Prosme o milost nebýt křesťany jen podle slov, nýbrž podle skutků,  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus C)
1. NEDĚLE POSTNÍ - C / PŘÍMLUVY

Na počátku postní doby, kdy církev rozjímá Ježíšovo tajemství na poušti (1), vyprošujme požehnání Božímu lidu i celému světu a volejme: Pane, smiluj se.

 

  1. Náš Pane a Bože, nechť upřímné pokání, oběti a modlitby tvých synů a dcer, přinesené v tomto čase milosti, přispějí k novým obrácením lidí nevěřících, váhavých a hledajících ve světě i v našem národě.
  2. Duchem svatým veď svoji církev, ať jako tvůj Syn statečně odolává svodům světské moci, slávy, lpění na pozemských statcích a časných jistotách. (2)
  3. Těm, kdo se již brzy zrodí k novému životu v Kristu, dej bezpečně projít obdobím očišťování a zasvěcování do křesťanské praxe. (3)
  4. Prosíme tě za všechny pokřtěné, ať se pro ně tato postní doba stane novým „katechumenátem“, v němž svůj křest znovu objeví a hluboce prožijí. (4)
  5. Svým mírem, láskou a péčí zahrň všechny obyvatele světa; svou mocnou rukou vyveď ty, kdo jsou zotročeni hříchem a zůstávají v područí Zlého. (5)
  6. Ty, jenž jsi bohatě štědrý ke všem, kdo tě vzývají (6), pomoz i nám, ať z darů tvé štědrosti hojně rozdáváme a přinášíme užitek místnímu společenství i lidem a světu okolo nás.
  7. Buď milostiv všem zemřelým, a posiluj naši víru ve tvé slovo, že „každý, kdo vzývá tvoje jméno, bude spasen“. (7)

 

Všemohoucí, věčný Bože, vyslyš nás, kteří věříme a vyznáváme, 
že Ježíš je Pán a ty jsi jej vzkřísil z mrtvých. (8) 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. 
Amen.

 


(1) Viz Lk 4,1-13 par. Srov. Katechismus katolické církve (KKC), čl. 538–540, 566.

(2) Srov. Lk 4,2-13.

(3) Srov. Kol 2,6-15. Srov. KKC, čl. 1277. Viz Úvod k obřadům uvedení do křesťanského života, čl. 21–25.

(4) Srov. RATZINGER Joseph - BENEDIKT XVI.: 365 dní s Benediktem XVI., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, s. 51.

(5) Srov. Dt 26,8; Ž 91,11-13; Lk 4,3-12; Jan 8,34.

(6) Srov. Řím 10,12.

(7) Tamtéž, v. 13. Viz Jl 3,5; Sk 2,21. Viz Český ekumenický překlad.

(8) Srov. Řím 10,9.

Čtení z dnešního dne: Úterý 20. 4.

Sk 7,51 – 8,1a; Jan 6,30-35

Komentář k Jan 6,30-35: Nasycení pro ty, kdo duchovně hladoví, a jistě i pro ty, kdo Pána hledají. Kéž jim dovedeme Pána přiblížit dobrým slovem, tím, že jim věnujeme čas!

Zdroj: Nedělní liturgie

P. Emil Kapaun - výročí narození 20. 4. 1916

P. Emil Kapaun - výročí narození 20. 4. 1916
(19. 4. 2021) Emil Kapaun byl Americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Sv. Damián de Veuster - největší Belgičan všech dob (svátek 15. 4.)

(14. 4. 2021) Diváci vlámské televize VRT nedávno zvolili v anketě největší Belgičan všech dob P. Damiána de Veuster

Händel: i v temnotách života přinesl skvělé hudební plody.

(13. 4. 2021) (* 23. února 1685 Halle + 14. dubna 1759 Londýn) Po prodělané mrtvici se dostal na pokraj zhroucení, a ochrnula i jeho…

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery
(12. 4. 2021) 13. dubna 1950 přepadla komunistická Státní bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…

Druhá neděle velikonoční - svátek Božího milosrdenství

(6. 4. 2021) Na první neděli po Velikonocích se slaví Svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan…

Bílá sobota

(1. 4. 2021) Bílá sobota je druhým dnem, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den zmatku a ticha. Ježíšovi učedníci byli v tento den…

Velikonoční triduum den po dni (papež František)

Velikonoční triduum den po dni (papež František)
(1. 4. 2021) I v současné pandemii je Kristův kříž jako maják a znamení naděje, která neklame. (z webu velikonoce.vira.cz)

2.4.2005 zemřel papež Jan Pavel II.

2.4.2005 zemřel papež Jan Pavel II.
(1. 4. 2021) V předvečer slavnosti Božího milosrdenství se Jan Pavel II. vrátil do Otcova domu

Velký pátek

(31. 3. 2021) Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.