Modlitba křesťanů za jednotu
je účastí na modlitbě Ježíše

Ježíš se modlil v předvečer svého utrpení a smrti: „Ať jsou všichni jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal“ (Jan 17,21). Je příznačné, že Ježíš nevyjádřil svou touhu po jednotě nejprve přikázáním pro učedníky nebo jejich poučením, nýbrž modlitbou k Otci. Jednota je dar shůry, který pochází a roste ze společenství lásky s Otcem, Synem a Duchem Svatým. Modlitba křesťanů za jednotu je tedy pokornou, ale důvěrnou účastí na modlitbě Ježíše, který slíbil, že každá modlitba pronesená v jeho jménu bude vyslyšena Otcem.

V dějinách byli hlavními iniciátory jednoty
muži a ženy modlitby

Duchovní ekumenismus nachází své vyjádření v „soukromých a veřejných modlitbách za jednotu křesťanů“. Protože jednota je darem, je vhodné, aby se křesťané modlili za jeho udělení společně: „Takové společné modlitby jsou jistě velmi účinný prostředek k vyprošení milosti jednoty a autentický výraz společenství: ‘Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich’ (Mt 18,20).“  Modlitba za jednotu je královským prahem, jímž se vchází do ekumenismu. To ona vede křesťany k novému pohledu na Boží království a na jednotu církve; to ona prohlubuje jejich pouta společenství; to ona jim dává schopnost vypořádat se s bolestnými vzpomínkami, tíživými sociálními břemeny a lidskými slabostmi. V každém období dějin byli hlavními iniciátory smíření a jednoty muži a ženy modlitby kontemplace, kteří rozdělené křesťany inspirovali k obnově úsilí o jednotu.

Mnohem silnější je to, co nás spojuje,
než to, co nás rozděluje

Křesťané mohou s radostí a vděčností potvrdit: „Mnohem silnější je to, co nás spojuje, než to, co nás rozděluje.“  Všichni křesťané vyznávají víru v Boha, Otce všemohoucího, v Ježíše Krista, Božího Syna a Spasitele, a v Ducha Svatého, Obhájce, Dárce života a svatosti. Skrze svátost křtu se rodí k novému životu a jsou připojeni ke Kristu. Ctí Písmo svaté jako slovo Boží a uznávají ho jako trvale platnou normu pro víru i pro život. Společně se modlí a čerpají z dalších početných společných zdrojů duchovního života. Posvěcující moc Ducha Svatého je posiluje ve svatosti. Duch Svatý spojuje srdce křesťanů mnoha tradic. Tyto prvky společenství, které „pocházejí od Krista a k němu vedou, právem patří k jediné Kristově církvi“.

Walter kardinál Kasper (*1933)
předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů

Se svolením převzato z knihy:
Walter kardinál Kasper
Duchovní ekumenismus
Praktické podněty pro jeho uskutečňování

Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří

Pár informací o knize Duchovní ekumenismus,
která je praktickou příručkou pro ekumenickou práci

Jsem velmi šťasten, že Vám mohu představit tuto knihu o duchovním ekumenismu, neboť duchovní ekumenismus je duší celého ekumenického hnutí. Tento text je plodem mnoha povzbudivých zkušeností, jež jsem během posledních let osobně získal. Na konečnou podobu textu měl vliv rovněž přínos četných osob a skupin, které se chtěly podělit o své zkušenosti a intuice v oblasti duchovního ekumenismu.

Tato kniha chce být praktickou pomocí a vřelým pozváním pro všechny, jimž leží na srdci jednota křesťanů. Doufám, že přispěje k hlubší a nezlomné jednotě s našimi bratry a sestrami skrze společnou modlitbu ke Kristu, našemu jedinému Pánu.

Publikace nabízí praktické rady, jak uskutečnit a posílit duchovní ekumenismus, který představuje těžiště každého úsilí o znovusjednocení rozdělených křesťanů. Myšlenka zpracování tohoto příspěvku k ekumenismu vzešla z plenární schůze Papežské rady pro jednotu křesťanů v roce 2003, která byla věnována tématu „duchovního ekumenismu“.  Biskupové přítomní na tomto setkání doporučili vypracovat příručku (vademecum), která by povzbudila ty, kdo nesou zvláštní zodpovědnost za podporu jednoty křesťanů, která by přispěla k prohloubení duchovních kořenů ekumenismu a předložila návrhy k dosažení tohoto cíle.

Tato příručka se obrací na všechny, jimž leží na srdci znovunastolení jednoty křesťanů. Zvlášť užitečná může být pro ty, kdo nesou odpovědnost za podporu jednoty křesťanů na různých úrovních života církve.

Obsah knihy Duchovní ekumenismus

I. Prohloubit křesťanskou víru
Boží Slovo v Písmu svatém
Lectio divina
Společná biblická aktivita
Společné chápání Písma svatého
Písmo svaté a jednota církve

Svědectví Božího Slova
Kristus, věrný svědek
Maria, Matka Boží
Mučedníci a svědectví až do smrti
Svatí

II. Modlitba a bohoslužba
Modlitba Páně
Osobní modlitba
Společná modlitba
Vysluhování svátostí
Křest
Eucharistie
Rodiny ze smíšených manželství
Svátosti uzdravení
Liturgický rok

III. Služba a svědectví
Farnosti a místní společenství
Komunity řeholního života
Mnišské komunity
Církevní komunity nebo hnutí
Mladí
Služebníci pastorace