Přinášíme Vám další vydání pražské přílohy Katechetického věstníku.
KDO CHCE ZAPALOVAT, MUSÍ SÁM HOŘET! (formační podněty k duchovnímu životu katechetů)

„Je třeba … pomoci katechizovaným přilnout k víře ve světě, který zastírá smysl pro náboženství. … (Proto) katecheze musí mít charakter celistvé formace a neomezovat se na pouhé vyučování: bude muset usilovat o vyvolání skutečného obrácení (srv. CT 19). … První (problém) se týká pojetí katecheze jako školy víry, jako nácviku křesťanského života a jeho osvojení, což však ještě plně neproniklo do srdcí katechetů.“ (VDK 29,30)
Pro chvíli prázdninového zamyšlení: Jak se já osobně svou službou blížím tomuto náročnému požadavku církve? /D.P./

AKTUÁLNĚ

V měsíci květnu bývají v některých kostelích denně (jinde jen v sobotu, někde vůbec nikdy, mariánské pobožnosti). V červnu se zase denně konají pobožnosti k Božskému srdci (někde pouze v pátek, a opět někde nikdy).

Někteří z katechetů se ptají, jaký význam mají v dnešní době takové pobožnosti, protože i když se sami v mládí takových pobožností třeba i denně zúčastňovali, v současnosti mají pocit, že na podobné akce není dost času. Do jaké míry je dobré děti s podobnými formami pobožností při náboženství seznamovat?

Z našeho rozhovoru s P. ThLic. Bohumilem Kolářem na toto téma vyjímáme:

Z mých zkušeností i ze zkušeností kolegů mohu jednoznačně potvrdit blahodárnost těchto pobožností, které jsou zvláštní formou modlitby a nejednou se stává, že jsou i impulsem pro hlubší poznání Panny Marie i Ježíše. Vím i o příkladu, kdy byly počátkem konverze. Duše dětí i mládeže je velmi vnímavá pro šíři básnických pojmenování v litaniích. Také možnost účasti při výzdobě prostoru kostela nebo kapličky a zapojení se do litanií i zpěvu se setkává s dobrým ohlasem.

Domnívám se, že katecheta může být vhodnou osobou, která se po domluvě s místním farářem v místech, kde nemůže být farář přítomen, ujme vedení těchto pobožností. Oživí je tak třeba jednou týdně v místech, kde se jinak už nekonají. Když do nich vhodně zapojí děti, bude to jistě k prospěchu celé farnosti. (E.B.)

INFORMACE

Katechetické úterý

Nyní se sejdeme 1. června v ADKS od 17:00 k tématice plánování nového školního roku.
V předstihu vás zveme na zářijové katechetické úterý 7.9.Požehnání katechetů do nového školního roku

Opět plánujeme na začátek školního roku mariánskou pobožnost spojenou s požehnáním katechetů. Rezervujte si čas odpoledne v sobotu 18.9. Bližší informace se dozvíte v AIKu na konci srpna.Arcidiecézní pouť dětí a závěr celoroční soutěže Biskup v naší církvi

Těšíme se, že se s vámi a vašimi svěřenci sejdeme 5. června na arcidiecézní pouti, s jejímž programem jsme vás podrobně seznámili v minulém AIKu.
Hudbu a zpěv bude zabezpečovat schola paní katechetky Marie Linkové a slečny Markéty Kuchařové z Prahy - Kobylis, přímluvy přednesou účastníci soutěže z Prahy 5 od kolegyně Syrovátkové a ministrantskou službu obstarají týmy kolegů Redlicha, Heriana a Koláčka. Všem děkujeme za nabídnutou spolupráci.

A ještě k soutěži Biskup:

zajímavě formulované a obsahově netradiční otázky pro tiskovou konferenci s biskupem Karlem Herbstem, které budou klást zástupci nejúspěšnějšího týmu, byly vybrány od skupin:
Vlak, Klokánci, Rychlé šípy, Štístka, Sluníčka, Saharští tygři, Elfové, Vožojam, Pampelišky,Tajní agenti, Smícháčci, Mišové, Rybáři II, Špuntíci, Draci, Mustangové, Presidentky, Delfíni a Hvězdičky z Hraštice a na tři otázky (osobní problémy) odpověděl pan biskup Karel Herbst obsáhlými individuálními dopisy přímo tazatelům.
Doporučujeme knižní novinky

J. Augustyn, SJ: Být otcem; Karmelitánské nakladatelství

Zdeněk Vojtíšek: Encyklopedie náboženských směrů v České Republice; Portál

internetové texty k náboženské výchově středoškoláků:

www.ucebnice.umlaufoviny.com (P. V. Umlauf SJ)Nabízíme v ADKS nově k vypůjčení:

- knihy
J. Augustyn, SJ: Být otcem
Marcel Drlík: Český lékař v srdce Afriky
Adolf Novotný: Biblický slovník
J. Šimandl, O. Mádr, J. Bartoň, J. Hlavsová: Jak zacházet s náboženskými výrazy
Zdeněk Vojtíšek: Encyklopedie náboženských směrů v České Republice
Jean - Marie Lustiger: Tajemství Eucharistie
N. Wright, G. Oliver: Průvodce křesťanským rodičovstvím

- videokazety Šarlatový a černý a Misie Pražského Jezulátka v Africe

PŠN (plný šuplík nápadů) – rubrika katechetů /osvědčené akce, nápady, nabídky/

Z námětu kolegyně M. Kahounové, který nám jako informaci pro vás poskytla při metodickém dnu pro katechety:

V lednu letošního roku jsem začala 1 hodinu týdně s náboženskou výchovou předškolních dětí (3 - 6 let). První hodiny chodily 4 děti, nyní je jich přihlášeno 19. Pravidelně navštěvuje setkání 12 - 15 dětí každý týden. Nejvíce dětí je z praktikujících křesťanských rodin, ostatní z nepraktikujících, dvě děti jsou nepokřtěné. Setkání trvá 45 minut, přítomné jsou některé maminky. Používám vlastní pracovní listy. Končíme společnou modlitbou a požeháním kněze dětem i rodičům.V jednom z minulých AIKů jsme vám slíbili zprávu, jak pokračuje setkávání bývalých „spolužáků“ z farních katechezí v Praze - Počernicích, o kterých nás informoval kolega Pavel Herian. Jejich skupinka zdárně pokračuje - jak vyplývá z letáčku, který jsme do ADKS dostali a nabízíme vám z něj základní údaje. Třeba se vám akce bude hodit pro někoho z vašich odrostlejších svěřenců:
Východ Izraelitů z Egypta – společný víkend mládeže 11.-13.6. v Hrádku u Vlašimi, pokud se chcete zúčasnit, obraťte se na: Pavel Herian tel: 721977904Z kobyliské farnosti sv. Terezie od Dítěte Ježíše jsme dostali od kolegy Tomáše Redlicha a kolegyně Marie Kotrbové zajímavé povídání o farní akci, do které se zapojili i katecheté, a která, jak se zdá, může sloužit pro někoho z vás jako nápad hodný nápodoby.

Rádi bychom se s vámi podělili o zajímavou zkušenost, kterou jsme díky P. Brtníkovi, našemu faráři, mohli v naší farnosti prožít. Byl to Den farnosti. Jeho hlavním účelem bylo vzájemné bližší poznání se, poznání toho, čím farnost žije, co nabízí a k čemu zve. Podstata spočívala v představení různých společenství a aktivit, které se ve farnosti scházejí. Začínalo se v 15:00 hudbou. V plánu bylo „koncertování“ schól. V 15:30 následovalo krátké zahájení s uvítáním účastníků a představením programu. Poté probíhala do 17:00 prezentace zúčastněných společenství a aktivit a to prostřednictvím 20 očíslovaných stanovišť, rozmístněných na farní zahradě, u nichž byli přítomni zástupci společenství. Ti měli vyrobené různé nástěnky, tabla s fotografiemi či ukázky toho, co dělají a čím se zabývají - katechetky a katecheté předvedli například práce dětí a pomůcky, s kterými pracují s dětmi od 3 let do 15 let. Mnozí představili své kroniky, skauti postavili indiánský stan, natáhli lana mezi stromy. Chodilo se a povídalo. Každý mohl přijít se svým nápadem, seznamem lidí, kteří za danou věcí stojí i s nabídkou otevřenosti k přijetí nových přátel. U našeho katechetického stanoviště se diskutovalo o výuce náboženství v dřívějších dobách a účastníci se zajímali o současné pojetí katechezí. K procházení jednotlivými stanovišti byli mnozí motivováni nejenom zvědavostí, ale také naším KOBYEUREM – měnou, kterou bylo možné dostat jako odměnu při aktivní návštěvě stanoviště a následně si za ni od 16:30 hodin pořídit dobré občerstvení. Farní měna byla tištěna v několika barvách a každá z nich vždy spojovala různé aktivity, které spolu nějak souvisejí - na přiklad katecheze byly ve skupině společně s kursy Alfa. V 18:00 začínala májová pobožnost v kostele a po ní slavnostní bohoslužba s překrásnou Missou Brevis od Jiřího Pavlici, v provedení pražského smíšeného sboru Hlahol, která byla vyvrcholením a poděkováním za tak pěkný den.Šedé sestry zvou ještě aspoň koncem měsíce na májové pobožnosti, které se konají v kostele sv. Bartoloměje, Bartolomějská 9A - každý den od 18.00 do 18.30 hodin s pěknou hudbou a mariánskými zpěvy a každý den s jinými zpívanými litaniemi k Panně Marii. Můžete využít jako májový pražský výlet se svými dětmi, mládeží. A určitě veďte v patrnosti pro příští jaro.Tajenka z minulého AIKu - pravoslavná mariánská invokace:
POSILNĚNÍ VYČERPANÝCH
Úspěšní a odměnění řešitelé jsou: P. Pavel Budský, Praha, Daniela Feltová, Stříbrná Lhota, David Žofák, Praha.

$ VPP (vzájemná pedagogická poradna)

Nemám dobrý pocit z organizace hodin farního náboženství, na které chodí moje děti. Katechetka vyžaduje pravidelnou docházku a chce nesmlouvavě od rodičů omluvu, když děti nemohou přijít na hodinu. Omluvu, že si potřebujeme často s rodinou něco zařídit, nepřijímá. Raději tedy předstíráme nemoc dětí, nebo jejich náhlou nevolnost. To není asi moc výchovné. Jak se máme s katechetkou domluvit? /O.V./

Aby měla výuka smysl a odpovídala pedagogickým požadavkům, musí mít řád. Vyučující, který má pověření pro výuku vyjádřenou kanonickou misí, vytváří celoroční plán. Plán navazuje na předcházející roky, koresponduje s plánem katechezí farnosti a respektuje požadavky na hygienu a bezpečnost při setkávání. Rodiče tím mají záruku, že výuka není nahodilá a je kvalifikovaně zabezpečená. Pokud dítě rodiče na výuku přihlásí, předpokládá se zájem rodiny o spolupráci i čestnou komunikaci. Oboustrannou snahou by měla být řádná docházka, protože jinak je narušovaná kontinuita výuky. Navíc pravidelnou účastí se dítě učí spoluodpovědnosti za vytváření křesťanského společenství. Požadavek katechetky je tedy správný. /E.B./

Děkujeme vám za letošní spolupráci, mnohým děkujeme za setkávání na společných akcích i účasti vašich svěřenců při letošní soutěži.
Přejeme vám slunečné prázdniny a těšíme se s vámi na shledání v zářijovém AIKu i při osobních setkáních.
Dan, Eva, Hanička a Hana

Arcidiecézní katechetické středisko
Arcibiskupství pražského
160 00 Praha 6 - Dejvice, Thákurova 3
tel: 220 181 317, e-mail: adks@apha.cz

Arcidiecézní Informace Katechetům
AIK č. 10; školní rok 2003/2004 – červen
http://www.pastorace.cz/katecheze