Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování. Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
15. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Obraťme se k Pánu nebe a země, prvorozenému mezi vzkříšenými z mrtvých, a prosme: Pane, smiluj se.

[1]

  1. Za církev a její charitativní činnost: ať vyniká milosrdnou láskou k chudým, nemocným a znevýhodněným, ulehčuje lidskou bídu a strádání všeho druhu. [2]
  2. Za všechny pokřtěné: kéž naleznou společný domov v církvi, jejíž ty jsi hlavou. [3]
  3. Za náš národ: ať znovu objeví hodnoty evangelia a Desatera, jež mají sílu jej narovnat a vnitřně obrodit. [4]
  4. Za lékaře, zdravotníky, pečovatele a všechny, kdo pomáhají lidem v životní tísni: ať se ujímají všech bez rozdílu, nezištně, upřímně a účinně. [5]
  5. Za ty, kteří vyjíždějí na silnice: nechť si počínají rozvážně a ohleduplně, aby oni i druzí bezpečně dospěli k cílům svých cest. [6]
  6. Za místní společenství, abychom lásku k tobě, skrytému našim smyslům, naplňovali na těch, které máme vedle sebe. [7]
  7. Za zemřelé, aby pro tvé milosrdenství a krev prolitou na kříži měli za podíl věčný život. [8]  

 

Vyslyš nás, Pane, ve své veliké lásce,

obrať se k nám se svým nesmírným slitováním [9];

ty, který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[1] Srov. Kol 1,16.18b; Ž 69,14.

[2] Srov. Lk 10,25-37; Ž 69,30. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: dekret o apoštolátu laiků Apostolicam actuositatem, čl. 8.

[3] Srov. Kol 1,18a.

[4] Viz Dt 30,10-14.

[5] Srov. Lk 10,33-35.

[6] Srov. RATZINGER Joseph - BENEDIKT XVI.: 365 dní s Benediktem XVI., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, s. 127.

[7] Srov. Lk 10,25-28.   

[8] Viz tamtéž, v. 25; Ž 69,14; Kol 1,20.

[9] Srov. Ž 69,14.17n.  

Čtení z dnešního dne: Pátek 23. 2.

1. čtení - Ez 18,21-28; Evangelium - Mt 5,20-26

Komentář k Ez 18,21-28: Obrácení není pouze odvrácení se od špatnosti, ale změna vztahu k Bohu. On není jakýmsi „hlídačem“, ale chce mou lásku! Právě to má být impulsem pro mé jednání.

Zdroj: Nedělní liturgie

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.