V neděli 11. února 2007 si připomeneme XV. světový den nemocných. Papež Benedikt XVI. při této příležitosti vydal poselství, ve kterém obrací pozornost zvláště na péči o nevyléčitelně nemocné. "Povzbuzuji vás nazírat na utrpení ukřižovaného Krista a ve spojení s ním se obracet k Otci v naprosté důvěře, že veškerý život, a zvláště ten váš, je v jeho rukou." vybízí papež nemocné.
 
Drazí bratři a sestry,
11.2.2007, v den, kdy církev slaví liturgickou památku Panny Marie Lurdské, se bude v Soulu v Koreji konat XV. Světový den nemocných. Některá shromáždění, konference, pastorační setkání a liturgické oslavy budou probíhat za účasti zástupců korejské církve, zdravotnického personálu, nemocných a jejich rodin. Církev se znovu dívá na ty, kdo trpí, a obrací svou pozornost na nevyléčitelně nemocné, z nichž se mnozí nacházejí v terminální fázi nemoci. Nacházejí se na každém kontinentu a zvláště na místech, kde jsou chudoba a různé těžkosti příčinou nesmírné bídy a utrpení. Vědom si tohoto utrpení budu duchovně přítomen na Světovém dni nemocných, spojen s těmi, kdo se setkají, aby diskutovali o ranách, kterými jsou nevyléčitelné nemoci v našem světě, a povzbuzovali křesťanská společenství v jejich úsilí a svědectví o Pánově soucitu a milosrdenství.

Nemoc s sebou nutně přináší okamžik krize a závažné konfrontace s osobní situací člověka. Pokrok lékařské vědy často poskytuje potřebné nástroje, jimiž lze čelit alespoň fyzickým aspektům této problematiky. Lidský život však má svá vnitřní omezení a dříve či později skončí smrtí. Je to zkušenost, k níž je povolána každá lidská bytost a na niž se musí připravovat. Navzdory pokrokům vědy však nelze najít lék na každou nemoc a v nemocnicích, v hospicích i v domovech na celém světě se setkáváme s utrpením mnoha našich nevyléčitelně nemocných bratří a sester, kteří jsou často v terminální fázi své nemoci. Kromě toho mnoho milionů lidí na světě stále ještě žije v podmínkách zdraví škodlivých, bez přístupu k nezbytné základní lékařské péči. Důsledkem toho je, že počet lidských bytostí považovaných za "nevyléčitelně nemocné" se velmi zvýšil.

Církev touží podpořit nevyléčitelně nemocné a lidi v terminální fázi jejich choroby, a proto vybízí k sociální politice stejné pro všechny, která by přispěla k odstranění příčin mnoha nemocí. Naléhavě žádá zlepšení pomoci pro umírající a pro ty, kdo nemohou počítat s žádnou lékařskou péčí. Je nutné prosazovat politiku vytvářející takové podmínky, za nichž by lidské bytosti dokázaly snášet i nevyléčitelné nemoci a čelit smrti důstojným způsobem. V této souvislosti je třeba znovu zdůraznit nezbytnost většího počtu center paliativní péče, která by poskytla integrální opatrování a nabízela nemocným lidskou pomoc i potřebný duchovní doprovod.

To je právo každé lidské bytosti, o jehož obranu se všichni máme zasazovat.

Chci povzbudit úsilí těch, kdo každodenně pracují při zajištění odpovídající a láskyplné asistence u nevyléčitelně nemocných, lidem v terminální fázi nemoci i jejich rodinám.

Církev následuje příklad dobrého Samaritána, a proto vždy projevovala mimořádnou starost o nemocné. Prostřednictvím svých jednotlivých členů i institucí stále stojí nablízku trpícím a umírajícím a snaží se zachovat v tak důležitých momentech lidského života jejich důstojnost. Mnozí z členů zdravotnického personálu, pastorační pracovníci, dobrovolníci i instituce na celém světě slouží neúnavně nemocným v nemocnicích, v jednotkách paliativní péče, na ulicích měst, v rámci projektů domácí péče i ve farnostech.

Nyní se obracím na vás, drazí bratři a sestry, kteří trpíte nevyléčitelnými nemocemi a dospěli jste až do terminální fáze své choroby. Povzbuzuji vás nazírat na utrpení ukřižovaného Krista a ve spojení s ním se obracet k Otci v naprosté důvěře, že veškerý život, a zvláště ten váš, je v jeho rukou. Uvědomte si, že všechna vaše utrpení ve spojení s Kristem se ukáží jako plodná pro potřeby církve a světa. Prosím Pána, aby posilnil vaši víru v jeho lásku zvláště během zkoušek, jimž čelíte. Doufám, že všude tam, kde jste, vždy nacházíte povzbuzení a duchovní posilu potřebnou pro vaši víru a pro cestu vedoucí blíže k Pánu života. Prostřednictvím kněží a pastoračních spolupracovníků vám chce církev pomáhat a být po vašem boku ve chvíli, kdy to potřebujete, a tak zpřítomňovat Kristův láskyplný soucit s těmi, kdo trpí.

A nakonec prosím všechna církevní společenství po celém světě, zvláště ta, která se věnují službě nemocným, aby i nadále – s pomocí Panny Marie, Uzdravení nemocných – vydávala účinné svědectví o láskyplné péči Boha, našeho Otce. Kéž Blahoslavená Panna, naše Matka, potěší nemocné a podpoří ty, kdo jako milosrdní Samaritáni věnují svůj život léčení fyzických a duchovních ran trpících. Spojen s vámi v myšlenkách a v modlitbě vám uděluji své apoštolské požehnání na znamení síly a pokoje v Pánu.

Vatikán, 8.12.2006

***

Další texty k tématu nemoc naleznete zde