Pane a Vládce mého života, vzdal ode mne ducha lenosti, sklíčenosti, panovačnosti a prázdnomluvnosti. Ducha pak čistoty, pokory, trpělivosti a lásky uděl mně, služebníku svému. Ano, Pane, a Králi, dej, abych viděl hříchy své a nesoudil bratra svého, neboť tys blahoslaven na věky věků. Amen. /sv. Efrém Syrský, 306 - 373?/
INFORMACE:

Vikariátní setkání katechetů:

datum den vikariát místo čas

14.5. Po II. pražský ADKS 18:00 (mše sv.)
14.5. Po Vlašim Vlašim 19:30
16.5. St Příbram Předbořice u Petrovic 18:00 (mše sv.)
17.5. Čt Jílové Říčany 18:00
17.5. Čt III. pražský Křesť. Centrum - Chodov 18:00
Moje veršovaná modlitba
- akce slánské farnosti byla podle pravidel vyhlášení ukončena k 31.3. 2001 a dopadla následovně:
odborná komise, ve složení Mgr. P. P. Táborský, Mgr. Š. Eisová, PhDr. J. Bartoň, E. Bartoňová z ADKS, děkuje všem účastníkům a jejich katechetům - M. Boháčové, P. Mgr. V. Chroustovi, St. Fuchsové z Prahy, D. Feltové ze Mšece a J. Failové z Příbrami za krásné příspěvky. 18 účastníků bude odměněno knihou a společně navštíví v Národním divadle 27.5. 2001 představení Hadrián z Římsů od V. V. Klicpery.
Ze všech příspěvků vytvoříme malou publikaci, která bude k dispozici v ADKS a některé modlitby účastníků budou otištěny v časopise Babyka. /E.B./
Bibliodrama - kurs:
ADKS pro vás, kteří máte zájem o nové metody práce s biblickým textem, uspořádá od září do listopadu 2001 kurs pod vedením odbornice Mgr. Eleny Strupkové v prostorách DKŠ, Platnéřská 4, Praha 1. Celkem osm setkání bude vždy v pondělí od 18.30 - 20.00 hodin. Poplatek za celý kurs činí 250 Kč, pro evidované katechety s platnou kanonickou misí je poplatek snížen na 100 Kč za kurs. Přihlášky zasílejte do 30.5.2001 do ADKS. Počet míst je z metodických důvodů omezen na 12 osob.
III. dětský den v Římskokatolické farnosti Říčany u Prahy
V minulém věstníku jsme vám poskytli plakátek na tuto akci - nyní P. Marek Halas přidává několik dalších informací:
· Věková hranice účastníků je od 5 - 15 let. Tohoto Dětského dne se mohou účastnit i mladší děti za doprovodu rodičů a starší jako organizační pomoc.
· Účastníky Dětského dne je potřebné přihlásit nejpozději do 13. května 2001 na uvedené adrese, abychom mohli zabezpečit pro tyto děti oběd a občerstvení.
· Zápisní poplatek pro účastníka je 50,- Kč. Tyto peníze budou použity na pokrytí nákladů a na zaplacení obědů.
· Sraz účastníků je v 8.30 před farní budovou v Říčanech a v areálu Dětské léčebny - Olivovny. Pro případ deště je potřebné si s sebou vzít pláštěnku.
· Na tento III. Dětský den jsou zvány všechny děti, nejenom ty, které pravidelně chodí do kostela a na hodiny náboženství, ale i děti z nevěřících rodin. Takže věřící děti si mohou přivést i své kamarády, protože tento den může sloužit i jako možnost setkání dětí z Písmem svatým.
· Případné bližší informace o tomto Dětském dnu můžete zjistit na tel. č.: 0204/605403, 0204/602403 nebo 0602 259 264.
Doporučujeme internetové stránky
www.pastorace.cz (pro každého, kdo pomáhá jakkoliv v pastoraci)
www.vira.cz (pro věřící i nevěřící, kteří se zajímají o křesťanství)
Katechetický kurz 2001 – 2003
Předběžně přihlášení zájemci dostanou závaznou přihlášku a podrobné informace poštou. Zbylí zájemci si mohou vyžádat přihlášku u svých duchovních správců, kteří ji obdrží v květnových Acta Curiae. Tuto přihlášku zašlete obratem na adresu ADKS.
Civilní služba
Stále hledáme mladého muže k výkonu civilní služby v ADKS!Metody výchovy ke společenství
(služby církve, které dělá pro společenství v nejširším slova smyslu)

„Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“
(J 13,35)
Jakým konkrétním způsobem projevuje církev a jednotlivý křesťan lásku v různých společenstvích?
Postoj církve k současnému světu:
· Církev je vnímavá k tomu, co uráží důstojnost lidské osoby. Dnes zvláště hájí dodržování práva na život, na práci, na vzdělání, na založení rodiny, na účast na veřejném životě a na svobodu vyznání.
· Věda a technika hluboce ovlivňují tvořivost a pokrok moderní kultury - mentalita, která z nich vychází, „vytváří novou kulturu a způsob myšlení“. S touto „univerzálnější formou kultury“ roste touha docenit původní kultury. Jednou z největších výzev je inkulturace. Ve světle evangelia musí církev přijmout pozitivní hodnoty kultur. Nábožensko-morální složka, jako součást kulturního dědictví národa, má pro toho, kdo rozsévá, zvláštní význam. Mnoho našich současníků hluboké spojení s Bohem nechápe nebo je výslovně odmítá…
· V náboženském prostředí se objevuje „obnovený smysl pro posvátné věci“ a dnešní svět dosvědčuje rozmach sekt, nových náboženských hnutí a procitnutí „fundamentalismu“ - skutečnosti, které vyzývají církev k zaujetí seriózního postoje a nutí prozkoumat život církevního společenství a posoudit, jak církev přijala Druhý vatikánský koncil a jaké přinesl plody.
· Pokud jde o rozdílnost kultur vzhledem ke službě víry, je problémem, jak předávat evangelium v rámci kultury národů, kterým je určeno, aby bylo skutečně vnímáno jako radostná zvěst pro život jednotlivců i společnosti.
· Teprve po důkladném prozkoumání půdy posílá rozsévač své dělníky. Zároveň je učí číst znamení času a vyžaduje od nich velmi důkladnou přípravu, aby mohli skutečně zasévat.
·
Náměty na konkrétní uvedení do života:
· Křesťanský život ve společenství nevzniká sám od sebe a je třeba k němu pečlivě vychovávat, zvláště katechezí, která uzpůsobuje křesťana k životu ve společenství a k aktivní účasti na životě a poslání církve. Co dělám a jaké je mé svědectví křesťana ve společenstvích v nichž se nacházím (rodina, pracovní kolektiv, farní společenství, společenství s jednotlivci, s katechizovanými ...) ?
· Katecheze usiluje o to, aby Ježíšovi učedníci byli schopni být přítomni jako křesťané ve společnosti, na svých pracovištích ... Připravuje na to, aby každý podle svého povolání spolupracoval v různých službách církve. Katechizuji tak a nebo „jen“ učím pravdy víry?
· Při katechezi je třeba pečovat také o ekumenický rozměr a formovat k mezináboženskému dialogu, napomáhat k umění smířit a zároveň rozlišit „hlásání Krista“ a „mezináboženský dialog“. Tyto dva prvky, které stále zůstávají v těsném vztahu, nesmějí být zaměňovány či považovány za rovnocenné. Dialog „neosvobozuje od hlásání evangelia“.
· Neexistuje člověk, který by nemohl být druhému v něčem užitečný.
· Spíš než učení o společenství katechizovaní okoukávají a napodobují.
Čerpáno z Všeobecného katechetického direktoria

P.S. Myslím si, že tady nemá smysl psát o tom Např. jak děti zapojovat do sbírky na misie ... a jiných aktivit, které konkrétně svědčí o životě společenství jelikož to určitě děláte
Papežské misijní dílo PMD – květen:

Misijní růže
Podle ověřených zkušeností z dávných staletí lze kdykoliv a bez finančních prostředků „cestovat“ a pochopit nejrůznější země, lidi a jejich život prostřednictvím rozjímavé modlitby. Patří k ní i modlitba živého růžence, která je určena pro každého, kdo chce jedním desátkem denně myslet na misie. Zájemci nahlásí své jméno, příjmení, adresu, telefon a název své farnosti do centra PMD. Každý dostane kartičku s jednotlivými tajemstvími. Ta se střídají vždy po měsíci. Modlitba, oběť a každý skutek lásky je ten nejlepší vklad do základů činnosti PMD.
(PMD nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí, e-mail: misie@vrchlab.cz, tel.+fax: 0438/421 108)
$ VPP- vzájemná pedagogická poradna
Jedním ze základů dobré učitelské práce je uvědomení si faktu, že učitel se při každém setkání se svými svěřenci osobně i odborně obohacuje. Jako příklad vám uvádím tři postřehy z mých nedávných hospitací v hodinách náboženství v jedné pražské ZŠ; tématem byly velikonoční svátky, svátost smíření, Boží láska.
„Zjistil jsem, že kdyby Pán Ježíš na Golgotě využil toho, že je všemocný a všechny pozabíjel, dneska by se uctíval jako nějaké monstrum, ale naše duše by byly mrtvé. Lepší, že se nechal ukřižovat!“ /Tomáš, 9 let/
„Bůh je suprový v tom, že je nonstop činný“ /Honza, 7 let/
„Ve třídě si kluci vykládají o tom, že nejlepší je číslo 6 a uctívají ho, když je hlavně třikrát za sebou. Řekl jsem jim, že znám lepší. Je to číslo 3. Víte to, pane učiteli? / Cyril, 10 let/
/pan učitel i všichni ve třídě věděli, se jedná o Trojici.../
/E.B./
ZRCÁTKO

L
Nové tisíciletí je zázračné.
Radce a Romanovi byly vždycky protivné jakékoli nedokonalosti věcí a lidí. Do jejich dokonalého nového domu, perfektně vybaveného a obklopeného bezchybnou zahradou, plánují ještě nejdokonalejší dítě na světě. Mají štěstí. Už v těhotenství je možné nyní vyloučit jakoukoli vadu. A nejen to. Genovými úpravami lze vybrat a upravit zárodek, který nebudou ohrožovat určité choroby, je možné předem určit délku jeho života, určit si pohlaví a barvu očí a vlasů.
Roman s Radkou pohlížejí s jistou útrpností na všechny, kteří mohli být od začátku světa odkázáni na náhody a pasívní přijímání toho, co přijde. Oni mají svůj život i život dítěte ve své moci. Zbytek potřeb doladí pomocí horoskopů, pozitivní energie, numerologie, modlitebních obřadů a zbylých prostředků, určených ke štěstí a dokonalosti lidského bytí teď, i v dalších životech.
Nové tisíciletí je zázračné. /E.B./Arcidiecézní katechetické středisko
Arcibiskupství pražského
160 00 Praha 6 - Dejvice, Thákurova 3
tel: 02/ 20 181 317
e-mail: adks@arcibiskpraha.cz