Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé / přímluvy

Spolu se všemi, kdo vzývají jméno našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, prosme a volejme: Pane, smiluj se. [1]
  1. Prosme Pána za všechny, kdo naslouchají a důvěřují jeho slovu, aby jim bylo posilou v každodenním životě, radostnou nadějí na život věčný. [2]
  2. Prosme Pána nebe a země za politiky a státníky, ať se zasazují o pokojný život lidí a jeho ochranu od početí do přirozeného konce. [3]
  3. Prosme Pána, Vykupitele světa, za nemocné a trpící, aby je skrze nás navštívil a potěšil. [4]
  4. Prosme Pána nekonečně milosrdného za spásu těch, kteří tento svět dobrovolně opustili. [5]
  5. Prosme Pána života za ty, kdo právě umírají, aby mu šli vstříc smířeni s Bohem i bližními. [6]
  6. Prosme Pána slitovného za duše v očistci, aby jim ukázal svou jasnou tvář a brzy je uvedl do své slávy. [7]
  7. Prosme dobrého Pána, aby i nám dal dojít do nebeské vlasti a shledat se tam s našimi drahými. [8]

 

Pane Ježíši Kriste, prokaž své milosrdenství

zvláště těm, za které tě dnes s láskou prosíme.

Vždyť ty jsi přemohl smrt a hřích, [9]

ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[[1]]   Srov. 1 Kor 1,2 (Český ekumenický překlad).

[2]   Srov. Jan 5,24.

[3]   Srov. Mt 11,25. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi

v dnešním světě, čl. 51. Viz Katechismus katolické církve (KKC), čl. 2276–2279.

[4]   Srov. Job 19,25; Mt 25,31-46.

[5]   Viz KKC 2280–2283.

[6]   Srov. Řím 5,9-11.

[7]   Srov. Mdr 3,1-9; Ž 27,9.13.

[8]   Srov. Flp 3,20.

[9]   Srov. Řím 5,6-10.

 

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ex 17,8-13; Žalm 121; 2 Tim 3,14 – 4,2
Lk 18,1-8

Ježíš velmi okatým způsobem ukazuje, že Bohu na člověku záleží. Když už i nespravedlivý soudce se nechá pohnout ke zjednání spravedlnosti, oč více Bůh. Snad každý přitaká logickému důsledku vyprávěného podobenství. Ale Ježíš míří jinam. Svatý Lukáš na začátku poznamenal: „Ježíš vypravoval… podobenství, že je třeba stále se mod-lit a neochabovat.“ Neochabovat, být mdlého ducha či ztratit odvahu jsou docela běžné nemoci křesťanů. Po čase nadšení se modlitbě a rozhovoru s Bohem vzdalujeme. Proto na konci úryvku Ježíš poznamenává, zda nalezne víru, až přijde. Ochablost je protikladem vytrvalosti, kterou naznačilo první čtení. Jsou tací, kteří by podle Ježíšova podobenství nedošli ani ke dveřím soudce, natož aby zabušili. Ježíš je povzbuzuje k odvaze. Pak jsou ale ti, kteří vědí jak „zabušit“ na dveře. Ale po prvním pokusu to vzdají. Bůh však čeká, že ho oslovíme a budeme ho zvát do událostí svého života. Jestliže jsme ochabli, pak právě dnes můžeme povstat a znovu se o modlitbu opřít.

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.)

(20. 10. 2019) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web…

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"
(18. 10. 2019) V říjnu 2019 zve papež František všechny pokřtěné křesťany ke slavení Mimořádného misijního měsíce. Více o našem…

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2019) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…