Někdy potřebujeme vstoupit do temnoty, abychom viděli naše jediné světlo, které nás vede - Krista. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Vánoce (cyklus C)
SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA / PŘÍMLUVY

Jako Boží vyvolení, svatí a milovaní (1) přednesme nebeskému Otci své pokorné prosby:

1. Žehnej křesťanským rodinám, ať jsou pravými „domácími církvemi“ (2), prostoupenými tvou láskou, pokojem a radostí, společnou modlitbou (3), výchovou k manželství a rodičovství i otevřeností pro nová duchovní povolání.

2. Pomáhej snoubencům dobře se připravit na život v manželství, upevňuj lásku, věrnost a jednotu manželů, podpírej je v obtížích i krizích a pozvedej ty, jejichž manželství byla rozloučena.

3. Posiluj všechny, kdo hájí práva manželství a tradiční rodiny proti prosazujícím se typům soužití, které nejsou manželstvím ani rodinou v pravém slova smyslu, byť by jako takové chtěly být chápány a společensky uznávány. (4)

4. Dopřej dětem šťastné dětství i dospívání a ujímej se těch, kterým se nedostává rodičovské lásky, jsou nemocné nebo mravně ohrožené.

5. Kéž umíme být oporami našim rodičům a příbuzným, s láskou jim pomáháme a sloužíme, zejména v jejich stáří a nemoci. (5)

6. Dej, ať lidé žijící osaměle, bez rodiny, nebo ti, kdo z jakéhokoli důvodu nežijí v manželství, skrze nás zakoušejí a poznávají, že „církev je domovem a rodinou pro všechny“. (6)

7. Do všech rodin v našem městě (v naší obci) kéž dolehne radostná zvěst o narození tvého Syna a naleznou jej všichni, kteří ho hledají. (7)

8. Našim drahým na věčnosti dej ustavičně se radovat z plodů Ježíšova vtělení ve společenství vykoupených.


Láskyplný Otče, v tomto posvátném dni ti předkládáme tyto i všechny své prosby ve jménu Pána Ježíše a skrze něho ti také děkujeme (8), neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

 

( ) Srov. Kol 3,12.
(2) Viz Druhý vatikánský koncil: Věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, čl. 11.
(3) Srov. Kol 3,12-16.
(4) Viz Papežská rada pro rodinu: Rodina, manželství a „fakticky existující soužití“, čl. 9-18.
(5) Srov. Sir 3,12-13.
(6) Loc. cit.: Jan Pavel II.: Apoštolská adhortace o úkolech křesťanské rodiny v současném  světě Familiaris consortio, čl. 85.
(7) Srov. Lk 2,44-49.
(8) Srov. Kol 3,17.

Čtení z dnešního dne: Sobota 27.11.

Dan 7,15-27; Dan 3; LK 21,34-36

Komentář k Lk 21,34-36: Na konci církevního roku vzbudím předsevzetí být věrný tomuto Kristovu vybídnutí. Každý další den mohu s jeho Matkou plnit svoje všední povinnosti a děkovat, že o Něm vím.

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2021) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

(24. 11. 2021) Datum 1. adventní neděle...

Nechte se prosím, očkovat!

Nechte se prosím, očkovat!
(24. 11. 2021) Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj,…

Advent

Advent
(22. 11. 2021) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

C. S. Lewis

(21. 11. 2021) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(19. 11. 2021) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2021 – Ježíše Krista Krále 2022.…

Litanie ke Kristu Králi

(19. 11. 2021) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)

Slavnost Ježíše Krista Krále

(15. 11. 2021) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém…

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(14. 11. 2021) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen…