papež František | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
33. neděle v mezidobí - B / Angelus - papež František (Definitivní setkání s Pánem)

V evangelním úryvku této neděle (srov. Mk 13,24-32) chce Pán poučit svoje učedníky o budoucích událostech. Není to v první řadě promluva o konci světa, ale spíše pozvánka k dobrému prožívání přítomnosti, k bdělosti a připravenosti, až budeme povoláni vydat počet ze svého života. Ježíš říká: »V těch dnech, po onom soužení, se zatmí slunce a měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat« (v. 24-25). Tato slova v nás evokují začátek knihy Geneze, popis stvoření. Slunce, měsíc a hvězdy, jež od počátku dávají podle svého řádu světlo, které je znamením života, jsou zde popsány ve svém zániku, jak se propadají do tmy a chaosu, který je znamením konce. Avšak světlo, které zazáří v onen poslední den, bude jedinečné a nové, bude to Pán Ježíš, který přijde ve slávě se všemi svatými. Na tomto setkání konečně uzříme  Jeho tvář v plném světle Trojice, Tvář vyzařující lásku, před níž se v naprosté pravdě ukáže také každá lidská bytost.

Dějiny lidstva stejně jako ty individuální každého z nás nelze chápat jako pouhou následnost slov a faktů, jež postrádají smysl. Nemohou být ovšem interpretovány ani z fatalistického hlediska jako by všechno bylo již předurčeno nějakým osudem, který odebírá  veškerý prostor svobodě a brání uskutečňovat to, co je plodem pravého rozhodnutí. Ježíš nám v dnešním evangeliu naznačuje, že dějiny národů i jednotlivců mají účel a cíl, jehož je třeba dosáhnout, totiž definitivní setkání s Pánem. Neznáme dobu ani způsoby,  kterými to nastane; Pán zdůraznil, že »o té hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn« (v.32). Všechno je uchováváno v tajnosti Otcova tajemství. Známe však zásadní princip, se kterým se musíme konfrontovat: »Nebe a země pominou, ale má slova nepominou« (v. 31). Toto je opravdu ústřední bod. V onen den každý z nás pochopí, zda svůj osobní život inspiroval Slovem Božího Syna anebo se k Němu otočil zády a raději důvěřoval svým vlastními slovům. Bude to nejzazší moment definitivního svěření se Otcově lásce a smilování.

Nikdo nemůže uniknout tomuto momentu, nikdo z nás! Vychytralost, kterou často vkládáme do svého jednání, abychom akreditovali obrázek, který chceme nabízet, už nebude k ničemu; rovněž tak moc peněz a ekonomických prostředků, jimiž si domýšlivě nárokujeme koupit všechno a všechny, už nepůjde použít. Nebudeme u sebe mít nic jiného než to, co jsme v tomto životě uskutečnili z víry v Jeho Slovo: všechno a nic z toho, co jsme prožili nebo opominuli učinit. S sebou si poneseme pouze to, co jsme darovali.

Prosme o přímluvu Pannu Marii, aby nás konstatace naší pozemské provizornosti a našich omezení nevrhala do úzkosti, nýbrž odkazovala k odpovědnosti vůči nám samým, vůči bližnímu a vůči celému světu.

 

Se svolením převzato
webu České sekce Radio Vaticana
Redakčně upraveno

Čtení z dnešního dne: Sobota 2. 3.

1. čtení - Mich 7,14-15.18-20; Evangelium - Lk 15,1-3.11-32

Komentář k Lk 15,1-3.11-32: Odvážně se zamyslím nad tímto úryvkem. Nevystupuji někdy jako poslušný, věrný syn církve, který je pohoršen dobrotou Otce, která nezná hranic?

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý ´Sudeťák´ P. Hubert Engelmar Unzeitig (svátek 2.3.)

(28. 2. 2024) P. Hubert Engelmar Unzeitig byl sudetský Němec, který se narodil 1. března 1911 v Hradci nad Svitavou severně od Brna.…

Fiducia supplicans, neliturgická požehnání a Ratzingerovo rozlišení

(27. 2. 2024) Instrukce, kterou v roce 2000 vydal tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry, rozlišuje modlitby za uzdravení, které…

Oto Mádr, přední český teolog a jeden z nejdéle vězněných kněží u nás (+ 27. 2. 2011)

(26. 2. 2024) Oto Mádr - výrazná osobnost české katolické církve 20. století

Proti komunismu, nacismu a jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(25. 2. 2024) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost –…

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2024) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.