Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování. Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu  - archív citátů

papež František | Sekce: Kázání

Advent (cyklus B)
1. neděle adventní - B / Angelus - papež František (Advent jako dychtivé očekávání)

Dnes, na první neděli adventní, nám Ježíš v krátkém evangeliu, které nám nabízí liturgie (srov. Mk 13,33-37), třikrát adresuje jednoduchou a přímou výzvu: "Bděte" (v. 33.35.37).

Tématem je tedy bdělost. Jak tomu máme rozumět? Někdy o této ctnosti uvažujeme jako o postoji motivovaném strachem z hrozícího trestu, jako by se z nebe měl řítit meteorit a hrozí, že nás, pokud se včas neodvrátíme, zasáhne. To však rozhodně není smyslem křesťanské bdělosti!

Ježíš to ilustruje podobenstvím, v němž mluví o pánovi, který se vrací, a jeho služebnících, kteří na něj čekají (srov. v. 34). Sluha je v Bibli "důvěryhodnou osobou" pána, se kterým často existuje vztah spolupráce a náklonnosti. Uvažme například, že Božím služebníkem je definován Mojžíš (srov. Numeri 12,7) a že i Maria o sobě říká: "Hle, služebnice Páně" (Lk 1,38). Bdělost služebníků tedy není strachem, ale touhou, očekáváním setkání se svým pánem, který přichází. Jsou připraveni na jeho návrat, protože ho mají rádi, protože mají na mysli, aby ho, až přijde, přivítali v přívětivém a spořádaném domově: jsou šťastni, že ho opět uvidí, a to až do té míry, že jeho návrat očekávají jako svátek pro celou velkou rodinu, k níž patří.

S tímto láskou naplněným očekáváním se chceme na přivítání Ježíše připravit i my: o Vánocích, které budeme slavit za několik týdnů; na konci časů, kdy se vrátí ve slávě; každý den, kdy nám přichází naproti v eucharistii, ve svém slově, v našich bratrech a sestrách, zvláště v těch nejpotřebnějších.

V těchto týdnech tedy zvláštním způsobem pečlivě připravujme dům srdce, aby byl spořádaný a pohostinný. Bdělost vlastně znamená udržovat srdce připravené. Je to postoj strážného, který se v noci nenechá zlákat únavou, neusíná, ale zůstává bdělý v očekávání přicházejícího světla. Pán je naše světlo a je dobré připravit srdce na jeho přijetí modlitbou a hostit ho láskou, což jsou dvě přípravy, které mu takříkajíc vytvářejí pohodlí. V této souvislosti se vypráví, že svatý Martin z Tours, muž modlitby, poté, co daroval polovinu svého pláště jednomu chudákovi, měl sen o Ježíši oděném právě do té části pláště, kterou daroval. Zde je krásný program pro advent: setkat se s Ježíšem, který přichází v každém bratru a sestře, kteří nás potřebují, a podělit se s nimi o to, co dokážeme: naslouchání, čas, konkrétní pomoc.

Drazí přátelé, udělá nám dobře, když se dnes zeptáme sami sebe, jak můžeme připravit Pánu vstřícné srdce. Můžeme to udělat tak, že se přiblížíme k jeho odpuštění, jeho slovu, jeho stolu, najdeme si prostor pro modlitbu, přijmeme ho v těch, kteří to potřebují. Pěstujme Jeho očekávání, aniž bychom se rozptylovali tolika zbytečnými věcmi a aniž bychom si stále stěžovali, nýbrž abychom udržovali své srdce bdělé, to znamená toužící po Něm, bdělé a připravené, nedočkavé setkat se s Ním.

Kéž nám Panna Maria, žena očekávání, pomůže přijmout svého Syna, který přichází.

Se svolením převzato z webu České sekce Vatican News.
Redakčně upraveno.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 26. 2.

1. čtení - Dan 9,4b-10; Evangelium - Lk 6,36-38

Komentář k Lk 6,36-38: Chci svého Pána napodobovat v rozdávání se? Kéž mě těší být jeho obrazem!

Zdroj: Nedělní liturgie

Oto Mádr, přední český teolog a jeden z nejdéle vězněných kněží u nás (+ 27. 2. 2011)

(26. 2. 2024) Oto Mádr - výrazná osobnost české katolické církve 20. století

Proti komunismu, nacismu a jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(25. 2. 2024) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost –…

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2024) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.