Přemíra informací

Jedním z velkých přínosů dneška je informační revoluce spojená s rozvojem internetu a komunikačních prostředků. Přemíra informací však zároveň představuje obrovskou výzvu, protože v souvislosti relativismu a postmoderních přístupů ke skutečnosti se otevřel nový prostor ke zneužívání informací různými manipulátory, vládci a diktátory dnešní doby.

Hoaxy, fake news a konspirační teorie

V osobním i veřejném prostoru se tak musíme vyrovnávat s nárůstem rozmanitých podob lži a falšování pravdy, které se šíří napříč společností ve formě dezinformací, hoaxů, fake news a konspiračních teorií. Valí se na nás skrze sociální sítě, řetězové emaily, dezinformační weby a skrze ústa mnoha populisticky zaměřených politiků. Někdy mají podobu úplných lží, jindy cíleně zmanipulovaných skutečností, s cílem vyvolávat společenskou nejistotu a chaos. I když nejde v dějinách o nic nového, v současnosti tento fenomén nabývá na síle díky obrovským možnostem internetu.

Útok na naši zemi

Občané naší země jsou zaplavováni desinformacemi hlavně z extrémního politického spektra. Ale velmi znepokojující je také skutečnost, že se lži a dezinformace staly i zbraní v neviditelné informační válce, v níž diktátorské režimy, jako například putinovský v Rusku, nebo totalitní režim čínský, útočí i na cizím území, včetně našeho „českého a moravského dvorku“. Jejich cílem je ovlivňovat naši mysl, oslabovat důvěru v pravdu, v sebe navzájem, ve svou zemi i její instituce a v posledku nás manipulovat ve směru cizích zájmů. Bohužel mnoho našich spoluobčanů s těmito záměry vědomě či nevědomě spolupracuje tím, že tyto nepravdy šíří a znásobuje tak účinek jejich zamýšleného zla.

Víte, co byla první dezinformace?

Na nebezpečí dezinformací několikrát upozornil i papež František. Během svého setkání s novináři v roce 2018 popsal fake news, jako „nepodložené informace, založené na neexistujících nebo překroucených údajích, jejichž záměrem je oklamat a dokonce zmanipulovat čtenáře.“ Podle Františka „jejich šíření odpovídá vytýčeným cílům, mají ovlivňovat politická rozhodnutí a přispívat k ekonomickým ziskům.“ Zvrácenost fake news podle něj spočívá v tom, že „vycházejí ze zažitých představ a předsudků rozšířených ve společnosti a zneužívají snadno vyvolatelných emocí, jakými jsou úzkost, pohrdání, zlost a frustrace.“

Papež František rovněž trefně poznamenal, že první dezinformací byla již hadova zpráva Evě, ze třetí kapitoly Genesis, která „měla za tragický následek hřích, jenž se konkretizoval v první bratrovraždě a nesčetných formách zla proti Bohu, bližnímu, společnosti a tvorstvu.“ I dnes mohou mít fake news rozmanité destruktivní účinky. Mají potenciál rozdělovat naše rodiny, společenství i celou naši společnost nenávistí. Skrze podporu nacionalismu mohou rozbít náš sdílený domov v Evropě, ve formě pomluv ničí životy jednotlivců a v podobě hoaxů ohledně očkování proti covidu-19 ohrožují životy tisíců lidí.

Dezinformace nemůže sloužit duchovním či náboženským cílům

Toxická moc lži má vždy potenciál rozkládat lidskou bytost i celou společnost. Proto má tento fenomén tak silnou mravní a duchovní rovinu a představuje zásadní výzvu pro nás křesťany. Nejde jen o čisté politikum: nelze totiž oddělit veřejný prostor od vnitřního, společenský rozměr života od života duchovního. Nelze žít s Kristem a současně být lhostejný k zamoření společnosti dezinformacemi, nebo na nich dokonce aktivně spolupracovat. Nemálo křesťanů bohužel na šíření dezinformací participuje, a to dokonce ve jménu náboženství a křesťanských hodnot.

Přitom jde o naprostý rozpor: zlo dezinformací nemůže sloužit duchovním či náboženským cílům. Hodnota pravdy je jedním ze základních stavebních kamenů křesťanské víry a nelze za ni bojovat prostředky nepřítele. Není možné sloužit Bohu i otci lži, budeme-li parafrázovat Kristova slova. Ten kdo šíří dezinformace, škodí sám sobě i jejich adresátům, kontaminuje duchovní život a prostor pro působení Ducha svatého.

Společnost stavěná na lži nemá budoucnost

Z logiky evangelia vyplývá, že žádná společnost stavěná na lži, byť by se zaštiťovala třeba i náboženstvím, nemá budoucnost. Dříve či později sama sebe odsuzuje k zániku. Lež totiž není hodnotou, nýbrž prázdnotou, která nemůže sloužit coby stavební kámen společenské stavby. Bez otevřenosti pravdě nastává dříve či později vnitřní rozklad a lži se stávají jedem, který má moc otrávit na prvním místě toho, kdo jej vytváří a šíří. V blízké i vzdálené minulosti máme nespočet příkladů takto zhroucených států a politických režimů. A je to i špatná zpráva pro ty, kdo dnes vedou informační války a pro původce dezinformací.

Kristus je pravda, která nás osvobodí

Ačkoliv vysmívané, nakonec platí heslo: „Pravda a láska zvítězí na lží a nenávistí“. Evangelium říká, že Kristus je pravda (Jan 14,6), a zároveň slibuje, že pravda nás osvobodí (Jan 8,32). Jako křesťané – kristovci – máme být nositeli pravdy, v Jeho jménu máme být uzdravením a hrází proti lžím a dezinformacím. Máme projevovat odpovědnost vůči pravdě tím, že používáme dar rozumu a kritického myšlení, že si ověřujeme informace a skutečnosti, než je přijmeme za své a sdílíme s ostatními. Když je třeba, ať je nám obrazem například apoštol Tomáš, kterého s trochou nadsázky můžeme nazvat patronem ověřování zpráv. I on si potřeboval neuvěřitelnou zprávu o vzkříšení ověřit, vložit prsty do Kristových ran. Tomáš neuvěřil, dokud neověřil. A Pán jeho potřebu v poznání pravdy respektoval a na jeho požadavek přistoupil.

Dodržovat duchovní hygienu

„Informovat zároveň znamená formovat, vstupovat do života lidí“, říká papež František a apeluje na naši odpovědnost, abychom dál nešířili zprávy, které mají nejasný původ a záměr. Dezinformace a lži mají moc duchovně kontaminovat, už když jim zbytečně nasloucháme. „Pokud je člověk neustále zaplavován klamavými řečmi, jeho nitro se nakonec zakalí,“ varuje papež František. Proto se máme vyhýbat jejich zdrojům a dodržovat vhodnou duchovní hygienu. V tom nám přichází na pomoc Duch svatý, Duch pravdy, který v nás přebývá. Modlitba k Němu posiluje naši ochranu proti vlivu lží a dezinformací, a zároveň dává potřebnou citlivost k rozlišování.

S volbami dezinformace zesílí

S nadcházejícími volbami do Poslanecké sněmovny se dá očekávat, že dezinformace a fake news v našem veřejném prostoru ještě zesílí. Snažme se být nástrojem pravdy a hrází proti lži. „Všichni jsme zodpovědní za komunikaci, kterou šíříme, za informace, které sdílíme, za kontrolu, kterou můžeme vykonávat nad falešnými zprávami,“ připomíná papež František.

Než tedy přepošleme řetězový email, který hýří barvami, senzačními odhaleními a vykřičníky, přemýšlejme nejdříve nad jeho původem a záměry. Nebo, než emotivně odepíšeme či nasdílíme negativní příspěvek na sociálních sítích, dopřejme si chvilku reflexe a modlitby k Duchu svatému. Sledujme a podporujme uznávaná média, která používají skutečné metody žurnalistiky, neboť „správná mediální práce je službou pravdě“, jak říká papež František. Právě v takových médiích stojí mnohdy křesťané v první linii náročného boje s dezinformacemi.

Pane dej, ať v komunikaci dokážeme rozpoznat skryté zlo

V této souvislosti, a inspirován svatým Františkem, formuloval papež následující modlitbu:

Pane, učiň nás nástrojem svého pokoje.
Dej, ať v komunikaci dokážeme rozpoznat skryté zlo,
které neprospívá společenství.
Dej, ať odstraníme jed z našich soudů.
Dej, ať hovoříme o druhých jako o svých bratřích a sestrách.
Ty jsi věrný a hodný důvěry,
dej, ať jsou i naše slova semeny dobra pro svět:
kde je hádka, ať spíše nasloucháme,
kde vládne zmatek, ať šíříme harmonii,
kde je dvojznačnost, ať vnášíme jasnost,
kde je vyloučení, ať nabízíme solidaritu,
kde vládne senzacechtivost, ať volíme umírněnost,
kde je povrchnost, ať klademe hlubší otázky,
kde jsou předsudky, ať probouzíme důvěru,
kde je agrese, ať šíříme respekt,
a kde vládne klam, ať přinášíme pravdu.
Amen.