Rozsah Boží péče o nás závisí i na naší otevřenosti a odevzdání - archív citátů

17. 4. 2001

Katechetický věstník č. 9, květen 2001 (pražská příloha)

Pane a Vládce mého života, vzdal ode mne ducha lenosti, sklíčenosti, panovačnosti a prázdnomluvnosti. Ducha pak čistoty, pokory, trpělivosti a lásky uděl mně, služebníku svému. Ano, Pane, a Králi, dej, abych viděl hříchy své a nesoudil bratra svého, neboť tys blahoslaven na věky věků. Amen. /sv. Efrém Syrský, 306 - 373?/
INFORMACE:

Vikariátní setkání katechetů:

datum den vikariát místo čas

14.5. Po II. pražský ADKS 18:00 (mše sv.)
14.5. Po Vlašim Vlašim 19:30
16.5. St Příbram Předbořice u Petrovic 18:00 (mše sv.)
17.5. Čt Jílové Říčany 18:00
17.5. Čt III. pražský Křesť. Centrum - Chodov 18:00
Moje veršovaná modlitba
- akce slánské farnosti byla podle pravidel vyhlášení ukončena k 31.3. 2001 a dopadla následovně:
odborná komise, ve složení Mgr. P. P. Táborský, Mgr. Š. Eisová, PhDr. J. Bartoň, E. Bartoňová z ADKS, děkuje všem účastníkům a jejich katechetům - M. Boháčové, P. Mgr. V. Chroustovi, St. Fuchsové z Prahy, D. Feltové ze Mšece a J. Failové z Příbrami za krásné příspěvky. 18 účastníků bude odměněno knihou a společně navštíví v Národním divadle 27.5. 2001 představení Hadrián z Římsů od V. V. Klicpery.
Ze všech příspěvků vytvoříme malou publikaci, která bude k dispozici v ADKS a některé modlitby účastníků budou otištěny v časopise Babyka. /E.B./
Bibliodrama - kurs:
ADKS pro vás, kteří máte zájem o nové metody práce s biblickým textem, uspořádá od září do listopadu 2001 kurs pod vedením odbornice Mgr. Eleny Strupkové v prostorách DKŠ, Platnéřská 4, Praha 1. Celkem osm setkání bude vždy v pondělí od 18.30 - 20.00 hodin. Poplatek za celý kurs činí 250 Kč, pro evidované katechety s platnou kanonickou misí je poplatek snížen na 100 Kč za kurs. Přihlášky zasílejte do 30.5.2001 do ADKS. Počet míst je z metodických důvodů omezen na 12 osob.
III. dětský den v Římskokatolické farnosti Říčany u Prahy
V minulém věstníku jsme vám poskytli plakátek na tuto akci - nyní P. Marek Halas přidává několik dalších informací:
· Věková hranice účastníků je od 5 - 15 let. Tohoto Dětského dne se mohou účastnit i mladší děti za doprovodu rodičů a starší jako organizační pomoc.
· Účastníky Dětského dne je potřebné přihlásit nejpozději do 13. května 2001 na uvedené adrese, abychom mohli zabezpečit pro tyto děti oběd a občerstvení.
· Zápisní poplatek pro účastníka je 50,- Kč. Tyto peníze budou použity na pokrytí nákladů a na zaplacení obědů.
· Sraz účastníků je v 8.30 před farní budovou v Říčanech a v areálu Dětské léčebny - Olivovny. Pro případ deště je potřebné si s sebou vzít pláštěnku.
· Na tento III. Dětský den jsou zvány všechny děti, nejenom ty, které pravidelně chodí do kostela a na hodiny náboženství, ale i děti z nevěřících rodin. Takže věřící děti si mohou přivést i své kamarády, protože tento den může sloužit i jako možnost setkání dětí z Písmem svatým.
· Případné bližší informace o tomto Dětském dnu můžete zjistit na tel. č.: 0204/605403, 0204/602403 nebo 0602 259 264.
Doporučujeme internetové stránky
www.pastorace.cz (pro každého, kdo pomáhá jakkoliv v pastoraci)
www.vira.cz (pro věřící i nevěřící, kteří se zajímají o křesťanství)
Katechetický kurz 2001 – 2003
Předběžně přihlášení zájemci dostanou závaznou přihlášku a podrobné informace poštou. Zbylí zájemci si mohou vyžádat přihlášku u svých duchovních správců, kteří ji obdrží v květnových Acta Curiae. Tuto přihlášku zašlete obratem na adresu ADKS.
Civilní služba
Stále hledáme mladého muže k výkonu civilní služby v ADKS!Metody výchovy ke společenství
(služby církve, které dělá pro společenství v nejširším slova smyslu)

„Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“
(J 13,35)
Jakým konkrétním způsobem projevuje církev a jednotlivý křesťan lásku v různých společenstvích?
Postoj církve k současnému světu:
· Církev je vnímavá k tomu, co uráží důstojnost lidské osoby. Dnes zvláště hájí dodržování práva na život, na práci, na vzdělání, na založení rodiny, na účast na veřejném životě a na svobodu vyznání.
· Věda a technika hluboce ovlivňují tvořivost a pokrok moderní kultury - mentalita, která z nich vychází, „vytváří novou kulturu a způsob myšlení“. S touto „univerzálnější formou kultury“ roste touha docenit původní kultury. Jednou z největších výzev je inkulturace. Ve světle evangelia musí církev přijmout pozitivní hodnoty kultur. Nábožensko-morální složka, jako součást kulturního dědictví národa, má pro toho, kdo rozsévá, zvláštní význam. Mnoho našich současníků hluboké spojení s Bohem nechápe nebo je výslovně odmítá…
· V náboženském prostředí se objevuje „obnovený smysl pro posvátné věci“ a dnešní svět dosvědčuje rozmach sekt, nových náboženských hnutí a procitnutí „fundamentalismu“ - skutečnosti, které vyzývají církev k zaujetí seriózního postoje a nutí prozkoumat život církevního společenství a posoudit, jak církev přijala Druhý vatikánský koncil a jaké přinesl plody.
· Pokud jde o rozdílnost kultur vzhledem ke službě víry, je problémem, jak předávat evangelium v rámci kultury národů, kterým je určeno, aby bylo skutečně vnímáno jako radostná zvěst pro život jednotlivců i společnosti.
· Teprve po důkladném prozkoumání půdy posílá rozsévač své dělníky. Zároveň je učí číst znamení času a vyžaduje od nich velmi důkladnou přípravu, aby mohli skutečně zasévat.
·
Náměty na konkrétní uvedení do života:
· Křesťanský život ve společenství nevzniká sám od sebe a je třeba k němu pečlivě vychovávat, zvláště katechezí, která uzpůsobuje křesťana k životu ve společenství a k aktivní účasti na životě a poslání církve. Co dělám a jaké je mé svědectví křesťana ve společenstvích v nichž se nacházím (rodina, pracovní kolektiv, farní společenství, společenství s jednotlivci, s katechizovanými ...) ?
· Katecheze usiluje o to, aby Ježíšovi učedníci byli schopni být přítomni jako křesťané ve společnosti, na svých pracovištích ... Připravuje na to, aby každý podle svého povolání spolupracoval v různých službách církve. Katechizuji tak a nebo „jen“ učím pravdy víry?
· Při katechezi je třeba pečovat také o ekumenický rozměr a formovat k mezináboženskému dialogu, napomáhat k umění smířit a zároveň rozlišit „hlásání Krista“ a „mezináboženský dialog“. Tyto dva prvky, které stále zůstávají v těsném vztahu, nesmějí být zaměňovány či považovány za rovnocenné. Dialog „neosvobozuje od hlásání evangelia“.
· Neexistuje člověk, který by nemohl být druhému v něčem užitečný.
· Spíš než učení o společenství katechizovaní okoukávají a napodobují.
Čerpáno z Všeobecného katechetického direktoria

P.S. Myslím si, že tady nemá smysl psát o tom Např. jak děti zapojovat do sbírky na misie ... a jiných aktivit, které konkrétně svědčí o životě společenství jelikož to určitě děláte
Papežské misijní dílo PMD – květen:

Misijní růže
Podle ověřených zkušeností z dávných staletí lze kdykoliv a bez finančních prostředků „cestovat“ a pochopit nejrůznější země, lidi a jejich život prostřednictvím rozjímavé modlitby. Patří k ní i modlitba živého růžence, která je určena pro každého, kdo chce jedním desátkem denně myslet na misie. Zájemci nahlásí své jméno, příjmení, adresu, telefon a název své farnosti do centra PMD. Každý dostane kartičku s jednotlivými tajemstvími. Ta se střídají vždy po měsíci. Modlitba, oběť a každý skutek lásky je ten nejlepší vklad do základů činnosti PMD.
(PMD nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí, e-mail: misie@vrchlab.cz, tel.+fax: 0438/421 108)
$ VPP- vzájemná pedagogická poradna
Jedním ze základů dobré učitelské práce je uvědomení si faktu, že učitel se při každém setkání se svými svěřenci osobně i odborně obohacuje. Jako příklad vám uvádím tři postřehy z mých nedávných hospitací v hodinách náboženství v jedné pražské ZŠ; tématem byly velikonoční svátky, svátost smíření, Boží láska.
„Zjistil jsem, že kdyby Pán Ježíš na Golgotě využil toho, že je všemocný a všechny pozabíjel, dneska by se uctíval jako nějaké monstrum, ale naše duše by byly mrtvé. Lepší, že se nechal ukřižovat!“ /Tomáš, 9 let/
„Bůh je suprový v tom, že je nonstop činný“ /Honza, 7 let/
„Ve třídě si kluci vykládají o tom, že nejlepší je číslo 6 a uctívají ho, když je hlavně třikrát za sebou. Řekl jsem jim, že znám lepší. Je to číslo 3. Víte to, pane učiteli? / Cyril, 10 let/
/pan učitel i všichni ve třídě věděli, se jedná o Trojici.../
/E.B./
ZRCÁTKO

L
Nové tisíciletí je zázračné.
Radce a Romanovi byly vždycky protivné jakékoli nedokonalosti věcí a lidí. Do jejich dokonalého nového domu, perfektně vybaveného a obklopeného bezchybnou zahradou, plánují ještě nejdokonalejší dítě na světě. Mají štěstí. Už v těhotenství je možné nyní vyloučit jakoukoli vadu. A nejen to. Genovými úpravami lze vybrat a upravit zárodek, který nebudou ohrožovat určité choroby, je možné předem určit délku jeho života, určit si pohlaví a barvu očí a vlasů.
Roman s Radkou pohlížejí s jistou útrpností na všechny, kteří mohli být od začátku světa odkázáni na náhody a pasívní přijímání toho, co přijde. Oni mají svůj život i život dítěte ve své moci. Zbytek potřeb doladí pomocí horoskopů, pozitivní energie, numerologie, modlitebních obřadů a zbylých prostředků, určených ke štěstí a dokonalosti lidského bytí teď, i v dalších životech.
Nové tisíciletí je zázračné. /E.B./Arcidiecézní katechetické středisko
Arcibiskupství pražského
160 00 Praha 6 - Dejvice, Thákurova 3
tel: 02/ 20 181 317
e-mail: adks@arcibiskpraha.cz

Čtení z dnešního dne: Středa 24.10.

Ef 3,2-12; Lk 12,39-48

Komentář k Lk 12,39-48: Program pro mé žité křesťanství: věrnost službě a zastupování Pána i když se zdá, že je daleko…

Zdroj: Nedělní liturgie

Boxer ve Vatikánu - skutečný příběh

(24. 10. 2018) monsignora O Flaherty (* 28. února 1898 +  30. října 1963), který za války zachránil tisíce lidí. Příběh má všechny...

O Marii trochu jinak: Videoseriál "Víra do kapsy"

O Marii trochu jinak: Videoseriál "Víra do kapsy"
(23. 10. 2018) O Panně Marii obyčejně uvažujeme jako o naší Nebeské Matce. V tomto dokumentu přinášíme několik netradičních pohledů na...

Nevšední biskup v neklidné době - sv. Antonín Maria Klaret - 24.10.

(22. 10. 2018) Antonín Maria Klaret se narodil roku 1807 do velmi neklidného Španělska. Za svou aktivitu musel do vyhnanství. Jako na...

Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.)

(20. 10. 2018) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web...

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2018) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Bohoslovci pořádají 23. - 25. 11. tradiční duchovní víkend TAMMÍM - Totální nasazení pro Boha

(15. 10. 2018) Pokud jste mladí muži od 15 do 30 let, máte jedinečnou příležitost! O víkendu 23. - 25. 11. se pro vás otevřou brány...

Na pražském sídlišti Barrandov bude zahájena stavba jedinečného kostela Krista Spasitele a komunitního centra

Na pražském sídlišti Barrandov bude zahájena stavba jedinečného kostela Krista Spasitele a komunitního centra
(15. 10. 2018) V listopadu začne vyrůstat duchovní a společenské centrum, které bude sloužit nejen věřícím, ale všem lidem dobré...

Kurz vazby KVĚTINOVÝCH DEKORACÍ pro liturgický prostor 17.-19. 10.

Kurz vazby KVĚTINOVÝCH DEKORACÍ pro liturgický prostor 17.-19. 10.
(15. 10. 2018) Přijeďte si rozšířit své znalosti o květinové výzdobě kostela pod vedením floristky Elišky Černé do Rožmitálu p. Tř....