Na přelomu září a října se četl v katolických kostelích osobní dopis biskupů mladým lidem, ve kterém je zvou k dobrovolné službě ve farnostech.
Praha: Projekt dlouhodobé dobrovolné služby, který si postupně razí svou cestu ve společnosti, nabízí i církvi mnoho nových možností. Dobrovolníci tak mohou prožít část svého života ve službě dětem, mládeži, nemocným a starým lidem v jednotlivých farnostech. První zkušební rok skončil o letošních prázdninách. Skupina šesti mladých lidí prožila jeden rok na dvou farách, kde spolupracovali s místními kněžími. Hodnocení okolí i jich samotných je velmi pozitivní.

V dobrovolné službě lze spatřovat velkou šanci. Je to nový, u nás ještě nepříliš známý způsob angažovanosti, proto se v těchto dnech biskupové obrátili svými osobními dopisy na mladé lidi. Dopisy byly čteny při nedělních bohoslužbách.

Českobudějovický biskup Jiří Paďour, zodpovědný za Sekci pro mládež České biskupské konference (ČBK), která celý projekt moderuje, píše: "Věnovat rok Kristu a svým bližním znamená věnovat rok svého života službě pro Krále, který dává královskou odměnu. S důvěrou se na vás, mladí přátelé, obracím a vyzývám vás, abyste se nebáli nabídnout svůj čas, své síly a schopnosti pro dobrovolnou službu v našich farnostech."

Ostravsko-opavský biskup František Lobkowicz, který měl minulý rok dobrovolníky v jedné farnosti své diecéze, jim nejprve poděkoval: "Chci vyjádřit vděčnost za jejich velkorysost, s jakou odpověděli na prosbu nás biskupů před dvěma lety. Nezištnost a velkorysost! To dnes skutečně nejsou běžné vlastnosti. Kdo by se jimi měl zvláště vyznačovat než křesťané?" Pak mladé lidi vyzývá: "Chci se nyní obrátit především na vás, kteří máte veliký dar mládí. Najdete v sobě ochotu a odvahu odpovědět na Boží volání ke službě ve farnostech?" V závěru dopisu se obrací i na rodiče: "Doufám, že vaši rodiče a přátelé vás povzbudí a doprovodí dobrým slovem a především modlitbou, abyste nezaváhali, jestliže vás Pán zavolá."

Dobrovolníkem se může stát věřící mladý člověk, kterému je nejméně 18 let a rozhodne se na rok přerušit své zaměstnání nebo školu. Takto získaný čas věnuje zdarma organizované službě potřebným lidem a službě Bohu. Příprava zájemců je roční. Začíná vždy na podzim a koná se pravidelně jeden víkend v měsíci. Závěrečné soustředění probíhá o následujících prázdninách. Po něm jsou vybraní dobrovolníci rozesláni po skupinkách do farností na dobu jednoho roku. V rámci roční přípravy a roku služby absolvují i Studijně-formační kurz Sekce pro mládež ČBK. Dobrovolník má hrazeno sociální a zdravotní pojištění, ubytování a stravu a dostává malé kapesné.

Noví zájemci se mohou přihlásit během měsíce října na diecézních centrech pro mládež nebo přímo na Sekci pro mládež ČBK; tel: 220 181 753; mailto:mladez@cirkev.cz.
Podrobné informace na http://www.signaly.cz.


***

Se svolením převzato z: TS ČBK