Vatikán. „Stěžejní témata, která se týkají života člověka a velkých otázek naši společnosti tak, jak jsou načrtnuta v encyklice „Caritas in veritate,“ stimulují reflexi, která může být prospěšná všem.“ To píše ve svém dopise Benediktu XVI. italský prezident Giorgio Napolitano.
Potvrzuje, že třetí encykliku Benedikta XVI., která přináší papežovo poselství „do společnosti, v níž se v těchto letech projevují úzkosti a nejistota, nejen co se týká budoucnosti světové ekonomie a rozvoje, ale také klimatických změn“, četl s velkým zájmem.

Jsou to změny, dodává prezident Napolitano, které se promítají do „lidských vztahů, světa práce a podnikání, do vztahů mezi obyvateli planety, do životního prostředí a přírodních zdrojů, které byly po dlouhou dobu považovány za nevyčerpatelné.“

Hlava Itálie dodává, že ústřední témata života člověka ve vztahu ke svým bližním a velké otázky týkající se naší společnosti, tak jak jsou představena v nové encyklice, stimulují reflexi, která může být prospěšná všem. Potvrzení Benedikta XVI., že společenská otázka je otázkou podstatně antropologickou, představuje pro prezidenta Napolitana „pozvání k novému hlubokému a jasnému promyšlení mnoha aspektů života a fungování lidských společenství.“ Promyšlení, uzavírá státník, připomínaje slova Benedikta XVI. z encykliky, vyžaduje zejména novou a hlubokou reflexi nad „smyslem ekonomie a jejích cílů“ a „hlubokou a prozíravou revizi modelu rozvoje, aby došlo k opravě chyb a nepořádků.“

***

Se svolením převzato z: webu české sekce Vatikánského rozhlasu

***

Nová encyklika papeže Benedikta XVI. se v ČR připravuje k tisku

Nová papežova encyklika, Caritas in veritate (Láska v pravdě) je již třetí encyklikou papeže Benedikta XVI. – po Deus caritas est (2005) a Spe salvi (2007). Protože se věnuje sociální oblasti, staví ji to zároveň do tradice zahájené papežem Lvem XIII. encyklikou Rerum novarum v r. 1891; dosud posledním sociálním dokumentem se o sto let později stala encyklika Centesimus annus Jana Pavla II. Encyklika Caritas in veritate také reaguje na aktuální problémy doby, když se zabývá globální hospodářskou krizí. Český překlad encykliky. v překladu P. Milana Glasera SJ vydá KNA v průběhu prázdnin.