Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

7. 6. 2019 , papež František (J. M. Bergoglio) (Foto: VyB)

Při biřmování dostáváme dar Ducha, abychom ho přinášeli druhým

koření, trh, barvy,  pestrost / foto: -VyB-

Přebytek soli činí jídlo nechutným,
a stejně tak nedostatek i přebytek světla zabraňuje vidět

Ježíš svěřil svým učedníkům obrovské poslání: „Vy jste sůl země, vy jste světlo světa.“ (Mt 5,13-16). Tato přirovnání nás vedou k zamyšlení nad naším jednáním, protože jak nedostatek, tak přebytek soli činí jídlo nechutným, a stejně tak nedostatek i přebytek světla zabraňuje vidět. Jediný, kdo z nás opravdu může udělat sůl, jež dává chuť a chrání nás před zkažením, a světlo, jež osvěcuje svět, je Kristův Duch.

Biřmování dotvrzuje křest

Biřmování znamená „utvrzení“ (z latinského confirmatio), protože dotvrzuje křest. Součástí obřadu biřmování je proto také obnova křestního vyznání, kdy biřmovanci jsou povoláni obnovit sliby, které kdysi učinili jejich rodiče a kmotři. Nyní oni sami vyznávají víru církve a jsou připraveni odpovědět „věřím“ na otázky, které jim položí biskup.

Duch svatý – dárce rozmanitých darů

Po obnově křestního vyznání vztahuje biskup ruce nad biřmovance a prosí Boha, aby jim udělil svatého Ducha Utěšitele. Je pouze jeden Duch (1 Kor 12,4), ale sestoupením na nás přináší s sebou dary moudrosti, rozumu, rady, síly, poznání, lásky a bázně. Podle proroka Izaiáše (11,2) těchto sedm ctností Ducha sestoupilo na Mesiáše, aby naplňoval své poslání. Také svatý Pavel vyjmenovává ovoce Ducha, jímž je „láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost (Gal 5,22). Jediný Duch rozdává rozmanité dary, které obohacují jedinou církev. Je Původcem různosti a současně Stvořitelem jednoty.

Vzkládání rukou a pomazání vonným olejem

Podle tradice dosvědčené apoštoly je Duch udělován vzkládáním rukou (srov. Sk 8,15-17). Aby bylo vylití Ducha pronikajícího ty, kteří jej přijímají, vyjádřeno lépe, bylo k tomuto biblickému gestu záhy přidáno také pomazání vonným olejem, zvaným křižmo (směs olivového oleje a vonného balzámu), který se dnes užívá na Východě i na Západě. Tento olej je terapeutická i kosmetická látka, která vsáknutím do těla hojí rány a provoní údy. Pro tyto vlastnosti ho biblická i liturgická symbolika přijala jako výraz působení Ducha svatého, který posvěcuje a proniká pokřtěného a zdobí jej charismaty.

Svátost se uděluje pomazáním křižmem, které koná biskup na čele biřmovance a pak vzkládáním rukou a pronesením slov: „Přijmi pečeť daru Ducha svatého.“ Duch svatý je dar, neviditelně darovaný dar, a křižmo jeho viditelnou pečetí. Biřmovanec, který je vonným olejem poznamenán na čele křížem, přijímá nesmazatelný duchovní „otisk“, který jej dokonale připodobňuje Kristu a uděluje mu milost šířit mezi lidmi jeho „životodárnou vůni“ (2 Kor 2,15).

Dostáváme proto, abychom dávali

Dar Ducha svatého dostáváme proto, abychom dávali, nikoli proto, abychom si dary uschovali uvnitř, jako by naše duše byla skladištěm. Máme je přinášet druhým. V tom spočívá křesťanský život. Duch svatý tedy působí odpoutanost od našeho „já“, od našeho „malá domů“, abychom se otevřeli komunitnímu „my“. Máme se stávat nástrojem, jenž zprostředkovává dar Ducha ostatním.

Církev jsme my všichni

Poslání církve ve světě se rozvíjí prostřednictvím všech, kdo jsou její součástí. Nejen papež, biskupové a kněží, ale v církvi jsme všichni a všichni máme o druhé pečovat. Církev totiž musíme chápat jako živý organismus, tvořený lidmi, které známe a s nimiž kráčíme, a nikoli jako abstraktní a vzdálenou strukturu. Biřmování nás váže k všeobecné církvi, rozptýlené po celém světě, ale zároveň zapojuje biřmovance aktivně do života místní církve, k níž náležejí, v čele s biskupem, který je nástupcem apoštolů. Právě proto je biskup původním udělovatelem biřmování, protože je to on, kdo začleňuje biřmovance do církve.

Dar Ducha svatého a pokoje

Začlenění do církve výstižně završuje znamení pokoje, které uzavírá obřad biřmování. Biskup každému z biřmovanců říká: „Pokoj s tebou.“ Odkazuje tak k pozdravu učedníkům onoho velikonočního večera, naplněného Duchem svatým (J 20, 19-23). Při biřmování dostáváme Ducha svatého a pokoj; pokoj, který máme přinášet druhým.

Se svolením zpracováno podle knihy
Radek Tichý, Tvůj křest a biřmování s promluvami papeže Františka,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Redakčně upraveno.

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ex 17,8-13; Žalm 121; 2 Tim 3,14 – 4,2
Lk 18,1-8

Ježíš velmi okatým způsobem ukazuje, že Bohu na člověku záleží. Když už i nespravedlivý soudce se nechá pohnout ke zjednání spravedlnosti, oč více Bůh. Snad každý přitaká logickému důsledku vyprávěného podobenství. Ale Ježíš míří jinam. Svatý Lukáš na začátku poznamenal: „Ježíš vypravoval… podobenství, že je třeba stále se mod-lit a neochabovat.“ Neochabovat, být mdlého ducha či ztratit odvahu jsou docela běžné nemoci křesťanů. Po čase nadšení se modlitbě a rozhovoru s Bohem vzdalujeme. Proto na konci úryvku Ježíš poznamenává, zda nalezne víru, až přijde. Ochablost je protikladem vytrvalosti, kterou naznačilo první čtení. Jsou tací, kteří by podle Ježíšova podobenství nedošli ani ke dveřím soudce, natož aby zabušili. Ježíš je povzbuzuje k odvaze. Pak jsou ale ti, kteří vědí jak „zabušit“ na dveře. Ale po prvním pokusu to vzdají. Bůh však čeká, že ho oslovíme a budeme ho zvát do událostí svého života. Jestliže jsme ochabli, pak právě dnes můžeme povstat a znovu se o modlitbu opřít.

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.)

(20. 10. 2019) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web…

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"
(18. 10. 2019) V říjnu 2019 zve papež František všechny pokřtěné křesťany ke slavení Mimořádného misijního měsíce. Více o našem…

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2019) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…