V neděli 4.10.2015 začala synoda o rodině.

V sobotu večer proběhlo modlitební bdění rodin na náměstí svatého Petra. Na výzvu Italské biskupské konference se sjely rodiny z celé Itálie, aby se společně s papežem modlily za zdar nadcházející synody. Podpořit je přišla také církevní sdružení a hnutí: Katolická akce, Neokatechumenát, charismatici, fokolaríni, komunita Sant´Egidio, skauti a další.

Připomeňme, že cílem synody je – podle papeže Františka – „nalézt konkrétní řešení pro množství obtíží a bezpočet protivenství, kterým musí rodina čelit“. V závěru loňského synodu upozorňoval papež na dvojí pokušení spojené se dvěma ideovými pozicemi. První se týká takzvaných tradicionalistů, kteří ve své horlivosti nedokáží dát prostor překvapivým Božím činům, protože se uzavírají uvnitř bezpečných jistot. Druhé pokušení se týká tzv. progresistů, kterým hrozí, že propadnou „destruktivnímu dobráctví“, které ve jménu „falešného milosrdenství obvazuje rány, místo toho, aby je nejprve léčilo.“

V sobotní večerní promluvě Svatý otec František mimo jiné uvedl:

“Právě před rokem jsme na tomto náměstí vzývali Ducha svatého a prosili, aby církevní otcové při svém jednání o rodině dokázali naslouchat Ježíši a mít zrak upřený na Něho, který je posledním Slovem Otce a interpretačním měřítkem všeho. Dnes večer se naše modlitba nemůže odlišovat. Jak totiž připomínal patriarcha Athenagoras, bez Ducha svatého je Bůh daleko, Kristus zůstává minulostí, z církve se stává pouhá organizace, autorita se mění v panování, misie v propagandu, kult v evokaci, křesťanské jednání v otrockou morálku.

Modleme se proto, aby synoda, která se zítra otevře, dokázala manželskou a rodinou zkušenost opětovně dovést do uceleného obrazu člověka, aby uznala, docenila a předkládala, co je v této zkušenosti krásného, dobrého a svatého, aby objala situace křehkosti, které ji vystavují zkoušce – chudobu, válku, nemoc, smutek nad úmrtím, zraněné a nalomené vztahy, ze kterých pramení strádání, zášť a rozvrat. Kéž tato synoda připomene všem rodinám, že evangelium zůstává dobrou zvěstí, ze které je možné vycházet. Kéž synodní otcové dokáží čerpat z pokladu živé tradice slova útěchy a nadějného směřování pro rodiny, které jsou v této době povolány k budoucí stavbě církevního společenství a lidského města.“ 

 
 

Harmonogram synody o rodině

Oficiální název synody zní „Povolání a poslání rodiny v církvi a v současném světě“ a je vyvrcholením procesu zahájeného před dvěma lety rozesláním dotazníků k situaci dnešních rodin do všech diecézí. Synodální otcové se budou ve své diskusi opírat o Instrumentum Laboris (zveřejněné 23. 6. 2015), dokument, který shrnuje problematiku projednanou na loňské synodě (Relatio Synodi) a připomínky místních církví.

Jak uvedl kardinál Baldisseri, na přání většiny otců má být na letošní synodě poskytnut větší prostor práci v tzv. Circuli minores, zhruba dvacetičlenných jazykových skupinách, které se sejdou celkem třináctkrát a kde se může rozvinout bezprostřednější debata.
„Rozdíl je zřejmý – vysvětluje kardinál Baldisseri. Uvážíme-li, že během Synodu o nové evangelizaci v roce 2012 bylo třiadvacet zasedání generálního shromáždění a pouze osm v jazykových skupinách.“

Vzhledem k vysokému počtu účastníků s právem promluvit (celkem 318 otců, bratrských delegátů a auditorů) jsou při plenárních zasedáních, kterých bude celkem 18, jednotliví mluvčí omezeni tří minutovou lhůtou. Mohou také předložit svůj příspěvek sekretariátu písemně.

Synoda bude mít tři části, první má zmapovat výzvy dnešní rodiny, druhá rozlišovat její povolání a třetí zkoumat její poslání. Každé z nich je věnován týden synodálních prací. Závěrečnou zprávu vypracuje desetičlenná papežem jmenovaná komise pod vedením generálního relátora synody, kterým je maďarský kardinál Péter Erdö. Relatio finalis bude v sobotu 24. října dopoledne představena v aule a odpoledne podrobena hlasování. Po té bude text předán Svatému otci jako výsledek kolegiální práce. Jak s ním naloží, je podle platných norem ( CIC, can. 343; Ordo Synodi Episcoporum, Art. 23 § 4) zcela v jeho rukou.

K publicitě synody kardinál Baldisseri uvedl:
„Řídíme se základním kritériem, které opakovaně připomíná Svatý otec: synoda má být chráněným prostorem, aby v ní mohl působit Duch svatý.“ – Základní informace bude, podobně jako před rokem, podávat brífing vždy ve 13 hodin, na němž bude tentokrát zastoupeno více synodálních otců. „Otcové mohou komunikovat s médii podle svého uvážení a odpovědnosti,“ dodává generální sekretář synodu. 
Augustinianum, tj. patristický institut sousedící s Vatikánským náměstím, dalo k dispozici místnosti, kde bude možné od 12 do 14 hodin a od 16 do 18 hodin natáčet rozhovory ze synodálními otci. Dalším zdrojem informací bude blog na internetových stránkách Tiskového střediska, který má zveřejnovat zvukové i obrazové zázanami rozhovorů s otci synody.

Slavnosti, kterým bude předsedat papež František
Svatý otec bude v rámci synodu předsedat třem liturgickým slavnostem: zahajovací mši svaté v neděli 4. října, závěrečné 25. října a 18. října kanonizační liturgii, při níž budou svatořečeni Vincenzo Grossi, Marie od Neposkvrněného početí a manželé Martinovi, rodiče sv. Terezie z Lisieux.
Papež František vystoupí také v synodální aule při zahájení prací 5. října a 17. října při zvláštní připomínce 50. výročí ustanovení biskupské synody. A konečně zítra, v sobotu 3. října, promluví František na modlitebním bdění za zdar synody na Náměstí sv. Petra. 

 
 
 
Převzato z webu České sekce Radio Vaticana
Redakčně upraveno