Vatikán. Osobním – celkem tři hodiny trvajícím - rozmluvám Svatého otce s jednotlivými oběťmi sexuálních deliktů spáchaných kněžími předcházela ranní mše svatá, kterou pro ně papež sloužil v kapli Domu sv. Marty. Petrův nástupce kázal španělsky a v pronikavé homilii se dotkl podstatných aspektů této bolestné problematiky.

Papež celé dopoledne osobně rozmlouval
s oběťmi sexuálních deliktů spáchaných kněžími

Vatikán. Petrův nástupce se dnes (7.7.2014) setkal se šesti oběťmi sexuálního zneužití kněžími. František tak jde ve šlépějích svého předchůdce Benedikta XVI., který tato setkání uskutečnil ve Vatikánu a v několika dalších zemích během svých pastoračních cest. O tom dnešním referoval tiskový mluvčí o. Federico Lombardi. Šest obětí sexuálního zneužití pocházelo z Německa, Irska a Spojeného království, byli to tři muži a tři ženy.

Přišli do Domu sv. Marty už včera během dne, takže již včera na večeři v refektáři byli spolu s papežem, který je zde pozdravil poprvé. Dnes ráno v 7h byla v domovní kapli mše. Potom se papež s jednotlivými účastníky osobně pozdravil, společně posnídali a od 9h začala jednotlivá osobní setkání.

Byla to setkání intenzivní a strhující, pokračoval o. Lombardi:

Papež se těmto osobním rozhovorům s oběťmi sexuálních zneužití kněžími věnoval déle než tři hodiny ve stylu, který je mu vlastní, tedy s velikou účastí, intenzitou a pozorností.

Jednotlivé osoby pak vyjádřili svou vděčnost za toto setkání:

Mohl jsem je vidět, když od papeže odcházeli a krátce jsem s nimi mluvil. Mohu dosvědčit jejich vroucí vděčnost a dojetí za možnost tohoto tak hlubokého, obsáhlého osobního setkání se Svatým otcem. Zakusili zejména, že se jim naslouchalo s velkou pozorností a ochotou. Papež tím dal najevo, že naslouchání pomáhá chápat a také připravovat cestu ke znovunalezení důvěry při hojení těchto ran.

Papež - dodal tiskový mluvčí Svatého stolce – ukázal, že chápavé naslouchání je podstatnou etapou uzdravení:

Důležité je to také jako znamení a vzor, protože, pokud tomu papež věnuje tolik času, pozornosti a velkou účasti, dává tak signál, který je jasný každému, tedy že je třeba umět naslouchat, dát k dispozici potřebný čas, aby došlo ke komunikaci a sdílení, které je předpokladem cesty osobního uzdravení. Ukazuje se tak také bohatství komunity. Skutečnost, že tyto osoby nacházejí cestu k pokoji, ke smíření a skrze víru vztah k církvi je určitě bohatství a velmi pozitivní výsledek.

Pro papeže to byla setkání velice vypjatá, jak řekl dále o. Lombardi:

Viděl jsem jej nakonec. Byl velice dojat jako každý člověk, kněz a pastýř, který prožije rozmluvu tohoto druhu s lidmi, kteří za sebou mají historii tak drásavého utrpení. Je to nesmírně náročné. To papež prožil. Je ostatně známo, že papež je člověkem, který svůj život věnuje naslouchání a pastorační starostlivosti a není to poprvé, co vedl náročné rozhovory.

Včera se navíc sešla ve Vatikánu Papežská komise pro ochranu nezletilých. O programu jejího zasedání o. Lombardi řekl:

Projednávala se volba a jmenování dalších členů, aby byly do komise integrováni představitelé ostatních zeměpisných oblastí. Potom byla řeč znovu o statutu komise, o zřízení stálého operativního úřadu, který dosud neexistuje. Potom se mluvilo také o možnostech organizace pracovních skupin. Příští setkání je plánováno na říjen. Má se za to, že budou přítomni také noví členové.

Řekl na dnešní tiskové konferenci o. Federico Lombardi.

(mig)
Převzato z webu České sekce Radio Vaticana
Redakčně upravenoHomilie Františka na mši pro oběti sexuálních deliktů kněží,
kaple Domu sv. Marty (7.7.2014)

Česká sekce RV

Obraz plačícího Petra, který uviděl Ježíše, jak je odváděn po tvrdém výslechu a zkřížil svůj pohled s jeho pohledem, mi dnes vyvstává v srdci, když se můj pohled kříží s těmi vašimi, s pohledy mnoha mužů a žen, chlapců a děvčátek, cítím na sobě Ježíšův pohled a prosím o milost pláče.

Milost, aby církev plakala a odčiňovala viny těch svých synů a dcer, kteří zradili svoje poslání a zneužili nevinné svými zločiny. Jsem vám dnes vděčný za to, že jste sem přišli.

Dlouho cítím v srdci hlubokou bolest, dlouho skrývané utrpení, zastírané spoluvinou, která nemá vysvětlení, až do doby, než si někdo uvědomil, že se dívá Ježíš. Jeden a pak další a dodali si odvahy tento pohled podpořit. A ti, kteří začali plakat, nakazili naše svědomí vnímavostí k tomuto zločinu a těžkému hříchu. Mou úzkostí a bolestí je skutečnost, že někteří kněží a biskupové znásilnili nevinnost nezletilých i svoje vlastní kněžské povolání, když se na nich dopustili sexuálního zneužití. Jde o něco více než o zavrženíhodné skutky. Je to něco jako svatokrádežný kult, protože tito chlapci a děvčátka byli svěřeni kněžskému charismatu, aby byli vedeni k Bohu, a oni je obětovali idolu svojí chlípnosti. Zprofanovali samotný obraz Boha, k jehož obrazu jsme stvořeni. Dětství, jak všichni víme, je poklad. Mladé srdce je otevřené a plné důvěry, nazírá mystéria lásky Boží a jedinečným způsobem je ochotné nechat se živit vírou. Dnes se srdce církve dívá do očí Ježíše v těchto chlapcích a děvčatech a chce plakat. Prosí o milost plakat nad těmito mrzkými skutky zneužití spáchanými na nezletilých. Skutky, které zanechaly jizvy na celý život.

Vím, že vaše zranění jsou zdrojem hluboké a často neutišitelné, emotivní a duchovní bolesti a také zoufalství. Mnozí z těch, kdo mají tuto zkušenost, hledali kompenzaci v různých závislostech. Někteří zakusili vážné poruchy ve vztazích s rodiči, manželi a dětmi. Utrpení rodin bylo obzvláště závažné, protože škody vzniklé zneužitím postihují tyto vitální vztahy.

Někteří prožili hrůznou tragédii sebevraždy drahého člověka. Smrt těchto milovaných Božích dětí spočívá jako tíha na srdci a svědomí mém i celé církve. Svoje city bolesti a lásky nabízím těmto rodinám. Ježíš s nenávistí mučen a vyslýchán je odváděn na jiné místo a dívá se. Hledí na jednoho ze svých, který jej zapřel a rozpláče jej. Prosme o tuto milost a o milost odčinění.

Hříchy sexuálního zneužití nezletilých členy kléru mají ničivý účinek na víru a naději v Boha. Někteří k víře přilnuli, zatímco u jiných byla touto zradou a opuštěností jejich víra v Boha narušena. Vaše přítomnost tady je výrazem zázraku naděje, která převážila nad nejhlubší temnotou. Je to bezpochyby znamení Božího milosrdenství, že máme dnes příležitost se setkat, adorovat Pána, hledět si do očí a hledat milost smíření.

Jsem před Bohem a Jeho lidem hluboce zarmoucen nad hříchy a těžkými zločiny sexuálního zneužití spáchanými členy kléru na vás a pokorně prosím o odpuštění.

Prosím o odpuštění také za hříchy opomenutí církevních představených, kteří neodpověděli adekvátně na oznámení o zneužití prezentované rodiči i samotnými oběťmi zneužití. Způsobilo to ještě větší utrpení těm, kteří byli zneužiti, a vystavilo nebezpečí další nezletilé, kteří se tak ocitli v situaci ohrožení.

Na druhé straně pak odvaha, kterou jste prokázali vy a ostatní v tom, aby vyšla najevo pravda, byla službou lásky, protože vrhla světlo na strašlivou temnotu v životě církve. Pro ty, kdo se dopustí sexuálního zneužití, není místo v řadách služebníků církve, a já se zasazuji o to, aby škoda způsobená nezletilému nebyla tolerována, ať už ji spáchá kdokoli, bez ohledu na stupeň jeho kněžského stavu. Všichni biskupové musí svoji pastýřskou službu vykonávat s maximální pečlivostí, starat se o ochranu nezletilých a vydávat počet z této zodpovědnosti.

Pro nás všechny platí rada, kterou dal Ježíš těm, kteří působí pohoršení, totiž mlýnský kámen na krk a moře (srov. Mt 18,6).

Budeme tedy nadále bdít nad přípravou ke kněžství. Spoléhám na členy Papežské komise pro ochranu nezletilých, všech nezletilých, protože, ať už patří k jakémukoli náboženství, jsou to maličcí, na které Pán hledí s láskou.

Žádám o tuto podporu, aby mi pomohli dokázat, že je možné ve všeobecné církvi přijímat lepší politiku a opatření na ochranu nezletilých a prosazovat je ve formaci církevního personálu. Musíme se všemožně snažit zajistit, aby se takovéto hříchy v církvi už neopakovaly.

Drazí bratři a sestry, všichni jsme členy Boží rodiny, jsme povoláni vstoupit do dynamiky milosrdenství. Pán Ježíš, náš Spasitel, je svrchovaným příkladem, nevinným, který vynesl naše hříchy na kříž. Smíření je samotná podstata naší společné identity jakožto Kristových učedníků. Obraťme se k Němu, provázeni naší Nejsvětější Matkou stojící pod křížem, a prosme o milost smíření s veškerým Božím lidem. Něžná a milosrdná přímluva Naší Paní je nevyčerpatelným zdrojem pomoci na naší cestě uzdravení.

Vy a všichni, kteří jste zakusili zneužití od členů kléru jste Bohem milováni. Prosím, aby to, co zbývá z temnot, které se vás dotkly, bylo uzdraveno objetím Děťátka Ježíše a na místo škody, kterou jste utrpěli, ať nastoupí obnovená víra a radost.

Děkuji za toto setkání a prosím vás modlete se za mne, aby oči mého srdce vždycky jasně viděli cestu milosrdné lásky a Bůh mi udělil odvahu ubírat se touto cestou pro dobro nezletilých.

Ježíš odchází od nespravedlivého soudu a krutého výslechu, pohlédne Petrovi do očí a Petr se rozpláče. Prosíme, aby na nás pohlédl a abychom Jej na sebe nechali hledět, mohli jsme plakat a daroval nám milost zahanbení, abychom Mu jako Petr po čtyřiceti dnech mohli odpovědět: „víš, že tě milujeme“ a uslyšeli Jeho hlas: „vrať se na svoji cestu a pas moje ovce“ - a dodám – „a nedopusť, aby nějaký vlk vešel ke stádci“. 

Přeložil Milan Glaser 
Převzato z webu České sekce Radio Vaticana
Redakčně upraveno