Středisko katecheze a výuky náboženství nabízí průběžný celoroční kombinovaný kurz pro začínající i zkušené katechety. Kurz zahrnuje 5 online setkání (teoretická část a úvod do praxe) a celodenní sobotní praktickou část (celkem 16 hodin). Kurz je zaměřen na práci s Písmem v katechezi, a to jak na teoretický úvod, tak zejména na praxi. Je určen pro obohacení praxe těch, kdo se věnují katechezi nebo výuce náboženství dlouhodobě, i těm, kdo teprve se svým katechetickým působením začínají, případně o něm uvažují.

 

Lektoři: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.; Mgr. Hyacint Ullman OP; ThLic. Mgr. Lenka Jeřábková, Th.D.; PhDr. Pavla Edita Herciková, Th.D.; Mgr. Eliška Vrbová.

 

Program kurzu:

 • Písmo a katecheze (26. října 2023)

V tomto setkání si ozřejmíme vztah Bible a katecheze.  Vysvětlíme si, v čem spočívá jejich vzájemnost, pojednáme o základních kompetencích katechety vzhledem k průběhu a účelu zabývání se biblickým textem. Všimneme si postupů při hledání Božího poselství, skrytého v Bibli jako celku či ve zvoleném úryvku. Poukážeme i na některá úskalí vzhledem k zažitým přístupům resp. tradičnímu užití posvátného textu v katechetické praxi.

 • Katecheta a Písmo (16. listopadu 2023)

Jak pracovat s Písmem k vlastnímu užitku? Duchovní četba nebo studium Písma – co je pro katechetickou praxi užitečnější? Jakým způsobem přistupovat k oběma druhům práce s Písmem, co od nich očekávat a jak z nich „vytěžit“ maximum pro dobrou katechetickou práci?

 • Základní otázky a příprava na práci s Písmem (18. ledna 2024)

V tomto setkání se budeme nejdříve věnovat otázce využití jednotlivých překladů Písma v katechetické práci. Zaměříme se rovněž na otázku, zda při práci s dětmi využívat přímo biblický text nebo zda je vhodnější biblické příběhy vyprávět – a jakou úlohu zde hrají tzv. „biblické čítanky“? Zmíníme rovněž otázku, s jakými biblickými tématy se v současné katechetické praxi setkáme nejčastěji, a to s přihlédnutím k dostupným materiálům a jejich vztahu k liturgickému roku. Na závěr se budeme věnovat provázanosti témat Starého a Nového zákona a jejich praktickému využití.

 • Práce s Písmem / biblickými příběhy pro děti (27. února 2024)

Při tomto setkání se zamyslíme nad způsoby a metodami přiblížení a předání živého biblického poselství dětem různých věkových kategorií. Zkusíme společně prodiskutovat a ukázat si příklady zpracování jednoho biblického příběhu ze Starého zákona a jednoho biblického příběhu z Nového zákona.

 • Práce s Písmem pro mládež a dospělé (14. března 2024)

Poslední on-line setkání bude věnováno výměně zkušeností s moderováním setkávání mládeže a dospělých účastníků při četbě Písma. Budeme promýšlet způsob autonomního výběru biblických témat ze strany skupiny a jejich uspořádání a strukturování moderátorem skupiny do vhodných tematických celků. Dále nabídneme některé metodické postupy ve skupině pro společné hledání a objevování živého poselství Písma a jeho aktualizací při zodpovídání aktuálních životních otázek.

 • Celodenní praktické setkání (13. dubna 2024)

Tvorba modelových aktivit, zpracování vlastních nápadů a návrhů, diskuse a výměna zkušeností!

 • ukázka převyprávění biblického textu (pro menší zpracované podle Franze Ketta)
 • (práce se žalmem nebo jiným poetickým textem)
 • ukázka práce s textem ve skupině dospělých
 • samostatná práce: formulace poselství textu (ve skupinách) & společné vyhodnocení
 • příprava metod a organizace práce s daným textem ve skupině dětí / dospělých
 • společné vyhodnocení a diskuze

 

Kurz proběhne stejně jako v loňském roce v uzavřené skupině (není možné absolvovat jen jednotlivé části); online setkání bude možné absolvovat buď přímo, nebo zpětným shlédnutím záznamu s povinnou zpětnou vazbou.

Absolventi získají certifikát Pastoračního střediska AP o absolvování kurzu.

Příspěvek na kurz: katecheté s KM 500 Kč / bez KM 700 Kč (informace k platbě zašleme přihlášeným účastníkům)

Přihlášky do 30. září 2023 pomocí formuláře na webu Střediska katecheze a výuky náboženství