Ve štěstí nezpychni! V utrpení je víra nezbytná, štěstí ji však zapuzuje. - archív citátů

Šabaka Petr | Sekce: Kázání

Slavnosti a svátky s jednotným čtením
Svátek svaté Terezie Benedikty od Kříže 9. 8. / Petr Šabaka

Uchvátila Boha

Promluva na svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže – 9. 8.

 

„Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novu smlouvu. Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův“ (Jer 31,31-32).

Svatá Terezie Benedikta od Kříže mne osobně fascinuje z několika důvodů. Prvním z nich je skutečnost, že i filosofové a potažmo intelektuálové jsou schopni nalézt „moudrost kříže“, která je osvobodí a posune dál, než kam jsou schopni dojít úsilím svého intelektu. O tom svědčí v jednom ze svých dopisů: „Víra je božské moudrosti blíže než všechna filosofická ba dokonce i teologická věda“ (STEIN, Edita. Myšlenky a dopisy. 1. vyd. Zvon: Praha 1991).

Druhá fascinující skutečnost je pohled této moderní světice na víru: „Víra znamená uchvácení Boha. Toto uchvácení však předpokládá být uchvácen: nejsme schopni věřit bez milosti Boží“ (Tamtéž). Díky tomu, že svatá Terezie uvěřila jako dospělá žena s vypěstovaným kritickým pohledem, reflektuje i náš postoj k Bohu: „Je daleká cesta od spokojenosti sama se sebou ‚dobrého katolíka‘, který ,koná své povinnosti‘, čte ,dobré noviny‘, ‚správně volí‘ atd., ostatně však dělá, co se mu zlíbí, až k životu, kdy Bůh nás vede za ruku, kdy my přijmeme život z rukou Božích v prostotě dítěte a pokoře celníka. Ale kdo jednou touto cestou šel, netouží jíti zpět“ (Tamtéž).

Třetím obdivuhodným postojem je Terezin vztah ke své rodině a svým židovským kořenům. Ona nalezla toho, který uzavřel s Izraelem proroky ohlašovanou novou smlouvu vepsanou do srdce. S Ježíšem žije velice intimní vztah, ukryje se před zraky světa, aby se mu mohla zcela oddat, a při tom s sebou nese přímluvnou modlitbu za svůj národ: „Sjednocení v lásce přináší s sebou duchovní přijetí milované bytosti a způsobí, že se milující stává věrným obrazem milovaného“ (Tamtéž).

Mediálně spolupracujeme:

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové od 9. do 14. 8. 2022 pro mladé lidi od 14 do 26 let.celostatnisetkanimladeze.cz

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 12. 8.

1. čtení - Ez 16,1-15.60.63; Evangelium – Mt 19,3-12

Komentář k Mt 19,3-12: Věrnost v manželství je obrazem věrnosti Boha k člověku. I v tom máme být jeho obrazem. A on také trpí, když vidí naše mnohé nevěry a nestálost…

Zdroj: Nedělní liturgie

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2022) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2022) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2022) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…