Navigace: Tematické texty M MariaModlitby Růženec světla

Růženec světla

- vychází ze slov Kristových "Já jsem světlo světa" (Jan 8, 12), "Pokud jsem na světě, jsem světlo světa" (Jan 9, 5).
- logicky doplňuje rozjímání o životě Kristově od nalezení v chrámu po úzkost v Getsemanské zahradě.
- rozšiřuje růženec o 5 tajemství. Dle apoštolského listu Rosarium Virginis Mariae papeže Jana Pavla II. se doporučuje modlit v pondělí tajemství radostná, v úterý t. bolestná, ve středu t. slavná, ve čtvrtek t. světla, v pátek t. bolestná, v neděli t. slavná.

 

Způsoby, jak se modlit růženec světla:

1. Tajemství vkládáme do jednotlivých Zdrávasů (desátek pak není třeba nijak uvádět):

1. ...Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu,…
2. ...Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc,…
3. ...Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání,…
4. ...Ježíš, který na hoře proměnění zjevil svou slávu,…
5. ...Ježíš, který ustanovil Eucharistii,…
 

2. Tajemství uvádíme před desátkem (před Otčenášem, ne až před prvním Zdrávasem!), pak už se v jednotlivých Zdrávasech neříká:

V prvním desátku růžence světla rozjímáme o Ježíšově křtu v Jordánu.

Ve druhém desátku růžence světla rozjímáme o prvním projevu Božství Ježíšova zázrakem v galilejské Káně.

Ve třetím desátku růžence světla rozjímáme o tom, jak Ježíš ohlašoval příchod Božího království a vyzýval k pokání.

Ve čtvrtém desátku růžence světla rozjímáme o Ježíšově slávě při proměnění na hoře Tábor.

V pátém desátku růžence světla rozjímáme tom, jak Ježíš ustanovuje svátost Eucharistie jako vyjádření velikonočního tajemství.


3. Čteme o události příslušný úryvek z evangelia vždy před desátkem. Pak říkáme jen Zdrávasy nebo způsobem 1.

1: Mt 3,13-17; 2: J 2,1-10; 3: Mk 1,14-20; 4: Lk 9,28-36; 5: Mt 26, 20-29.

4. Událost tajemství připomínáme větou před každým Zdrávasem (uvedeme způsobem 2.):

1. Ježíš je pokřtěn v Jordánu (Mt 3,13-17)

1. Tehdy přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít.

2. Ale on se bránil a říkal: "Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke mně?"

3. Ježíš mu však řekl: "Nechej tak nyní; neboť je třeba, abychom zcela splnili Boží vůli."

4. A tak mu Jan vyhověl.

5. Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil ihned z vody.

6. A hle - otevřelo se nebe a viděl Ducha Božího.

7. Viděl ho jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj.

8. A z nebe se ozval hlas:

9. "To je můj milovaný Syn.

10. V něm mám zalíbení."2. Ježíš začíná své působení zázrakem v galilejské Káně (J 2,1-10)

1. Třetí den byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka; Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci.

2. Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: "Už nemají víno."

3. Ježíš jí odpověděl: "Co mi chceš? Ještě nepřišla má hodina."

4. Matka řekla služebníkům: "Udělejte všechno, co vám řekne."

5. Stálo tam šest kamenných džbánů na vodu, určených k očišťování, každý na dvě až tři vědra.

6. Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte džbány vodou!" Naplnili je až po okraj.

7. Nařídil jim: "Teď naberte a doneste správci svatby!" Donesli.

8. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří načerpali vodu, to věděli -

9. Zavolal si ženicha a řekl mu: "Každý člověk předkládá nejdříve dobré víno, a teprve až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle."

10. To byl v galilejské Káně znamení, která Ježíš učinil; tím zjevil svou slávu, a jeho učedníci v něho uvěřili.3. Ježíš hlásá příchod Božího království a vyzývá k obrácení (Mk 1,14-20)

1. Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje.

2. Hlásal tam Boží evangelium:

3. "Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království.

4. Obraťte se a věřte evangeliu!"

5. Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři.

6. Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou, -

7. - udělám z vás rybáře lidí!"

8. Ihned nechali sítě a následovali ho.

9. O něco dále uviděl Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě; a hned je povolal.

10. Zanechali svého otce Zebedea s pomocníky na lodi a odešli za ním.4. Ježíš se proměňuje na hoře (Lk 9,28-36)

1. Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi na horu pomodlit se.

2. Když se modlil, výraz tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel.

3. A hle, rozmlouvali s ním dva muži - byli to Mojžíš a Eliáš.

4. Zjevili se ve slávě a mluvili o jeho smrti, kterou měl podstoupit v Jeruzalémě.

5. Petra a jeho druhy však přemohl spánek.

6. Když se probrali, spatřili jeho slávu a ty dva muže stát u něho.

7. Jak se potom od něho vzdalovali, řekl Petr Ježíšovi: "Mistře, je dobře, že jsme tady! Postavíme tři stany; jeden tobě,
jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Nevěděl, co mluví.

8. Zatímco to říkal, objevil se oblak a zahalil je. Když se octli v oblaku, padla na ně bázeň.

9. Z oblaku se ozval hlas: "To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte."

10. Když se ten hlas ozval, byl už Ježíš sám. Zachovali o tom mlčení a nikomu v oněch dnech nepověděli, co viděli.5. Ustanovení Eucharistie jako svátostného vyjádření Kristovy velikonoční oběti (Mt 26,20-29)

1. Když nastal večer, zaujal Ježíš místo u stolu s Dvanácti.

2. Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal ho, lámal a dával ho svým učedníkům.

3. Ježíš řekl: "Vezměte, jezte. To je mé tělo."

4. Potom vzal i kalich, vzdal díky a podal jim ho.

5. Ježíš řekl: "Pijte z něho všichni.

6. Neboť to je má krev nové smlouvy,

7. Krev, která se prolévá za všechny na odpuštění hříchů.

8. Pravím vám: Od této chvíle už nikdy nebudu pít z tohoto plodu révy

9. Až do toho dne, kdy z nového plodu budu pít s vámi

10. V království svého Otce."


(překlad V.Bogner a kol.)


Do závěrečné modlitby můžeme vložit slovo "narozením":

Modleme se: Bože, Tvůj jednorozený Syn nám svým narozením, životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Pro získání plnomocných odpustků přidáme při splnění obvyklých podmínek libovolnou modlitbu na úmysl Svatého Otce, většinou i modlitbu za duše v očistci.

Před desátky můžeme i zpívat (text: P.Š, Svatá Hora)

Dodatek k písni Kancionál č. 814
(sloky k modlitbě růžence světla)

1. V prvním růžence tajemství
rozjímáme, jak Pána křtí.
Pokorně skloniv hlavu svou
obmyt byl rukou Janovou.
Jenž jazykem křtíš ohnivým,
posilni nás Duchem svým.

2. Tajemství druhé vzpomíná
Matka jak Syna prosila:
"Vína již hosté nemají,
Kriste, tvou pomoc žádají."
Pán koná prvé znamení:
vodu ve víno mění.

3. V třetím růžence tajemství
od Ježíše lid všechen zví:
"Změňte se, spása přišla k vám,
Otcem jste zváni v nebes chrám."
Ó, Matko Krista, Maria,
prosiž za nás u Syna!

4. Růžence další tajemství
o proměnění vypráví,
jak všechny jas tvůj oslnil
když na Tábor jsi vystoupil.
V slávě své znát se nám dáváš,
ctíme tebe, Pane náš,

5. Páté tajemství zvěstuje:
Pán s učedníky stoluje;
nezvyklá slavnost koná se,
Svátost nám dána ke spáse.
Ó, Pane v chlebě, ve víně
přijmi nás k své hostině.

Dle čl. 38 apoštolského listu " Rosarium Virginis Mariae", Svatý Otec doporučuje následující volbu tajemství:
pondělí: tajemství radostná
úterý: tajemství bolestná
středa: tajemství slavná
čtvrtek: tajemství světla
pátek: tajemství bolestná
sobota: tajemství radostná
neděle: tajemství slavná

Jménem České biskupské konference
Mons. Jan Graubner
předseda


Text dodal:
P. Martin Holík, Radio Proglas, holik@proglas.cz
a P. František Fráňa, Středisko Radost, otisek@volny.cz
říjen, listopad 2002


Čtení z dnešního dne: Úterý 23. 4., svátek sv. Vojtěcha

1. čtení Sk 13,46-49 nebo Kol 1,24-29; 2,4-8; Evangelium Jan 10,11-16

Komentář k Sk 13,46-49 : Pokud se někde Boží slovo odmítá, zapustí kořeny jinde. V tom spočívá jeho nezničitelnost. Nevytrácí se z našeho života radost z evangelia? Jsme schopni dialogu?

Zdroj: Nedělní liturgie

Žena, která neohnula hřbet: Růžena Vacková (* 23. dubna 1901) / audio k poslechu

(22. 4. 2024) Od nacistů trest smrti, od komunistů 22 let tvrdého žaláře.

Co obsahuje vatikánský dokument Dignitas Infinita (Nekonečná důstojnost)?

(22. 4. 2024)  Co se v dokumentu píše a v čem je překvapivý?

Den Země - 22. dubna

Den Země - 22. dubna
(22. 4. 2024) 22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát nějakými pohanskými uctívači…

Svatý Vojtěch (23. duben)

(22. 4. 2024) Dvakrát z Čech odešel a dvakrát se vrátil. Svůj život završil mučednickou smrtí při hlásání evangelia pohanům v…

Den skautů - 24. duben

Den skautů - 24. duben
(21. 4. 2024) Na svátek sv. Jiří se připomíná Den skautů.

P. Emil Kapaun (* 20. 4. 1916)

P. Emil Kapaun (* 20. 4. 1916)
(19. 4. 2024) Emil Kapaun byl Americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Vychovával mládež ke svobodě jako křesťany a skauty - a stal se obětí fašistů

Vychovával mládež ke svobodě jako křesťany a skauty - a stal se obětí fašistů
(15. 4. 2024) Kněz Giovanni Minzoni rozuměl toxickému náboji ideologií