Ze srdce Páně s důvěrou čerpám to, čeho se mi v životě nedostává. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus C)
1. NEDĚLE POSTNÍ - C / PŘÍMLUVY

Na počátku postní doby, kdy církev rozjímá Ježíšovo tajemství na poušti (1), vyprošujme požehnání Božímu lidu i celému světu a volejme: Pane, smiluj se.

 

  1. Náš Pane a Bože, nechť upřímné pokání, oběti a modlitby tvých synů a dcer, přinesené v tomto čase milosti, přispějí k novým obrácením lidí nevěřících, váhavých a hledajících ve světě i v našem národě.
  2. Duchem svatým veď svoji církev, ať jako tvůj Syn statečně odolává svodům světské moci, slávy, lpění na pozemských statcích a časných jistotách. (2)
  3. Těm, kdo se již brzy zrodí k novému životu v Kristu, dej bezpečně projít obdobím očišťování a zasvěcování do křesťanské praxe. (3)
  4. Prosíme tě za všechny pokřtěné, ať se pro ně tato postní doba stane novým „katechumenátem“, v němž svůj křest znovu objeví a hluboce prožijí. (4)
  5. Svým mírem, láskou a péčí zahrň všechny obyvatele světa; svou mocnou rukou vyveď ty, kdo jsou zotročeni hříchem a zůstávají v područí Zlého. (5)
  6. Ty, jenž jsi bohatě štědrý ke všem, kdo tě vzývají (6), pomoz i nám, ať z darů tvé štědrosti hojně rozdáváme a přinášíme užitek místnímu společenství i lidem a světu okolo nás.
  7. Buď milostiv všem zemřelým, a posiluj naši víru ve tvé slovo, že „každý, kdo vzývá tvoje jméno, bude spasen“. (7)

 

Všemohoucí, věčný Bože, vyslyš nás, kteří věříme a vyznáváme, 
že Ježíš je Pán a ty jsi jej vzkřísil z mrtvých. (8) 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. 
Amen.

 


(1) Viz Lk 4,1-13 par. Srov. Katechismus katolické církve (KKC), čl. 538–540, 566.

(2) Srov. Lk 4,2-13.

(3) Srov. Kol 2,6-15. Srov. KKC, čl. 1277. Viz Úvod k obřadům uvedení do křesťanského života, čl. 21–25.

(4) Srov. RATZINGER Joseph - BENEDIKT XVI.: 365 dní s Benediktem XVI., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, s. 51.

(5) Srov. Dt 26,8; Ž 91,11-13; Lk 4,3-12; Jan 8,34.

(6) Srov. Řím 10,12.

(7) Tamtéž, v. 13. Viz Jl 3,5; Sk 2,21. Viz Český ekumenický překlad.

(8) Srov. Řím 10,9.

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Středa 16. 6.

2 Kor 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18

Komentář k Mt 6,1-6.16-18: Můj vztah k Bohu ať je co nejintimnější a nejdůvěrnější. Právě ve skrytosti se mohu připravit na společné slavení s celou církví. Pocta vzdávaná veřejně pak bude upřímnější.

Zdroj: Nedělní liturgie

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2021) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

On-line večerní seminář a exercicie s P. ELIASEM VELLOU OFM

(14. 6. 2021) Úterý 29. 6. 2021 až  pátek 2. 7. 2021 v Koclířově jako duchovní  příprava na slavnost našich otců víry…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2021) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(11. 6. 2021) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo
(8. 6. 2021) Zakladatelka sester kapucínek bude blahořečena 9. října 2021 v italské Neapoli.

Aleluja dětí :-)

Aleluja dětí :-)
(6. 6. 2021) Ve velikonoční době natočily děti z farnosti Stodůlky video na hudbu z Händelova Mesiáše a známého  aleluja.…

Svatý Norbert – zasažený bleskem (6. červen)

(4. 6. 2021) Norbert (asi 1085 – 1134) byl zprvu podjáhnem ve službách kolínského arcibiskupa a později císaře Jindřicha V. S…

Invaze spojeneckých vojsk v Normandii (výročí 6. června 1944)

(4. 6. 2021) Není zapotřebí jen lidí odvážných, chytrých a silných…

5. června -´Světový den životního prostředí´

(3. 6. 2021) Sama Země má svou důstojnost, kterou máme respektovat. (Benedikt XVI.) 5. 6. se připomíná "Světový den životního…