K významné akci v Roce farnosti, který v brněnské diecézi pro rok 2005 vyhlásil biskup Vojtěch Cikrle, patří i konference "Farnost - místo pro každého?", která se uskuteční ve dnech 21.-23.4. v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem. Přihlášky do 30.3.2005!
Brno: Konference je otevřena všem, kterým leží na srdci život ve farnostech. Má přispět ke vzájemné otevřenosti mezi křesťany i k otevřenosti místních křesťanů vůči aktivitám, které v dané oblasti rozvíjejí zastupitelstva a nevládní neziskové organizace. Výzva k této otevřenosti je jasně vyjádřena na samém počátku klíčového dokumentu 2. vatikánského kocilu – pastorální konstituce o církvi v dnešním světě "Gaudium et spes":
Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků, a není nic opravdu lidského, co by nenašlo v jejich srdci odezvu.

Cílem konference je vzájemné předání podnětů pro život ve farnostech, výměna zkušeností a povzbuzení pro další práci. V rámci třídenní konference bude pro účastníky kromě přednášek připraven také prostor k dialogu, workshopy, panelové diskuse a možnost osobních setkání účastníků.
Jako přednášející vystoupí: brněnský biskup Vojtěch Cikrle, generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek, biskupský vikář pražské arcidiecéze Aleš Opatrný, ředitel Národního centra pro rodinu a vedoucí Manželské a rodinné poradny Bethesda PhDr. Josef Zeman, odborný asistent na Institutu pro pastorální teologii při vídeňské univerzitě a vedoucí projektu Post-Netzwerk (spolupráce pastorálních středoevropských a východoevropských teologů) Dr. Petr Slouk, spoluzakladatel společenství komunity Emmanuel v Brně Ludvík Kolek, generální sekretář diecézní synody v Banské Bystrici ThDr. Marian Bublinec, Ph.D. a promotor iustitiae církevního soudu v Limburgu, profesor na Filosoficko-teologické vysoké škole ve Vallendaru a přednášející na Institutu kanonického práva Katolické teologické fakultě Univerzity v Münsteru prof.Dr.theol.Lic.iur.can. Thomas Schüller.

Program konference:
* Čtvrtek 21.4.2005
15.00 Příjezd, ubytování
17.30 Zahájení konference – biskup Cikrle: Můj pohled na farnost
18.00 PhDr. Josef Zeman, Brno: Farnost jako opora a povzbuzení našeho lepšího já
19.00 Večeře, prostor k rozhovorům

* Pátek 22.4.2005
7.30 Mše
8.15 Snídaně
9.00 Ing. Aleš Opatrný, Th.D., Praha: Farnost – místo pro každého?
10.30 Dr. Petr Slouk, Vídeň: Obnova farnosti. Šance kompetentního doprovázení farního společenství; Ludvík Kolek, Brno: Farnost a nová hnutí v církvi; ThDr. Marian Bublinec, Ph.D., Banská Bystrica: Farní pastorace v Banské Bystrici – zkušenosti z diecézního synodu
12.30 Oběd
15.00 Prof.Dr.theol.Lic.iur.can. Thomas Schüller, Limburg: Farní synodální grémia diecéze Limburg (farní pastorační rady, ekonomické rady...) - zajištěn překlad z němčiny; Mgr. Jiří Mikulášek, Brno: Situace farností brněnské diecéze očima generálního vikáře
17.00 Pracovní skupiny
18.45 Večeře
20.00 Panelová diskuse

* Sobota 23.4.2005
7.30 Možnost společné modlitby ranních chval
8.00 Snídaně
8.45 Představení různých programů ve farnosti: Farní den, Farní kalendář, Farní kavárna; Programy pro farnosti od diecézních center: Centrum pro rodinu a sociální péči, Diecézní centrum mládeže, Katechetické centrum, Pastorační středisko, Centrum laických aktivit
12.00 Závěrečná bohoslužba v kostele v Lísku, hlavní celebrant biskup Cikrle
13.30 Oběd, zakončení a odjezd

Ubytování pro účastníky konference je poskytováno v hotelu Skalský dvůr, v penzionu Borovinka a v penzionu Pod lipami ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Cena za celý pobyt (ubytování, stravování, konferenční poplatek) činí 950 Kč.
Pro ty, kdo nepřijedou autem, bude zabezpečen odvoz z okolních zastávek vlaku nebo autobusu. Odvoz poskytuje minibus hotelu – podrobnosti ve zvacím dopise.

Přihláška: Formulář přihlášky obdrží zájemci u svého duchovního správce nebo na http://www.biskupstvi.cz/pastorace.
Vyplněnou přihlášku je třeba zaslat do 30.3.2005 na adresu: Biskupství brněnské, Pastorační středisko, Petrov 6, 601 43 Brno nebo e-mailem na adresu mailto:dolezelova@biskupstvi.cz.
Kontakt pro případné dotazy: tel: 543 235 030, kl. 299 (Ing. Jaroslava Doleželová), pondělí až středa 10.00 – 12.00 a 13.00 - 15.00 hodin, čtvrtek 10.00 – 12.00 hodin.
***

Se svolením převzato z: TS ČBK