V týchto dňoch vychádza slovenský preklad knihy Egona Sendlera Tajomstvá Krista. Ako všetci ľudia, aj my, kresťania, chceme mať pri sebe obraz toho, ktorého milujeme. Túžime vidieť Krista, ktorý je dokonalým obrazom Otca.
Úvod knihy nám poskytuje jednoduchý, jasný, ale obsahom bohatý pohľad na problematiku ikon v kontexte východnej viery a spirituality. Autor v prvej kapitole hľadá definíciu ikony: „Ikona ukazuje farbami, čo slovo ohlasuje písanými slovami. Dogmy sú určené mysli, a vyjadrujú realitu, ktorá prekračuje spôsoby nášho rozumu. Ikony sa dotýkajú nášho vedomia prostredníctvom vonkajších zmyslov a predstavujú tú istú skutočnosť v estetických formách“ (str. 17).

Druhá kapitola pútavo rozvíja príbeh ikon od počiatku kresťanstva. Hľadanie foriem a tvarov, hľadanie obrazu Pánovej tváre a boj o ikonu v 8. – 9. storočí. Autor ponúka modernému čitateľovi návod, ako chápať legendy o ikonách, ktoré sú „nie rukou písané“. Zaujímavý je aj stručný pohľad na schizmu vo vnútri pravoslávnej cirkvi, známu ako „veľký rozkol“.

Treťou kapitolou začína opis ikon jednotlivých sviatkov Pána. Neustály dialóg Písma Starej i novej Zmluvy, Tradície a histórie, liturgických a patristických textov a obrazu, ikonografie a vplyvu súdobej teológie na ikonopiscov ako aj rozdiely na Východe a Západe v opise jednotlivých ikon vťahujú čitateľa do tajomstva. Ako liturgia chce vtiahnuť veriaceho do slávenej udalosti skrze spoločenstvo, modlitbu, spev, vône... tak aj ikona sa o to pokúša svojimi prostriedkami: farbami, svetlom, perspektívou, symbolmi.

Kniha sa postupne stáva stále príťažlivejšou aj akousi malou encyklopédiou kresťanského umenia. Dozvedáme sa z nej, že napríklad slávenie Epifánie a písomné pramene jej liturgie majú svoj pôvod na Východe, ale prvé figuratívne zobrazenia tohto sviatku pochádzajú zo Západu; že Lazárovo vzkriesenie bolo pravdepodobne prvým motívom, ktorý kresťania zobrazili; že hoci bol kríž známy už v predkresťanskom období, ikona snímania z kríža je mladá a pochádza až z 10 – 11 storočia... Prínosom diela je aj možnosť dozvedieť sa čosi viac o ikone Polovica päťdesiatnice a Božia Múdrosť, lebo tieto dve ikony sú u nás prakticky nepoznané. Po ikonách Kristových sviatkov nasledujú tri doplňujúce kapitoly – o ikonách Svätej Trojice, Otcovstva a Posledného súdu.

Kapitola Ikona a spoločenstvo sa zaoberá otázkou významu ikony ako takej. Vznikla v spoločenstve – v cirkvi, a vyjadruje jeho vieru. Je neoddeliteľne spojená s cirkvou, s jej vierou, liturgickým a duchovným životom. Ak ju oddelíme od spoločenstva, stráca svoj zmysel. Aká je jej úloha v cirkvi dnes?

Farebnej obrazovej prílohe (hoci samotné dielo má popri texte dostatočné množstvo reprodukcií ikon, o ktorých sa pojednáva) predchádza príloha o tom, kto má byť ikonopiscom.

Slovenský preklad je opatrený mnohými lektorskými poznámkami, ktoré pomáhajú pochopiť autorský text aj čitateľom bez predchádzajúcej teologickej pojmoslovnej výbavy. Tak robia túto knihu prístupnú širokému okruhu čitateľov.

Vydanie tohto diela v slovenskom preklade je záslužný čin. Literatúry s touto tematikou zďaleka nemáme toľko, koľko by sa na „most medzi Východom a Západom“ patrilo. Kniha Egona Sendlera Tajomstvá Krista je v tomto smere základnou príručkou každého, zvlášť východného, kresťana. Určite by nemala chýbať v knižnici žiadneho milovníka ikon, ale ani teológov a milovníkov umenia.

Egon Sendler: Tajomstvá Krista. Ikony veľkých Pánových sviatkov. Vydavateľstvo Oto Németh, 2007. Preklad: Tatiana Tosecká, ThLic. Marcel Gajdoš. 429 strán. ISBN 978-80-89277-08-7
http://www.ikona.sk/