Krátkodobý odborný seminář, který je určen zdravotníkům, pedagogům, výchovným a sociálním pracovníkům a nevládním organizacím, zabývajícím se problematikou primární prevence rizikového chování dospívajících. Termín : 6.-8.10. 2003. Závazné přihlášky nejpozději do 20.9. 2003 (kvůli velkému zájmu se doporučuje přihlásit se co nejdříve...)
Vážení přátelé!

Zasílám Vám pozvánku na 4. ročník odborného semináře Rizikové chování dospívajících a jeho prevence, který se bude konat opět ve velké posluchárně Státního zdravotního ústavu (Praha 10, Šrobárova 48, budova č. 11 - cca 5 minut pěšky od metra A -stanice Želivského), tentokrát ve dnech 6.-8.10.2003.

Kromě vyzvaných přednášek je letos - podobně jako v loňském roce - vyhrazen prostor pro příspěvky týkající se Vaší činnosti v oblasti rizikového chování mládeže a jeho prevence. Své příspěvky zasílejte, prosím, v elektronické podobě na adresu seminar@freeteens.cz nejpozději do 20.8. 2003. Příspěvky obdržené po tomto termínu nebudou moci být zařazeny do sborníku. Můžete přihlásit přednášku v maximální délce trvání 15 minut nebo se přihlásit do posterové sekce.

Dále si Vás dovoluji upozornit, že se s naší činností můžete seznámit rovněž na webových stránkách: www.freeteens.cz

Přeji Vám hodně radosti a úspěchů v práci i v osobním životě. Těším se na další spolupráci.
S pozdravem

MUDr. Marcela Rozehnalová
Prezidentka OS Free Teens

FREE TEENS
Lohniského 843
152 00 Praha 5
Odborný seminář "Rizikové chování dospívajících a jeho prevence" - 4. ročník
(Státní zdravotní ústav, 6.-8.10.2003)

Jde o krátkodobý odborný seminář, který je určen zdravotníkům, pedagogům, výchovným a sociálním pracovníkům a nevládním organizacím, zabývajícím se problematikou primární prevence rizikového chování dospívajících.

Termín : 6.-8.10. 2003

Místo konání: Státní zdravotní ústav, Praha 10, Šrobárova 48 (velká posluchárna, budova č. 11)

Účastnický poplatek: 1 800 Kč
Úhrada poukázkou nebo převodem nejpozději do 20.9. 2003. Při registraci předložte, prosím, doklad o zaplacení. Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 129 621 369 / 0800 konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: rodné číslo účastníka. (V případě neúčasti přihlášených storno poplatek 10% ceny kursu.)

Závazné přihlášky zašlete, prosím, nejpozději do 20.9. 2003 na mailovou adresu: seminar@freeteens.cz Do předmětu uveďte označení SEMINÁŘ SZÚ, říjen 03

Nemáte-li možnost elektronické pošty, můžete poslat přihlášku na adresu: FREE TEENS, Lohniského 843, 152 00 Praha 5. Na obálku uveďte rovněž zřetelné označení: SEMINÁŘ SZÚ, říjen 03.
Prosím o včasné zaslání přihlášek a úhradu účastnického poplatku. Vzhledem ke značnému počtu zájemců a organizační náročnosti nebude na přihlášky po stanoveném termínu brán zřetel.

Případné informace: MUDr. Marcela Rozehnalová - tel: 251817 938, 604 888 141

Účastníci obdrží publikaci s příspěvky přednášejících odborníků.

Obědy a občerstvení během dne zajištěno (v ceně účastnického poplatku).
Předběžný obsah semináře:

· Co, kdy a jak ve výchově dítěte
(prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc., Psychiatrické centrum Praha)

· Úběžníky výchovy aneb Výchova pro život
(Doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc., Filosofická fakulta UK - katedra Pedagogiky)

· Krizové situace v rodině očima dítěte
(prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc., Psychiatrické centrum Praha)

· Když rodina ubližuje…
- Představení DKC, principy a způsob péče
- Traumatizace dítěte v rodině (fyzické týrání, psychické týrání, sexuální zneužívání,rozvodová
problematika, domácí násilí - obraz, statistika)
- Traumatizace dítěte mimo rodinu
- Traumatizované dítě a jeho projevy, aktuální následky , rizika pro budoucnost
- Role pedagoga v sociální síti dítěte - možnosti a limity pomoci
- Regionální psychosociální síť - kam se lze obrátit
- Kazuistiky
(Mgr. Zora Dušková, Dětské krizové centrum Praha)

· Rodina - škola lásky, utváření zdravých partnerských vztahů - prezentace programů pro vychovatele
(MUDr. Marcela Rozehnalová, OS Free Teens)

· Přirozená regulace početí
(David a Michaela Prentisovi, OS Liga pár páru)

· Krása zrození -početí, těhotenství a porod jako krásný a posvátný proces lidského života
(Zuzana Štromerová, OS Centrum aktivního porodu)

· Panelová diskuse - Rizika pro mládež a jak jim čelit
- prim. MUDr.Slavoj Brichcín - sexuolog, Praha - Psychiatrická léčebna Bohnice
- prim. MUDr. Růžena Hajnová, Sexuologický ústav, Brno
- mjr.PhDr. Alena Plšková, Policejní prezidium ČR - Ředitelství služby kriminální policie
- RNDr. Marie Brůčková, CSc. - SZÚ, Národní referenční laboratoř HIV/AIDS
- MUDr.Jaroslav Jedlička, CSc. - manažer Národního programu boje proti AIDS, styčná
- kancelář UNAIDS v ČR
- Doc. MUDr. Jana Hamanová, CSc., Subkatedra dorostového lékařství IPVZ Praha
- MUDr. Věra Kaštánková - Dermatovenerologická klinika, 1. LF UK a VFN Praha
- prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc., Psychiatrická léčebna Praha-Bohnice, odd. léčby závislostí
- MUDr. Marcela Rozehnalová, OS Free Teens
Program:

6.10.2003
8,00 - 9,30 Registrace
9,30 - 13,00 Odborná sdělení
13,00 - 14,00 Přestávka
14,00 - 18,00 Odborná sdělení

7.10.2003
9,00 -13,00 Odborná sdělení
13,00 - 14,00 Přestávka
14,00 - 18,00 Odborná sdělení

8.10.2003
9,00 -13,00 Odborná sdělení
13,00 - 14,00 Přestávka
14,00 - 16,00 Odborná sdělení
16,00 - 16,30 Závěr semináře, vydání osvědčení

$…………………………………………………………………………………………………………$

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Rizikové chování dospívajících a jeho prevence - 4.ročník
( SZÚ, 6.-8.10.2003)

Číslo kursu: 0304

Účastník semináře

Jméno
Příjmení
Titul
Rodné číslo


Adresa zaměstnavatele, školy, organizace:
(slouží pro vystavení dokladu o zaplacení účastnického poplatku)

Název organizace
IČO
Ulice
Město
PSČKontakt:

Adresa
Tel._domů
Tel._do_práce
Fax
Mobilní telefon
E-mailÚhrada:
* převodem
poštovní poukázkou (jako VS uveďte rodné číslo, KS uveďte 0308)


* nehodící se škrtněte


Přihlašuji přednášku s názvem…………………………………………………………………
(Maximální délka příspěvku 15 min)

Přihlašuji svůj příspěvek s názvem …………………………………………………………do posterové sekce.


Datum: Podpis:

…………………………………………………………………………………………………………Případné ubytování si účastníci zabezpečují sami. Pro zájemce uvádíme některé možnosti.

Ubytování:

Penzion Jana, Dykova 20, Praha 10, 101 00 (cca 15 minut pěšky od SZÚ). Rezervace na telefonu 02/22515224, 02/22514467, 02/22511777, 02/22512597. Podrobnosti na nebo . Cena ubytování + snídaně od 315,- Kč/osoba/noc.

A pension metro Flora ***, Chrudimská 3, Praha 3 - Vinohrady, 130 00 (stanice metra A Flora, cca 10 minut pěšky od SZÚ). Rezervace na telefonu 02/ 7274 2433, 02/ 9442395. Podrobnosti na www.hotel.cz/apension . Cena ubytování od 670,-Kč/osoba/noc.

Hotel ILF *** , Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle, 140 00 (stanice metra C Budějovická). Rezervace na telefonu 02/ 61 09 23 70, 373. Podrobnosti na

Hotel Velodrom, Praha 10, Nad Třebešínem III ( cca 15 minut pěšky ze stanice Želivského, metro A). Cena ubytování od 280,- Kč/osoba/noc. Rezervace na telefonu 02/ 74 77 07 37. podrobnosti na www.hostel.cz/cz/h-velodrom.asp

Další levné ubytování: , www.hostel.cz - seznamy kolejí, hostelů a ubytoven.

MHD v Praze: při vyhledávání spojení MHD po Praze doporučuji www.dp-praha.cz .

Mapy Prahy: www.mapy.cz nebo na www.atlas.cz ( )

Telefonní seznam: phone.quick.cz
Nabídka výchovně vzdělávacích materiálů:
1. Publikace Rizikové chování dospívajících a jeho prevence - 1.-3.

Sborníky z 1.-3. ročníku odborného semináře na dané téma, kt. se konal v SZÚ v letech 2000, 2001, 2002
· problematika dospívajících a jejich rizikového chování z pohledu:
- dorostového lékaře (Doc. MUDr, Jana Hamanová, Csc. - IPVZ Praha)
- psychologa (prof. PhDr. Zdeněk Matějček, Csc. - Psychiatrické centrum Praha, PhDr. Lenka Šulová, Csc. - FFUK, katedra psychologie)
- gynekologa (MUDr. Ludmila Lázničková, CENAP Brno)
- sexuologa (MUDr. Slavoj Brichcín, PL Praha, MUDr. Růžena Hajnová, Sexuologické odd. nem. U sv. Anny- Brno)
- venerologa (MUDr. Soňa Křemenová -dermatovenerol. kl. III.LF UK, MUDr. Věra Kaštánková - Dermatovenerol. kl. I. LF UK)
- NRL HIV/AIDS a AIDS centra (RNDr. Marie Brůčková, CSc., MUDr. Hanuš Rozsypal)
- Odborníků protidrogové problematiky ( prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc., Psychiatrická léčebna Praha-Bohnice, odd. léčby závislostí, MUDr. Karel Hampl, Csc. - odd. AT NsP Mělník)
- NRL VH (RNDr. Jaroslav König)
- policejního prezidia (mjr.PhDr. Alena Plšková, npor. Bc. Zdeněk Smola)
· prezentace činnosti některých nevládních organizací pracujících v oblasti prevence
Cena: 1.- 190,- Kč
2.- 170,- Kč
3.- 180,- Kč

1. Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících - příručka
Srovnání liberálního a konzervativního modelu sexuální výchovy, výsledky studií,..
Cena: 94,- Kč
2. Videodokument USA, Život bez naděje (28 min, české znění)

Osobní svědectví dívky, která onemocněla AIDS, její pocity, ztracené sny, prožívané utrpení, ale také určité memento pro mladé lidi ve smyslu uvědomění si hodnoty života, lásky a sexu.
"…Ach Bože! Kdybych vám jenom dokázala říct, jaká blbost je začínat si s drogama, jaká blbost je mít nevopatrnej sex!…. K doktorovi, ke kterýmu chodím, choděj patnáctiletý, šestnáctiletý… A já vim, že se nakazili nevopatrnym sexem. Já bych jim chtěla říct: Nedělejte to, dokud ste mladý… Počkejte, až budete dospělí, pak si nechte udělat test na HIV, mužskej i ženská, a za půl roku znova. Pak se vemte a můžete se milovat, ale do tý doby bych vám to neradila…."
Filmový záznam probíhá ve dvou časových liniích, jež mezi sebou dělí 5 let.
Cena: 495,- Kč


3. Videodokument Prezentace programu Free Teens ve školách - 7 min
Základní informace o programu Free Teens, záběry z přednášek - vhodné jako základní informační materiál pro školy a pro rodiče.
Cena: 120,- Kč

Veškeré materiály můžete objednat na adrese:
OS Free Teens, MUDr. Marcela Rozehnalová, Lohniského 843, 152 00 Praha 5
nebo mailem na adrese publikace@freeteens.cz