Nakladatelství Paulínky před několika lety otevřelo ve své ediční činnosti novou řadu knih, které si zaslouží z více důvodů zvláštní pozornost. Spojuje je jeden autor – italský jezuita Silvano Fausti, společná tematika – jsou to komentáře k novozákonním knihám, a jeden cíl – mají čtenářům pomoci modlit se v rozhovoru s Božím slovem na základě dobrého porozumění biblickému textu.
V českém překladu jsou zatím dostupné tři díly evangelních komentářů Nad evangeliem podle Marka (2007), Nad evangeliem podle Matouše (2009) a úplně čerstvý Nad evangeliem podle Lukáše (2011). Vedle toho se čtenáři mohou těšit ze započaté řady věnované listům sv. Pavla. První vlaštovkou pro adventní čtení je Konec času (2011), provádějící nás apoštolovým prvním listem do Soluně. A jako druhý na sebe nenechá dlouho čekat komentář k duchovnímu čtení listu Galaťanům, rovněž z pera jezuity Faustiho.

Po dobrém komentáři se zatouží každý, kdo usiluje hlouběji porozumět biblickému textu. Co můžeme očekávat od Faustiho knih? Určitě bude dobré vědět, že vznikly z autorových podkladů pro živé „lectio divina“ určené jeho řeholním i laickým spolupracovníkům toužícím stavět svou službu na autentickém životě z evangelia. Autor je ve všech knihách věrný jednoduché metodě, ve které nezapře, že je synem sv. Ignáce. Ke každému biblickému úryvku nejprve předloží souvislý tematický výklad v širších souvislostech zaměřený na lepší poznání Krista, církve a úlohy Ježíšova učedníka. Následuje komentář jednotlivých veršů, ve kterém se Fausti projevuje jako pozorný lingvista, znalec biblického světa, pronikavý teolog a zkušený duchovní vůdce. K osobní a společné modlitbě v ignaciánském duchu pak pomáhá formulování plodů, které toužíme obdržet, seznam bodů, podle kterých má meditace postupovat, a doporučení dalších biblických textů pro širší ukotvení tématu. Čtenář má pod vedením Faustiho jistotu, že se v bohatství nabízených podnětů neztratí, a současně cítí, že je mu popřána veliká svoboda a dostatečný prostor pro zcela osobní setkání s Kristem.

Třebaže komentáře vznikly v italském prostředí, nemusí se český čtenář obávat, že by mu vnucovaly cizí mentalitu a těžko přijatelnou zbožnost. Daří se jim formou dostatečně srozumitelnou, a přitom ne za cenu levného výprodeje, podporovat v čtenáři vytrvalý zájem o hlubší smysl biblického textu, třebaže komentáře evangelií mají rozsah několika stovek stran. Svoje uplatnění najdou u jednotlivců i v rodinách, v řeholních společenstvích, v kroužcích mládeže nebo ve farních biblických skupinách. Věřím, že mnohé podněty k osobní modlitbě i k přípravě na homilie a katecheze v nich najdou také kněží. To potvrzuji osobní zkušeností. Ostatně je pro mě vždy velikou odměnou, když jsem svědkem opravdové žízně po Božím slově mezi mnoha našimi chudými bratry a sestrami při lectio divina u Misionářek lásky.

Ze svého pohledu jako kněz a biblista mohu říci, že Fausti oplývá značnou erudicí. Za jeho slovy cítíme solidní studium současných vědeckých komentářů i tvůrčí jemnocit pro literární plastičnost biblických textů. Vedle odborné připravenosti a dlouholeté zkušenosti je zřejmé, že autor ví, která témata je třeba zdůrazňovat v pastorační praxi a v individuálním duchovním vedení. V rozumné míře uplatňuje i existenciální filozofické náhledy a užitečné duchovně-psychologické postřehy.

Na náročné podmínky, které současný život klade na Ježíšovy učedníky – křesťany v tomto světě, odpovídá církev naléhavým pozváním ke stolu Božího slova. Nedávná posynodní exhortace Benedikta XVI. „Verbum Domini“ k tomu nabízí mnoho konkrétních podnětů. Faustiho knihy zcela jednoznačně zapadají do tohoto kontextu a odpovídají na přání synodních otců, „aby vzešlo nové období větší lásky k Písmu svatému u všech, kdo tvoří Boží lid, aby se tak z jejich četby s vírou a modlitbou časem prohloubil vztah k samotné osobě Ježíšově“ (Verbum Domini, 72).

P. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.


Vstup do Adventu s Božím slovem
pozvánka a audio z minulých prezentací


Paulínky zvou na prezentaci knihy Nad evangeliem podle Lukáše. Knihu i celé Lukášovo evangelium 29. listopadu od 19 hodin v knihkupectví Paulínky představí P. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. Po ukončení prezentace bude možné knihu zakoupit se slevou 15%.

Spíše než o prezentaci knihy, půjde v ten večer o uvedení do Lukášova evangelia a lectio divina nad jedním z úryvků Lukášova evangelia. K tomuto způsobu modlitby se Slovem Božím kniha totiž směřuje. Bude to tedy i dobrý vstup do adventního času.