Když Ježíš nemohl, objevil se Šimon z Kyrény

Když Ježíš stoupal na Kalvárii, několikrát upadl na zem, úplně zničený, vysílený bolestným utrpením. Zdálo se, že už se nezvedne. Tíha, kterou měl nést, byla pro jeho zmučené tělo neúnosná. Z evangelia víme, že se tehdy na křížové cestě objevil muž jménem Šimon z Kyrény, který se vracel unavený z práce. To on mu s křížem pomohl.

Ten, který o sobě řekl „Já jsem život“, chtěl zakusit i to nejhorší utrpení, aby nám ukázal, jak jím projít. Proto je třeba se dívat na Ježíše, kdykoli nás zkušenost utrpení ničí a zbavuje nás síly, kdykoli vyhasíná i poslední paprsek naděje. Od Krista se můžeme naučit, jak se k utrpení stavět, jak ho prožívat.

Pán veškerenstva, si nechal pomoci od prostého člověka

Například vidíme, že Ježíš Kristus, Pán veškerenstva, si nechal pomoci od prostého člověka. A proto kdykoli se cítíme být vydáni svým křížům napospas, kdykoli jsme bez síly a nedokážeme ani vstát, abychom došli na naši osobní Kalvárii, učme se od Ježíše, který se nazval Cestou. Nesnažme se vše zvládnout a překonat vlastními silami, ale dovolme druhým, aby nám pomohli, nechme si pomoci. Je velice důležité sebrat pokoru a umět druhé požádat o pomoc.

Ježíš je Šimon v pravém slova smyslu

Také je dobré vědět, že sám Ježíš se nám nabízí ku pomoci coby „Kyrenejský“ par excellence!„Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží“ (Mt 11, 28-30).