být jeho obrazem?

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2020) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2020) K čemu nám slouží tento svátek?

Charita pro Libanon

Charita pro Libanon
(10. 8. 2020) V reakci na výbuch, který v úterý 4. srpna 2020 otřásl libanonským Bejrútem, vyhlašuje Charita Česká…

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4. 8. 2020) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí františkánský…

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2020) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2020) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney (který netrpěl…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2020) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2020) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…