Neobjevíme žádné nové kontinenty, nebudeme-li mít odvahu ztratit z očí staré břehy. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Vánoce (cyklus C)
SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA / PŘÍMLUVY

Jako Boží vyvolení, svatí a milovaní (1) přednesme nebeskému Otci své pokorné prosby:

1. Žehnej křesťanským rodinám, ať jsou pravými „domácími církvemi“ (2), prostoupenými tvou láskou, pokojem a radostí, společnou modlitbou (3), výchovou k manželství a rodičovství i otevřeností pro nová duchovní povolání.

2. Pomáhej snoubencům dobře se připravit na život v manželství, upevňuj lásku, věrnost a jednotu manželů, podpírej je v obtížích i krizích a pozvedej ty, jejichž manželství byla rozloučena.

3. Posiluj všechny, kdo hájí práva manželství a tradiční rodiny proti prosazujícím se typům soužití, které nejsou manželstvím ani rodinou v pravém slova smyslu, byť by jako takové chtěly být chápány a společensky uznávány. (4)

4. Dopřej dětem šťastné dětství i dospívání a ujímej se těch, kterým se nedostává rodičovské lásky, jsou nemocné nebo mravně ohrožené.

5. Kéž umíme být oporami našim rodičům a příbuzným, s láskou jim pomáháme a sloužíme, zejména v jejich stáří a nemoci. (5)

6. Dej, ať lidé žijící osaměle, bez rodiny, nebo ti, kdo z jakéhokoli důvodu nežijí v manželství, skrze nás zakoušejí a poznávají, že „církev je domovem a rodinou pro všechny“. (6)

7. Do všech rodin v našem městě (v naší obci) kéž dolehne radostná zvěst o narození tvého Syna a naleznou jej všichni, kteří ho hledají. (7)

8. Našim drahým na věčnosti dej ustavičně se radovat z plodů Ježíšova vtělení ve společenství vykoupených.


Láskyplný Otče, v tomto posvátném dni ti předkládáme tyto i všechny své prosby ve jménu Pána Ježíše a skrze něho ti také děkujeme (8), neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

 

( ) Srov. Kol 3,12.
(2) Viz Druhý vatikánský koncil: Věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, čl. 11.
(3) Srov. Kol 3,12-16.
(4) Viz Papežská rada pro rodinu: Rodina, manželství a „fakticky existující soužití“, čl. 9-18.
(5) Srov. Sir 3,12-13.
(6) Loc. cit.: Jan Pavel II.: Apoštolská adhortace o úkolech křesťanské rodiny v současném  světě Familiaris consortio, čl. 85.
(7) Srov. Lk 2,44-49.
(8) Srov. Kol 3,17.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 6. 7.

Oz 2,16b.17b-18.21-22; Mt 9,18-26

Komentář k Oz 2,16b.17b-18.21-22: Přirovnání vztahu k Bohu i k církvi jako k nevěstě. I s nevěrnostmi a toužebnými návraty. Povzbuzení pro moji rozkolísanost!

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2020) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2020) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2020) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Petr a Pavel (svátek 29.6.)

(27. 6. 2020) Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým…

Nedělní videokázání (NEJEN) pro děti

Nedělní videokázání (NEJEN) pro děti
(26. 6. 2020) Ježíš řekl svým apoštolům: „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru…

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková
(25. 6. 2020) 27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / "Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit…

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2020) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2020) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2020) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz