Ze srdce Páně s důvěrou čerpám to, čeho se mi v životě nedostává. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus C)
3. NEDĚLE POSTNÍ - C / PŘÍMLUVY

 

Bratři a sestry, vzývejme jméno Boha živého, věrného, plného slitovaní (1) a volejme: Pane, smiluj se.

 

  1. Bože blízký, jenž jsi z hořícího keře zjevil Mojžíšovi své tajemné jméno, pomáhej svému lidu šířit jeho slávu v dnešním světě, zvěstovat evangelium a vyzývat k pokání. (2)
  2. Skláněj se k těm, kdo se o Velikonocích stanou chrámy Ducha svatého, aby z křestní milosti skutečně žili a nesli hojné duchovní ovoce. (3)
  3. Dej, ať chvála tvého jména, opravdové obrácení, vzájemná láska a neutuchající modlitba tvoří cestu k jednotě všech pokřtěných. (4)
  4. Dar nového srdce vyprošujeme všem, kdo zneužívají svůj vliv a postavení a dopouštějí se násilí na těch, jež mají vést a chránit. (5)
  5. Buď milostiv obětem přírodních živlů, nenadálých neštěstí, dopravních nehod i lidské svévole. (6)
  6. Slituj se také nad těmi, kteří tvé svaté jméno lehkovážně urážejí nebo se jím snaží magicky manipulovat. (7)
  7. Ryzí kajícností pronikni všechny, kdo tě velebí na tomto posvátném místě: nechť nepropadáme duchovní pýše ani domnění, že na všechno stačíme jen svými silami. (8)
  8. Odměň chvály a pokání svých zesnulých služebníků a služebnic patřením na svou tvář (9) v životě věčném.

 

Bože milosrdný a milostivý,
rač zahladit všechny viny a vyléčit neduhy,
jež sužují nás i svět, ve kterém žijeme;
láskou a slitováním objímej své bohabojné
i každého z lidí. (10)
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

 


 

(1) Srov. Ex 3,1-8a.13-15. Srov. Katechismus katolické církve (KKC), čl. 203–208. Srov. RATZINGER Joseph: Úvod do křesťanství, Řím: Křesťanská akademie, 1978, 63–78.

(2) Viz Ex 3,1-6.13-15. Srov. KKC, čl. 204. Viz Třetí tajemství růžence světla.

(3) Srov. 1 Kor 6,19; Lk 13,6-9. Srov. KKC, čl. 1265–1266.

(4) Viz Lk 13,2-5. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Dekret o ekumenismu Unitatis redintegratio, kapitola 2.

(5) Srov. Ez 36,25-27; Lk 13,1n.

(6) Srov. Lk 13,1.4.

(7) Viz Ex 3,13. Srov. KKC, čl. 2142–2166.

(8) Viz 1 Kor 10,1-6.10-12.

(9) Srov. Ex 3,6.14-15.

(10) Srov. Ž 103,3-4.8.11.

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Středa 16. 6.

2 Kor 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18

Komentář k Mt 6,1-6.16-18: Můj vztah k Bohu ať je co nejintimnější a nejdůvěrnější. Právě ve skrytosti se mohu připravit na společné slavení s celou církví. Pocta vzdávaná veřejně pak bude upřímnější.

Zdroj: Nedělní liturgie

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2021) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

On-line večerní seminář a exercicie s P. ELIASEM VELLOU OFM

(14. 6. 2021) Úterý 29. 6. 2021 až  pátek 2. 7. 2021 v Koclířově jako duchovní  příprava na slavnost našich otců víry…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2021) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(11. 6. 2021) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo
(8. 6. 2021) Zakladatelka sester kapucínek bude blahořečena 9. října 2021 v italské Neapoli.

Aleluja dětí :-)

Aleluja dětí :-)
(6. 6. 2021) Ve velikonoční době natočily děti z farnosti Stodůlky video na hudbu z Händelova Mesiáše a známého  aleluja.…

Svatý Norbert – zasažený bleskem (6. červen)

(4. 6. 2021) Norbert (asi 1085 – 1134) byl zprvu podjáhnem ve službách kolínského arcibiskupa a později císaře Jindřicha V. S…

Invaze spojeneckých vojsk v Normandii (výročí 6. června 1944)

(4. 6. 2021) Není zapotřebí jen lidí odvážných, chytrých a silných…

5. června -´Světový den životního prostředí´

(3. 6. 2021) Sama Země má svou důstojnost, kterou máme respektovat. (Benedikt XVI.) 5. 6. se připomíná "Světový den životního…