Katechetický věstník č. 6 - Pražská příloha
AKTUÁLNĚ - Upozornění biskupského vikáře P. ThLic. Aleše Opatrného. V naší arcidiecézi se šíří leták s názvem "Růžencové křížové tažení na obnovu církve a záchranu Českých zemí před bezbožností a nemorálností".
Leták není nikým podepsán, což je hrubě neetické a jeho obsah je, mírně řečeno, sporný. Součástí letáku je formulář stručné přihlášky do "růžencového křížového tažení" s adresou, na kterou je ho třeba poslat. Není to však adresa instituce, ale kaple sv. Anežky České v Žitné ulici v Praze, což je kaple schizmatického Bratrstva Pia X. (tzv. lefebvristé). Tomuto autorství odpovídá i obsah letáku. Je tedy dobré se modlit růženec, ale nelze se do tohoto růžencového bratrstva hlásit ani přijímat ideje Bratrstva sv. Pia X.

Aktuálně k postní době

Dórotheos z Gazy, mnich z 6. století:
.....zatím jsme mluvili o zdrženlivosti v jídle.

Avšak musíme mít pod dohledem nejen svoje stravování, ale zdržovat se i každého jiného hříchu.

Abychom se stejně jako břichem postili i jazykem:
zdrželi se osočování, lži, jalového tlachání, spílání, hněvu, prostě každého hříchu, kterého se dopouštíme řečí.

Také se musíme postit očima:
nedávat svému zraku úplnou volnost, nedívat se na zbytečnosti, neupírat na nikoho drzé a nestoudné pohledy.

I rukám a nohám je třeba bránit v jakémkoli špatném jednání.....

(Duchovní naučení, z kapitoly O svatém postu, z řečtiny přeložil dr. Josef Bartoň)

VIKARIÁTNÍ SETKÁNÍ KATECHETŮ

- I.+ II. pražský vikariát - v pondělí 4.3.02. Od 17:30 mše svatá v kostele sv. Ignáce v Ječné ulici, potom setkání v sále Ignáce Rába

- III. pražský vikariát - ve středu 14.2.02 v 18:00 mše sv. v kapli Křesťanském centra na Chodově, potom setkání

- IV. pražský vikariát - ve středu 6.2.02 v 18:15 na faře v Karlíně

- Jílovský vikariát - ve středu 30.1.02 v 19:00 na faře v Říčanech

- Vlašimský vikariát - v pondělí 18.2.02 v 19:00 na faře ve Vlašimi

KALENDÁRIUM NA ROK 2002

Postní duchovní obnova pro katechety a učitele náboženství pražské arcidiecéze vedená biskupským vikářem P. ThLic. Alešem Opatrným

Duchovní obnova se pro přihlášené účastníky koná na faře u kostela sv. Vojtěcha na Novém Městě ("za Národním divadlem", Pštrossova 17/214, Praha 1) v sobotu 16.3.'02 od 8:45 do 12:30 hod.

Přicházejte, prosím, od 8:30 hod., abychom začali včas. Do programu jsou zařazeny přednášky, mše sv., čas pro modlitbu či rozjímání a možnost svátosti smíření. K dispozici bude čaj, káva a sušenky. Případné další občerstvení si, prosím, doneste.

Telefonické, písemné nebo emailové přihlášky zasílejte do konce února na ADKS

Letní rekreačně-formační setkání katechetů

9.8. - 16.8.02 bude pro katechety a učitele náboženství naší arcidiecéze (popř. jejich manžele a děti) možnost prožít společně čas. Akce se bude konat v areálu ŘKF v Čechticích. K programu: pro dospělé bude možnost účasti na přednáškách související s vírou a katechetickou službou ..., děti budou mít samostatný program. Po celou dobu bude přítomen kněz - přihlášky a bližší informace budou v příštím Katechetickém věstníku. AF

INFORMACE

Autorka ZRCÁTEK děkuje společenství mládeže z Říčan a okolí za ohlas na Zrcátko R /o "nemožných sockách"/ a sděluje, že jejich ohlas si přečteme v příštím čísle - v tomto jsme již neměli dostatek místa.


Pracovní listy autora P. J. Šelingy: Vyšel rozsévač rozsévat (práce s obrazem) jsou k dispozici v ADKS. Kdo má zájem o CD ROM s tímto textem, může se obrátit na P. M. Halase - tel. 0602/ 259 264


Děkujeme za všechny příspěvky - S čím se mohu svěřit Bohu, protože vím, že mě slyší, které jste nám poslali. Nejzajímavější příspěvky předáme nakladatelství a autory pozveme na jaře spolu se soutěžícími v soutěži ž - 150 - ž na besídku do Prahy


Materiál určený rodičům a vychovatelům "Rodiče, děti a televize" můžete získat v Centru pro rodinu pražské arcidiecéze (Thákurova 3, Praha 6 - Dejvice) tel: 02/ 20 181 777, e-mail: cpr@iol.cz


· Novinky z Karmelitánského nakladatelství:
Liturgika - František Kunetka: Úvod do liturgie svátostí

Nové kostely v České republice - kniha mapující moderní církevní architekturu za poslední desetiletí. Každá stavba je doplněna několika fotografiemi

Etika - Arno Alzenbacher: Úvod do etiky. Kniha uvádí čtenáře do základních filozofických problémů etiky

Tato stránka je věnována tématu, které se probírá na Vikariátních setkáních katechetů v těchto měsících. Asi se právě ptáte, proč je to tu, když všichni katecheté mají za povinnost chodit na tato setkání? V praxi je to velmi zajímavé. Někde se katecheté setkávají, jinde zatím nemají možnost a někdo se na to "vykašlal". Dalším důvodem uveřejnění témátka je, že někteří z vás nad ním chtějí přemýšlet. Takže:Katecheta

Stát se katechetou a dostat k tomu od církve poslání má různé stupně:
· spolupráce v katechetické službě po určité období života
· trvalá spolupráce na katechetické službě
· katechetické poslání plynoucí z kněžského svěceníÚloha katechety

· katecheta pomáhá člověku otevřít se duchovnímu rozměru života, předkládá evangelium takovým způsobem, aby proniklo a přetvořilo jeho inteligenci, svědomí, svobodu, činnost a aby člověk vytvořil ze svého života podle příkladu Ježíše Krista dar sebe sama

· je prostředníkem, který usnadňuje živý vztah mezi lidmi a tajemstvím Božím; mezi katechizovanými navzájem a vůči společenství. Proto musí žít tak, aby jeho kulturní rozhled, společenské podmínky a životní styl nebyly překážkou na cestě víry, ale spíše aby vytvářely co nejpříznivější podmínky k tomu, aby křesťanské poselství bylo vyhledáváno, přijímáno a prohlubováno

· podstatný je i osobní vztah k těm, které katechizuje

· moudrým doprovázením pomáhá katechizovaným poznávat povolání, ke kterému je Bůh volá

· katecheta zná a používá poznatky pedagogických vědRodiče - první vychovatelé svých dětí ve víře

· Svědectví křesťanského života, které rodiče dávají ve své rodině, je první nenahraditelnou křesťanskou zkušeností dětí a často rozhodující. Katecheze v rodině předchází, doprovází a obohacuje každou jinou formu katecheze. Křesťanské společenství má proto věnovat rodičům zvláštní pozornostBiskup - první odpovědný za katechezi

· Druhý vatikánský koncil vyzvedává důležitost, kterou má v biskupské službě zvěstování a předávání evangelia: "Mezi hlavními úkoly biskupů zaujímá přední místo hlásání evangelia"Kněží - pastýři a vychovatelé křesťanského společenství

· Ve vztahu ke katechezi jsou kněží "vychovateli ve víře". Proto se snaží o to, aby věřící byli odpovídajícím způsobem formováni a dosahovali křesťanské zralosti. Podněcují a rozeznávají povolání ke katechetické službě. Stimulují povolání a práci katechetů, aby jim pomohli uskutečňovat funkci, jež vyplývá ze křtu, a kterou plní z moci poslání, které jim církev svěřuje. Vzbuzují v křesťanském společenství smysl pro společnou odpovědnost za katechizaci. Zajišťují spojení katechizace svého společenství s diecézními aktivitami a pomáhají katechetům, aby se stali aktivními spolupracovníky společného diecézního projektuLaičtí katecheté

· Katechetická služba laiků má vlastní ráz vzhledem k jejich postavení a povolání v církvi: jsou povoláni k tomu, aby hledali Boží království při práci na časných hodnotách ... jsou povoláni, aby se podíleli na posvěcování světa životem a prací "uvnitř" tohoto světa - jako kvas, který působí uvnitř těsta. Toto šíření evangelia ... dostává zvláštní ráz ... protože se uskutečňuje v běžných podmínkách světa. Protože laičtí katecheté sdílejí společnou formu života s katechizovanými, mají zvláště jemný cit pro vtělování evangelia do konkrétního života lidíŘeholníci v katechezi

·V katechetickém působení nemůžou být nahrazeni kněžími ani laiky. Jejich přínos vyplývá z veřejného svědectví zasvěcení

Vybráno ze Všeobecného direktoria pro katechizaci

PŠN - plný šuplík nápadů /osvědčené akce, nápady katechetů, nabídky/

Nabízíme scénky a materiály pro postní dobu a k velikonocům


Modlitby k májovým pobožnostem - pokud máte jakékoliv náměty vhodné k májové pobožnosti, zašlete nám je prosíme do 12. 4. 2002Nabídka VOŠP Sv. Jan pod Skalou 1, 266 01, p. Beroun, tel. 0311/672461:

Modlitba s dětmi (porozumění modlitbě Otče náš prostřednictvím prožitku, soustředěné tvořivosti pokládáním šátků a dekorativních materiálů, pohybovým vyjádřením a hudbou) - vedou manželé Batzerovi 2.4. 2002 od 8.30 - 16.00 ve Sv. Janu pod Skalou nebo pro širší veřejnost 6.4.2002 od 9:00 do 17:00 ve farním sále ve Františkánské ulici č.11 v Plzni

Kurs smyslově- symbolické metody křesťanské výchovy předškolních dětí od 5.7.- 8.7. 2002 ve Svatém Janu pod Skalou. Přednáší: P. Herciková, J. Fellnerová a I. Bernardová, vyučující VOŠP (ped. zásady a metody výchovy malých dětí, společná práce na projektu zpracovaném smyslově - symbolickou metodou Franze Ketta, diskuse, společná modlitba atd.).
Přihlášky na výše uvedenou adresu, kursovné 730 Kč je splatné na místě

VPP- vzájemná pedagogická poradna

V první třídě učitelka zesměšnila chlapce, který věří tomu, že se Ježíš opravdu narodil. Toto dítě se s problémem svěřilo katechetce, protože rodiče chtějí reagovat na výsměch odhlášením z náboženství, kam syn stejně chodil jen na přání babičky. Má katechetka nějak reagovat, a jak?

Řešení se bude odvíjet od mnoha souvislostí:
Chlapec má zřejmě katechetku rád, a proto se jí svěřil. Katechetka jistě nebude učitelku pomlouvat a zesměšňovat její nevzdělanost, ale připustí, že ne každý může vědět všechno, ale že zesměšňování (pokud k němu opravdu došlo) je nepřípustné.

Zkontaktuje se s rodiči a pokusí se s nimi situaci v klidu vyřešit, případně nabídne i možnost svého setkání s učitelkou, kde se pokusí incident přátelským rozhovorem vyřešit.

V případě, že katechetka je současně kolegyní zmíněné učitelky, najde si příležitost k hovoru, v kterém citlivě a vhodně poukáže na nemístné zasahování do svobody zaručované ústavou a na neprofesionální jednání. /E.B./

ZRCÁTKO

Ř
Slavíčkovi mají čtyři děti a neděli tráví rodinně: ráno společně posnídají a pak se vypraví na nedělní mši. Kluci ministrují, tatínek také. Maminka organizuje zpěv a zapojuje do něj i obě dcery. Po mši se všichni scházejí s ostatními farníky na faře, kde klábosí; děti hrají obehrané hry, hrstička mládeže řeší, kam a s kým vyrazí po obědě. Nejspíš nikam.

Budských mají taky čtyři děti.

V neděli dopoledne společně posnídají a odjíždějí do supermarketu. Tatínek s maminkou nakupují, malé děti jsou v dětském supermarketovém zařízení, kde si užívají superher. Starší syn si jezdí na supermarketovém venkovním prostoru na svém skatu a starší dcera jako obvykle zavítá do sportovní superposilovny.

V určitou hodinu se sejde rodina v místní restauraci a po dobrém obědě navštíví rodiče supermarketové kino, malé děti supermarketové loutkové divadlo a starší bratr se sestrou videoklub s trochou té tajně vykouřené trávy.

Navečer spokojeně odjíždí rodina s potomky domů a těší se na příští neděli. Slavíčkovy děti by s nimi čím dál víc rády měnily.

/E.B./
Oficiální informace biskupského vikáře pro katechizaci a pražského arcibiskupa k situaci na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy


K situaci na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

V sobotu 12.1. proběhlo setkání akademické obce Teologické fakulty s rektorem Univerzity Karlovy prof. Wilhelmem za účasti děkana fakulty prof. Polce a Velkého kancléře fakulty kardinála Vlka. Rektor univerzity při něm podrobně vysvětlil, v jaké situaci se fakulta nachází, jestliže akreditační komise Ministerstva školství navrhla zrušení nebo pozastavení akreditace v jednotlivých studijních programech, proč byl ministerstvem školství omezen v souladu s vysokoškolským zákonem výkon působností orgánů Katolické teologické fakulty a jejich pravomoci přešly na rektora univerzity a co je třeba v krátké době udělat, aby k odejmutí akreditací, které by de facto znamenalo zánik fakulty, nedošlo. Stručně lze říci, že kroky, které chce rektor konat, jsou dělány ve shodě s Velkým kancléřem a Kongregací pro výchovu ve Vatikánu a odpovídají tomu, co vyplývalo už z výsledků církevní vizitace, konané v roce 2000, které nebyly zdaleka naplněny.

Z vystoupení rektora univerzity prof. Wilhelma vyplývá, že je rozhodnut udělat vše pro to, aby fakulta mohla řádně fungovat a že vyzývá ke spolupráci všechny, kdo na fakultě dosud působí a studují. Je ovšem rozhodnut postupovat poctivě a čestně, nedělat nic naoko a zamezit v činnosti každému, kdo by chtěl této cestě nápravy bránit.

Z diskuse na tomto setkání vyplynulo, že není napětí mezi rektorem a pražským arcibiskupem, že oba považují za velmi dobré řešení, že rektor univerzity pozval na pomoc při výkonu vedení fakulty profesora Mikuláše Lobkowicze, donedávna rektora katolické univerzity v Eichstätu a že někteří posluchači či absolventi fakulty chápou, že fakulta nemůže dále pokračovat jako dosud a setrváním v nehybnosti by byla víc než ohrožena a jiní to zřejmě nechápou vůbec.

Prosím všechny katechetky a katechety, aby v této věci věnovali pozornost, sluch a důvěru svému diecéznímu biskupovi a nenechali se zmást těmi, kdo chtějí zachraňovat církev před biskupem, Vatikánem a Univerzitou Karlovou.

P. ThLic. Aleš Opatrný
biskupský vikářZpráva o situaci na Katolické teologické fakultě (KTF) v Praze

/Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis (ACAP) 1/2002, bod 6. (č.j. 0156/2002)/

Všichni dobře víte, že téměř celých uplynulých 10 let byla KTF často zdrojem diskusí v médiích i při různých setkáních mezi příznivci i odpůrci jejího vedení a zaměření. Bylo by možné napsat o tom velmi rozsáhlou disertační práci, ve které by se zračil i vývoj situace v církvi i ve společnosti v uplynulých létech. Zde však nepůjdu do detailů.

Pro informaci, kterou chci dát, nejprve několik základních údajů, ze kterých je nutno vycházet, abychom porozuměli: KTF je katolickou fakultou ve svazku university Karlovy, kam se po čtyřicetileté komunistické "exkomunikaci" z university ráda vrátila. Takovýto právní stav je ve světě častý. Z toho vyplývá, že podléhá ze strany církevní Kongregaci pro katolickou výchovu v Římě, kterou na fakultě representuje Velký kancléř fakulty, jímž je zpravidla biskup té diecéze, v níž se fakulta nalézá, případně jeho stanovený zástupce. Ten má své kompetence stanovené platnými církevními normami, totiž konstitucí Sapientia Christiana z r. 1979, a platnými stanovami fakulty. Jeho pravomoci jsou zakotveny v obou dokumentech. Z druhé strany podléhá vysokoškolskému zákonu této země, totiž zákonu č. 111/98 Sb. Před zákonem a před rektorem university odpovídá za fakultu děkan fakulty, která má ještě dva další akademické orgány: akademický senát, zvolený celou akademickou obcí, tj. tzv. studentskou komorou (všemi studenty denního i dálkového studia) i učitelskou komorou. Senát volí děkana. Ten musí obdržet nihil obstat od Kongregace na doporučení Velkého kancléře a pak ho jmenuje rektor university. Děkan si jmenuje vědeckou radu. To jsou akademické orgány fakulty. Každý učitel na fakultě učí jménem Velkého kancléře, tzn. v praxi, že před sjednáváním pracovního poměru musí být jednáno s kancléřem.

Aby mohl Velký kancléř plnit své poslání, musí být děkanem průběžně informován o závažnějších událostech na fakultě. Po stránce církevní se bohužel v průběhu uplynulých deseti let často stávalo, že vedení fakulty Velkého kancléře obcházelo a snažilo se jednat za jeho zády, jak jsem to vícekrát dokládal. Vedoucí osoby fakulty mluvily proti kancléři i veřejně a šířily nepravdivé a pomlouvačné věci. Osoby i média s nimi spojená uveřejňovaly nezřídka určité nepěkné řeči proti nejednomu biskupovi. Mnozí bohoslovci a studenti tomu i uvěřili. Tak sami někteří vedoucí fakulty podrývali autoritu v církvi, přestože jinak deklarovali svou věrnost. Některé pastorační akcenty, které biskupové dávali, nepřijímali nebo zlehčovali, takže docházelo z těchto důvodů nezřídka ke kontroversím. Vytvářeli jednostranné názorové gheto a do značné míry izolovali fakultu od současného života.

Z určitého postoje strachu z mnohdy i reálného nebezpečí nesprávných názorů v církvi (i na nejvyšších místech) a z utkvělého mesianismu zachránit z tohoto nebezpečí církev jediným způsobem, který oni pokládali za správný (bez ohledu na biskupa, jehož autoritu a někdy i víru stejně zpochybňovali), se ještě více upevňoval izolacionismus a postoj uzavírání se do gheta. Někdy odmítavý vztah k autoritě biskupa se projevil např. i ve vztahu k autoritě Kongregace nebo třeba apoštolského vizitátora. Pochopitelně, že vztah k universitě i zákonům byl mnohdy podobně poznamenán.

Po stránce církevní ani apoštolská vizitace v říjnu 2000 nepřinesla změnu v této neblahé situaci. Velký kancléř se svou omezenou kompetencí nemohl uvedený neblahý vývoj zastavit. Jedinou možností byla suspense neposlušných kněží. K tomuto drastickému prostředku se neodhodlal sáhnout.

Poněvadž bylo nutno (už od r. l998) mít nové stanovy a do srpna 2001 vypracovat žádost o nové ministerské schválení studijních programů (běžná procedura pro každou fakultu obvykle jednou za deset let), vyhřezl nyní celý důsledek onoho izolacionismu, uzavírání se a nesebekritického hodnocení, na který Velký kancléř poukazoval nejen doma, ale i na Kongregaci. A tu se ukázalo nebezpečí, do kterého vedení fakultu dostalo: dne 14. 12. 2001 jmenoval ministr školství podle zákona správce fakulty, jímž se podle zákona stává rektor university. Ten samozřejmě nemůže tuto funkci plnit sám, ale jmenuje si "výkonného" administrátora. Zároveň ministerstvo zahájilo proces odnětí nebo pozastavení akreditace studijních programů. Od chvíle zahájení tohoto procesu do 120 dnů má ministerstvo rozhodnout. Pokud se administrátorovi nepodaří současný katastrofální stav fakulty změnit, mohlo by dojít i k jejímu uzavření. Mám pevnou naději, že k takovému kroku ministerstva nedojde. Nový, dosud nejmenovaný výkonný administrátor už dělá kroky, aby byla fakulta zachráněna.

Bylo by nesprávné hledat příčiny této situace mimo fakultu, v nějakém záhadném pronásledování církve či spiknutí temných nepřátelských liberálních a zednářských sil proti fakultě, ale nutné je pokorně uznat vlastní chyby. Jak silně zde ožívá ono Ignácovo: "kde je biskup, tam je církev" a "nic nedělejte bez biskupa". Všechny aktéry tohoto dramatu znovu - jako po celých deset let - zvu ke spolupráci na obnově fakulty a k jednotě s biskupem. Přeji si, abyste se mnozí osvobodili od jednostranné zaujatosti v této záležitosti a získali si třeba ještě podrobnější pravdivé informace. Nečerpejte, prosím, ze špinavých zdrojů informací (např. z článků p. Semína, uveřejněných nedávno v MFDnes a ve Světle, a z jiných obdobných autorů, ať píší zleva či zprava). Jedině pravda nás osvobodí! Zároveň vás všechny, drazí spolubratři, vyzývám k modlitbám za fakultu. Hoď svou starost na Pána a on se postará.

kardinál Miloslav Vlk
arcibiskup pražský


Toto stanovisko arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka a Stanoviska ministerstva školství jsou dostupné v Aktech kurie 1/2002, která jsou na všech farách, a ve zkrácené verzi vyjde v Arcidiecézním Zpravodaji 2/2002.


Arcidiecézní katechetické středisko
Arcibiskupství pražského
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 - Dejvice
tel: 02/ 20 181 317, e-mail: adks@apha.cz


Katechetický věstník a Pražská příloha - starší vydání