Chcete se věnovat katechezi, výuce náboženství ve školách nebo pedagogické práci s dětmi, mládeží i dospělými ve farnostech? Ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou otevíráme nový běh dvouletého katechetického kurzu, který vás pro tyto služby připraví!

Podmínky přijetí:

  • Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, studijní předpoklady

  • Předpoklady ke katechetické službě (osobnostní a křesťanská zralost, dobrá pověst, pedagogické schopnosti)

  • Plné společenství s katolickou církví (včetně svátostné praxe)

  • Přijetí všech iniciačních svátostí (křest, biřmování, eucharistie)

  • Základní náboženské znalosti

Bližší informace o cíli kurzu, jeho časovém a obsahovém plánu, přihlášce (do 12. září 2021) a úhradě poplatků naleznete na https://www.czv.ktf.cuni.cz/CZVKTF-117.html.