Nedomnívejte se,  že mimo Krista pro vás existuje nějaká jiná pravá hodnota. - archív citátů

Navigace: Tematické texty M MariaModlitby Růženec světla

Růženec světla

- vychází ze slov Kristových "Já jsem světlo světa" (Jan 8, 12), "Pokud jsem na světě, jsem světlo světa" (Jan 9, 5).
- logicky doplňuje rozjímání o životě Kristově od nalezení v chrámu po úzkost v Getsemanské zahradě.
- rozšiřuje růženec o 5 tajemství. Dle apoštolského listu Rosarium Virginis Mariae papeže Jana Pavla II. se doporučuje modlit v pondělí tajemství radostná, v úterý t. bolestná, ve středu t. slavná, ve čtvrtek t. světla, v pátek t. bolestná, v neděli t. slavná.

 

Způsoby, jak se modlit růženec světla:

1. Tajemství vkládáme do jednotlivých Zdrávasů (desátek pak není třeba nijak uvádět):

1. ...Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu,…
2. ...Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc,…
3. ...Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání,…
4. ...Ježíš, který na hoře proměnění zjevil svou slávu,…
5. ...Ježíš, který ustanovil Eucharistii,…
 

2. Tajemství uvádíme před desátkem (před Otčenášem, ne až před prvním Zdrávasem!), pak už se v jednotlivých Zdrávasech neříká:

V prvním desátku růžence světla rozjímáme o Ježíšově křtu v Jordánu.

Ve druhém desátku růžence světla rozjímáme o prvním projevu Božství Ježíšova zázrakem v galilejské Káně.

Ve třetím desátku růžence světla rozjímáme o tom, jak Ježíš ohlašoval příchod Božího království a vyzýval k pokání.

Ve čtvrtém desátku růžence světla rozjímáme o Ježíšově slávě při proměnění na hoře Tábor.

V pátém desátku růžence světla rozjímáme tom, jak Ježíš ustanovuje svátost Eucharistie jako vyjádření velikonočního tajemství.


3. Čteme o události příslušný úryvek z evangelia vždy před desátkem. Pak říkáme jen Zdrávasy nebo způsobem 1.

1: Mt 3,13-17; 2: J 2,1-10; 3: Mk 1,14-20; 4: Lk 9,28-36; 5: Mt 26, 20-29.

4. Událost tajemství připomínáme větou před každým Zdrávasem (uvedeme způsobem 2.):

1. Ježíš je pokřtěn v Jordánu (Mt 3,13-17)

1. Tehdy přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít.

2. Ale on se bránil a říkal: "Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke mně?"

3. Ježíš mu však řekl: "Nechej tak nyní; neboť je třeba, abychom zcela splnili Boží vůli."

4. A tak mu Jan vyhověl.

5. Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil ihned z vody.

6. A hle - otevřelo se nebe a viděl Ducha Božího.

7. Viděl ho jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj.

8. A z nebe se ozval hlas:

9. "To je můj milovaný Syn.

10. V něm mám zalíbení."2. Ježíš začíná své působení zázrakem v galilejské Káně (J 2,1-10)

1. Třetí den byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka; Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci.

2. Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: "Už nemají víno."

3. Ježíš jí odpověděl: "Co mi chceš? Ještě nepřišla má hodina."

4. Matka řekla služebníkům: "Udělejte všechno, co vám řekne."

5. Stálo tam šest kamenných džbánů na vodu, určených k očišťování, každý na dvě až tři vědra.

6. Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte džbány vodou!" Naplnili je až po okraj.

7. Nařídil jim: "Teď naberte a doneste správci svatby!" Donesli.

8. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří načerpali vodu, to věděli -

9. Zavolal si ženicha a řekl mu: "Každý člověk předkládá nejdříve dobré víno, a teprve až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle."

10. To byl v galilejské Káně znamení, která Ježíš učinil; tím zjevil svou slávu, a jeho učedníci v něho uvěřili.3. Ježíš hlásá příchod Božího království a vyzývá k obrácení (Mk 1,14-20)

1. Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje.

2. Hlásal tam Boží evangelium:

3. "Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království.

4. Obraťte se a věřte evangeliu!"

5. Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři.

6. Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou, -

7. - udělám z vás rybáře lidí!"

8. Ihned nechali sítě a následovali ho.

9. O něco dále uviděl Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě; a hned je povolal.

10. Zanechali svého otce Zebedea s pomocníky na lodi a odešli za ním.4. Ježíš se proměňuje na hoře (Lk 9,28-36)

1. Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi na horu pomodlit se.

2. Když se modlil, výraz tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel.

3. A hle, rozmlouvali s ním dva muži - byli to Mojžíš a Eliáš.

4. Zjevili se ve slávě a mluvili o jeho smrti, kterou měl podstoupit v Jeruzalémě.

5. Petra a jeho druhy však přemohl spánek.

6. Když se probrali, spatřili jeho slávu a ty dva muže stát u něho.

7. Jak se potom od něho vzdalovali, řekl Petr Ježíšovi: "Mistře, je dobře, že jsme tady! Postavíme tři stany; jeden tobě,
jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Nevěděl, co mluví.

8. Zatímco to říkal, objevil se oblak a zahalil je. Když se octli v oblaku, padla na ně bázeň.

9. Z oblaku se ozval hlas: "To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte."

10. Když se ten hlas ozval, byl už Ježíš sám. Zachovali o tom mlčení a nikomu v oněch dnech nepověděli, co viděli.5. Ustanovení Eucharistie jako svátostného vyjádření Kristovy velikonoční oběti (Mt 26,20-29)

1. Když nastal večer, zaujal Ježíš místo u stolu s Dvanácti.

2. Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal ho, lámal a dával ho svým učedníkům.

3. Ježíš řekl: "Vezměte, jezte. To je mé tělo."

4. Potom vzal i kalich, vzdal díky a podal jim ho.

5. Ježíš řekl: "Pijte z něho všichni.

6. Neboť to je má krev nové smlouvy,

7. Krev, která se prolévá za všechny na odpuštění hříchů.

8. Pravím vám: Od této chvíle už nikdy nebudu pít z tohoto plodu révy

9. Až do toho dne, kdy z nového plodu budu pít s vámi

10. V království svého Otce."


(překlad V.Bogner a kol.)


Do závěrečné modlitby můžeme vložit slovo "narozením":

Modleme se: Bože, Tvůj jednorozený Syn nám svým narozením, životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Pro získání plnomocných odpustků přidáme při splnění obvyklých podmínek libovolnou modlitbu na úmysl Svatého Otce, většinou i modlitbu za duše v očistci.

Před desátky můžeme i zpívat (text: P.Š, Svatá Hora)

Dodatek k písni Kancionál č. 814
(sloky k modlitbě růžence světla)

1. V prvním růžence tajemství
rozjímáme, jak Pána křtí.
Pokorně skloniv hlavu svou
obmyt byl rukou Janovou.
Jenž jazykem křtíš ohnivým,
posilni nás Duchem svým.

2. Tajemství druhé vzpomíná
Matka jak Syna prosila:
"Vína již hosté nemají,
Kriste, tvou pomoc žádají."
Pán koná prvé znamení:
vodu ve víno mění.

3. V třetím růžence tajemství
od Ježíše lid všechen zví:
"Změňte se, spása přišla k vám,
Otcem jste zváni v nebes chrám."
Ó, Matko Krista, Maria,
prosiž za nás u Syna!

4. Růžence další tajemství
o proměnění vypráví,
jak všechny jas tvůj oslnil
když na Tábor jsi vystoupil.
V slávě své znát se nám dáváš,
ctíme tebe, Pane náš,

5. Páté tajemství zvěstuje:
Pán s učedníky stoluje;
nezvyklá slavnost koná se,
Svátost nám dána ke spáse.
Ó, Pane v chlebě, ve víně
přijmi nás k své hostině.

Dle čl. 38 apoštolského listu " Rosarium Virginis Mariae", Svatý Otec doporučuje následující volbu tajemství:
pondělí: tajemství radostná
úterý: tajemství bolestná
středa: tajemství slavná
čtvrtek: tajemství světla
pátek: tajemství bolestná
sobota: tajemství radostná
neděle: tajemství slavná

Jménem České biskupské konference
Mons. Jan Graubner
předseda


Text dodal:
P. Martin Holík, Radio Proglas, holik@proglas.cz
a P. František Fráňa, Středisko Radost, otisek@volny.cz
říjen, listopad 2002


Čtení z dnešního dne: Úterý 19.10.

Řím 5,12.15b.17-19.20b-21; Žl 40; Lk 12,35-38

Komentář k Lk 12,35-38: Nepříčí se mi v mém aktivismu představa Boha, který „obchází a slouží“? Asi bych měl své představy o něm poopravit. A moje služba se tím také změní…

Zdroj: Nedělní liturgie

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)
(17. 10. 2021) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

(15. 10. 2021) Papež zvolil novou formu synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2021) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2021) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)
(7. 10. 2021) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Kurz Komunikace s generacemi X, Y, Z / 25. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Komunikace na sociálních sítích – kurz / 18. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Řešení konfliktních situací - kurz / 16. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve