Kdo byl svatý Vintíř?
Společný světec Čechů a Němců

Vintíř byl původně světák
z vlivného rodu

Blahoslavený Vintíř (německy Gunther nebo Günther, latinsky Guntharius, asi 950–1045) byl německý benediktinský mnich, zakladatel kláštera v Rinchnachu. Narodil se někdy kolem roku 955 v hraběcí rodině v Durynsku. Byl patrně příbuzným vévody a pozdějšího císaře Jindřicha II. a díky sňatku své sestry s králem (svatým) Štěpánem byl spřízněný i s uherským vládnoucím rodem. Vintíř byl zemským hrabětem a žil údajně velice bouřlivý život. Je pravděpodobné, že se přátelil i s přemyslovskými bratry Oldřichem a Jaromírem, kteří z Čech utekli před krutým Boleslavem Ryšavým. Dle legendy byl Vintíř i kmotrem knížete Břetislava, Oldřichova syna.

Vintíř jako misionář, diplomat,
mírotvorce a stavitel mostů mezi národy

Až ve 45. roce svého života - na tehdejší dobu tedy již starý člověk - se Vintíř setkal s učením benediktinů a rozhodl stát se řeholníkem. Rozdal svůj majetek a v roce 1006 se stal řádovým mnichem benediktinského kláštera v bavorském Niederaltaichu. Na další utváření jeho názorů na život a víru měl vliv tamní opat sv. Gothard. Vintíř se ale i navzdory vstupu do řádu zpočátku nechtěl vzdát světáckého způsobu života. Později ale odchází do samoty. Prošel Bavorskem a přemístil se do kraje nad Řezným potokem na bavorské straně Šumavy, kde si založil poustevnu. Ta se po příchodu dalších bratří později rozrostla v klášter Riminichi (dnešní obec Rinchnach). Vintíř později putoval dál a dostal se do oblasti kolem hradu Rabí a nakonec se usadil na vrchu Březník v poustevně Březnice nad Dobrou Vodou u Hartmanic. Místo se dnes nazývá "Vintířova skála". Zde pak dne 9.10.1045 zemřel za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Na základě svého přání byl následně pochován v břevnovském klášteře v Praze.

Břetislav I. oceňoval Vintířovo misionářské úsilí a využíval jej i jako diplomata a prostředníka. Je doloženo Vintířovo působení v jednání mezi císařem Jindřichem III. a českým knížetem. Odkaz a inspirace sv. Vintíře je tak živý i pro nás, v dnešní rozporuplné politické, společenské a náboženské situaci v naší zemi i v Evropě.

Vintířova kaplička a skála - vrch Březník / foto -IMA-

Vintířova kaplička pod vrcholem Březníku - Vintířovy skály / foto: -IMa- Vintířova kaplička pod vrcholem Březníku - Vintířovy skály / foto: Michal Němeček  Schody ve skále na vrchol Vintířovy skály - Březníku / foto -IMA-

Západní výhled z "Vintířovy skály" - Březníku / foto -IMA-

 

Vintířova stezka

Vintířova stezka / foto: -IMa-K Vintířovým počinům se se přičítá i založení stezky z Niederaltaichu do Čech. Cesta vedla přes oblast Zwieselu, zemskou hranici, Dobrou Vodu, Hartmanice, kolem Nuzerovské stráže k Sušici a kolem Práchně do nitra Čech. V současné době je stezka obnovena a slouží poutníkům a turistům. Vintířova stezka vede po starodávné obchodní stezce Nierderaltaich – Prášily – Dobrá Voda – Hartmanice – Sušice – Blatná a měří cca 150 km. Dobrou Vodou prochází také i nejnovější poutní cesta  - ViaNova - Evropská poutní cesta. Na webu ViaNova m.j. stojí: "Pouť, má-li být poutí opravdovou, a ne jen sportovním výkonem, společenskou berličkou či lékem proti nudě, člověka vede k prožitku něčeho mnohem významnějšího. Katoličtí křesťané hovoří o otevření zázrakům, vstupu Boha do našich životů prostřednictvím svatých přímluvců, tedy těch, do jejichž šlépějí klademe svá chodidla. Ti, kteří věří jinak, mohou tento děj jinak prožívat či jinak nazývat, na podstatě to však nic nemění."

 

Současné poutě k sv. Vintířovi -
- každoroční pěší procesí z obce Rinchnach

Hlavní poutě k sv. Vintířovi se konají vždy na jaře (po Letnicích) a na podzim (kolem výročí jeho úmrtí – 9.10.) v Dobré Vodě u Hartmanic.

Po roce 1989 se jednou za rok pravidelně vydává pěší procesí z partnerské bavorské obce Rinchnach (odkud přišel sv. Vintíř) na Dobrou Vodu. Poutníci tak pěšky absolvují 21 km dlouhou cestu k místu zesnutí sv. Vintíře přes státní hranici v Scheuerecku. Následně je pak v kostele sv. Vintíře v Dobré Vodě společná česko-německá mše a setkání poutníků v Domě sv. Vintíře. Letošní svatovintířská pouť do Dobré Vody u Hartmanic se bude konat v neděli 10. Června 2012. Podzimní pouť se koná 7.10.2012.

K ubytování slouží mj. i Dům sv. Vintíře na Dobré Vodě u Hartmanic. Původní fara byla v roce 2002 zrekonstruována a nyní slouží i k celoročnímu ubytování poutníků a turistů.

V Dobré vodě se kromě kostela sv. Vintíře a pramene nachází i místní Židovské muzeum dr. Šimona Adlera a v nedalekých Hartmanicích pak velice zajímavá Horská synagoga s rozmanitými programy.

 Dům sv. Vintíře / St. - Gunther - Haus/ foto: -IMa-

Výhled z Domu sv. Vintíře východním směrem / Dům sv. Vintíře / Dobrá Voda u Hartmanic / Gutwasser, Tschechien / foto -IMA-

Dům sv. Vintíře / Dobrá Voda u Hartmanic / Gutwasser, Tschechien / foto -IMA- Vintířův pramen (u kostela sv. Vintíře) / foto: -IMa- Výhled z Domu sv. Vintíře východním směrem / Dům sv. Vintíře / Dobrá Voda u Hartmanic / Gutwasser, Tschechien / foto -IMA-

 

Jediný skleněný oltář na světě je na Šumavě - a stojí za zhlédnutí…

Kostel sv. Vintíře
v Dobré Vodě u Hartmanic

Jediný skleněný oltář na světě je na Šumavě - a stojí za zhlédnutí…

Mezi západočeskou Sušicí a Železnou Rudou se v Dobré Vodě u Hartmanic nachází kostel sv. Vintíře. Tento starobylý kostel (z roku 1709) je nyní nově zařízen vnitřním vybavením ze skla. Kostel byl totiž za komunistického režimu zcela vydrancován. Nebyl ale naštěstí zbořen (jako mnoho jiných v okolí), protože byl využíván jako vojenský sklad v zakázaném vojenském hraničním pásu. Po roce 1989 prošel kostel rekonstrukcí a byl postupně zařízen novým – unikátním skleněným vybavením.

Skleněný oltářní nástavec - retabulum

Skleněný oltář (retabulum) je 4,5 m široký, 3,2 m vysoký a váží skoro 5 tun. Prostřední část triptychu znázorňuje Kristovu oběť na kříži. Nad vyobrazením je latinský text z evangelia sv. Jana: "Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život" (Jan 15, 13).  V postranních křídlech triptychu jsou vyobrazeny jak postavy světců, které mají historický i osobní vztah k osobě sv. Vintíře, tak i „společní“ světci střední Evropy. Kromě českých světců tu tak jsou Vintířovi uherští královští příbuzní: svatý Štěpán a jeho manželka svatá Gisela nebo Vintířův duchovní učitel svatý Gotthard, dále pak další Vintířův příbuzný - řezenský biskup svatý Wolfgang, který nechal v Praze roku 973 zřídit samostatné biskupství.

Skleněné obrazy křížové cesty,
skleněný oltář, skleněné vánoční jesle, skleněný ambon, skleněný globus...

Kromě oltáře je v kostele ve skle provedeno všech čtrnáct zastavení křížové cesty. (Patnácté zastavení je umístěno z druhé strany hranice v bavorském Rinchnachu, který založil svatý Vintíř). V kostele je dále skleněný obětní stůl, skleněný ambon, skleněné vánoční jesle, skleněná socha sv. Vintíře a skleněný globus - zeměkoule osazená ve mříži vchodu do kostela. (Už chybí jen skleněné lavice a varhany. :-) Tento skleněný světový unikát plynule navazuje na sklářskou tradici staré Šumavy a zároveň citlivě propojuje starobylý prostor kostela s moderním vnímáním umění. Autorkou díla je Vladěna Tesařová, která na Dobré Vodě žije a pracuje.  Hned vedle kostela sv. Vintíře je kaplička s vyhledávaným pramenem „léčivé“ vody.

Kostel sv. Vintíře Dobrá Voda u Hartmanic / Church of St.Gunther, Dobrá Voda Czech Republic / Wallfahrtskirche St. Gunther, Gutwasser, Tschechien / foto -IMA-

Skleněná zeměkoule v mříži vchodu kostela sv. Vintíře, Dobrá Voda u Hartmanic / Church of St.Gunther, Dobrá Voda Czech Republic / Wallfahrtskirche St. Gunther, Gutwasser, Tschechien / foto -IMA-

 

Prameny a další informace: