Na obrácení svatého Pavla měly podíl i Štěpánovy modlitby  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus C)
1. NEDĚLE POSTNÍ - C / PŘÍMLUVY

Na počátku postní doby, kdy církev rozjímá Ježíšovo tajemství na poušti (1), vyprošujme požehnání Božímu lidu i celému světu a volejme: Pane, smiluj se.

 

  1. Náš Pane a Bože, nechť upřímné pokání, oběti a modlitby tvých synů a dcer, přinesené v tomto čase milosti, přispějí k novým obrácením lidí nevěřících, váhavých a hledajících ve světě i v našem národě.
  2. Duchem svatým veď svoji církev, ať jako tvůj Syn statečně odolává svodům světské moci, slávy, lpění na pozemských statcích a časných jistotách. (2)
  3. Těm, kdo se již brzy zrodí k novému životu v Kristu, dej bezpečně projít obdobím očišťování a zasvěcování do křesťanské praxe. (3)
  4. Prosíme tě za všechny pokřtěné, ať se pro ně tato postní doba stane novým „katechumenátem“, v němž svůj křest znovu objeví a hluboce prožijí. (4)
  5. Svým mírem, láskou a péčí zahrň všechny obyvatele světa; svou mocnou rukou vyveď ty, kdo jsou zotročeni hříchem a zůstávají v područí Zlého. (5)
  6. Ty, jenž jsi bohatě štědrý ke všem, kdo tě vzývají (6), pomoz i nám, ať z darů tvé štědrosti hojně rozdáváme a přinášíme užitek místnímu společenství i lidem a světu okolo nás.
  7. Buď milostiv všem zemřelým, a posiluj naši víru ve tvé slovo, že „každý, kdo vzývá tvoje jméno, bude spasen“. (7)

 

Všemohoucí, věčný Bože, vyslyš nás, kteří věříme a vyznáváme, 
že Ježíš je Pán a ty jsi jej vzkřísil z mrtvých. (8) 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. 
Amen.

 


(1) Viz Lk 4,1-13 par. Srov. Katechismus katolické církve (KKC), čl. 538–540, 566.

(2) Srov. Lk 4,2-13.

(3) Srov. Kol 2,6-15. Srov. KKC, čl. 1277. Viz Úvod k obřadům uvedení do křesťanského života, čl. 21–25.

(4) Srov. RATZINGER Joseph - BENEDIKT XVI.: 365 dní s Benediktem XVI., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, s. 51.

(5) Srov. Dt 26,8; Ž 91,11-13; Lk 4,3-12; Jan 8,34.

(6) Srov. Řím 10,12.

(7) Tamtéž, v. 13. Viz Jl 3,5; Sk 2,21. Viz Český ekumenický překlad.

(8) Srov. Řím 10,9.

Čtení z dnešního dne: Středa 26.1. památka sv. Timoteje a Tita

2 Tim 1,1-8 ; Lk 10,1-9

Komentář k 2 Tim 1,1-8 : Kéž i my odložíme ducha bojácnosti. Kéž se i dnes oživí plamen Božího daru. Svět i dnes čeká na ducha síly, lásky a rozvážnosti. Zejména skrz působení těch, na které byly vloženy ruce…

Zdroj: Nedělní liturgie

Den památky obětí holocaustu 27.1.

(26. 1. 2022) Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války.…

Obrácení svatého Pavla (svátek 25.1.)

(24. 1. 2022) Pavlovo setkání s Kristem na cestě do Damašku způsobilo v jeho životě doslova revoluční obrat. Kristus se stal smyslem…

František Saleský (svátek 24.1)

(23. 1. 2022) Učitel duchovního života pro všední život, Učitel církve, patron novinářů a spisovatelů.

21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie / DNEŠNÍ VÝROČÍ

(21. 1. 2022) „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned…

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C
(15. 1. 2022) Došlo víno, i když jsme ho tak poctivě chystali. Udělal jsem něco špatně? Něco jsem zanedbal? Proč tento vztah, dílo,…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Online formační setkání pro kostelníky

Online formační setkání pro kostelníky
(11. 1. 2022) Ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00 se uskuteční on-line on-line formační setkání pro kostelníky a pro všechny, kdo…