Od října 2012 do listopadu 2013 bude v celé církvi probíhat Rok víry. Víra nás uschopňuje, abychom poznali Krista. A jeho láska nás vybízí, abychom mu sloužili všude tam, kde se on stává našim bližním na cestě životem. Posilněni vírou a nadějí upřeme svůj zrak na své působení ve světě a přitom očekávejme „nová nebesa a novou zemi, kde bude mít svůj domov spravedlnost“.

Období mimořádné reflexe a znovuobjevení víry

Rok víry začne 11. října 2012, u příležitosti padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu, a skončí o slavnosti Ježíše Krista Krále, 24. listopadu 2013. Na datum jeho začátku, 11. říjen 2012, zároveň připadá dvacáté výročí vydání Katechismu katolické církve. A na říjen 2012 jsem svolal řádné zasedání Synody biskupů, aby se věnovala tématu „Nová evangelizace pro předávání křesťanské víry“. Bude to dobrá příležitost, jak celou církev uvést do období mimořádné reflexe a znovuobjevení víry. Není to poprvé, kdy je církev vyzývána k tomu, aby slavila Rok víry. Můj ctihodný předchůdce, služebník Boží Pavel VI., oznámil podobnou oslavu pro rok 1967, aby tak připomněl mučednictví svatých Petra a Pavla u příležitosti 1900. výročí jejich nejvyššího svědectví víry. Domníval se, že tímto způsobem celá církev znovu získá „přesné povědomí o své víře, kterou tak bude moci oživit, očistit, potvrdit a vyznat“. Dalekosáhlé společenské změny, k nimž v oné době docházelo, jen potvrdily, že slavení Roku víry bylo potřebné.

Texty koncilních otců neztrácejí svou hodnotu ani účinnost

Zdá se mi, že začátek slavení Roku víry v den padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu nabízí dobrou příležitost k tomu, abychom pomohli lidem pochopit, že texty koncilních otců, slovy blahoslaveného Jana Pavla, „neztrácejí… svou hodnotu ani účinnost. Je nezbytné, aby se vhodným způsobem pročítaly, abychom se s nimi seznamovali a přijímali je jako kvalifikované a normativní texty učitelského úřadu v rámci tradice církve… Cítím víc než kdy v minulosti povinnost poukázat na koncil jako na velkou milost, kterou církev ve 20. století obdržela; je pro nás bezpečným kompasem, který nám umožňuje, abychom se dobře orientovali ve století, které se před námi otevírá“. Rád bych též znovu zdůraznil to, co jsem už měl možnost říci o koncilu několik měsíců po svém zvolení Petrovým nástupcem: „Pokud jej vykládáme a uskutečňujeme pod vedením správné hermeneutiky, může být stále účinnějším prostředkem obnovy církve, jíž je trvale zapotřebí.“

Nemůžeme se smířit s tím, že by světlo zůstalo skryto

Nemůžeme se smířit s tím, že by sůl ztratila svou chuť a světlo zůstalo skryto (srov. Mt 5,13–16). Tak jako samařská žena mohou i dnešní lidé zakoušet potřebu vydat se ke studni a slyšet Ježíše, který nás zve, abychom v něj uvěřili a čerpali živou vodu vyvěrající z jeho pramene (srov. Jan 4,14). Musíme znovu objevit chuť nechat se krmit Božím slovem, věrně předávaným v církvi, a chlebem života, nabídnutým jako pokrm jeho učedníkům (srov. Jan 6,51).

Pozvánka ke skutečnému a novému obrácení se k Pánu

Rok víry je tedy z této perspektivy pozvánkou ke skutečnému a novému obrácení se k Pánu, jedinému Spasiteli našeho světa. V tajemství své smrti a svého vzkříšení Pán zjevil plnost lásky, jež nás vysvobozuje a volá k obrácení života skrze odpuštění hříchů (srov. Sk 5,31). Kéž tento Rok víry znovu utvrdí náš vztah s Kristem Pánem, neboť jedině v něm se skrývá jistota, s níž můžeme hledět do budoucnosti, a záruka skutečné a trvalé lásky. Slova svatého apoštola Petra představují konečný pohled na víru: „A proto budete potom jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a cti. Toho milujete, ačkoli jste ho neviděli; v něho věříte, třebaže ho ještě nevidíte. Zato budete jásat v nevýslovné a zářivé radosti; až dosáhnete cíle své víry, totiž spásy duše“ (1 Petr 1,6–9). 

Se svolením zpracováno podle knihy:
PORTA FIDEI - Brána k víře;
Apoštolský list daný motu proprio k vyhlášení Roku víry

Autor:  Benedikt XVI. 
vydalo: Karmelitánské nakladatelství 2012
Se svolením převzato z webu www.kna.cz
Redakčně upraveno

Související odkazy:

(K)Rok víry
"Brána víry nám otevírá cestu pro celý život. Víra je naším celoživotním společníkem, díky ní můžeme vnímat úžasná díla, jež pro nás Bůh činí." Od října 2012 do listopadu 2013 je pro církev v celém světě vyhlášen Rok víry. Začne 11. října 2012 a skončí o slavnosti Ježíše Krista Krále 24. listopadu 2013. Této příležitosti můžeme využít k nějakému dalšímu osobnímu kroku víry.

Rok víry - Brána víry

 

Další Odkazy k tématu Rok víry:

 • Rok víry (Benedikt XVI.)
  Rok víry - logoNemůžeme se smířit s tím, že by sůl ztratila svou chuť a světlo zůstalo skryto (srov. Mt 5,13–16). Tak jako samařská žena mohou i dnešní lidé zakoušet potřebu vydat se ke studni a slyšet Ježíše, který nás zve, abychom v něj uvěřili a čerpali živou vodu vyvěrající z jeho pramene (srov. Jan 4,14). Musíme znovu objevit chuť nechat se krmit Božím slovem, věrně předávaným v církvi, a chlebem života, nabídnutým jako pokrm jeho učedníkům (srov. Jan 6,51).
 • Rok víry a my (Vojtěch Kodet)
  Začátek Roku víry se shoduje s výročím dvou významných událostí. Jde o padesáté výročí zahájení II. vatikánského koncilu a dvacáté výročí vyhlášení Katechismu katolické církve. Už ale i papež Jan XXIII. - který vyhlásli II. vatikánský koncil - vybral toto datum záměrně. Byl to den, kdy se slavil svátek Panny Marie, Matky Boží, ustanovený k 1500. výročí efezského koncilu, na kterém bylo vyhlášeno Mariino božské mateřství. Záměrná volba tohoto data dává tušit význam, který současný papež dává Roku víry.
 • Otcové koncilu zahájí Rok víry
  Přesně po padesáti letech od otevření II. Vatikánského koncilu projde Svatopetrským náměstím procesí zahajovací liturgické slavnosti jako evokace dlouhého průvodu koncilních otců.
 • Začíná „Rok víry“
  Apoštolským listem Porta fidei vyhlásil Svatý otec Benedikt XVI. Rok víry. Jeho oslava začne 11. října 2012 a skončí 24. listopadu 2013 v den slavnosti Ježíše Krista Krále.
 • Logo roku víry - co symbolizuje?