Na obrácení svatého Pavla měly podíl i Štěpánovy modlitby  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus C)
3. NEDĚLE POSTNÍ - C / PŘÍMLUVY

 

Bratři a sestry, vzývejme jméno Boha živého, věrného, plného slitovaní (1) a volejme: Pane, smiluj se.

 

  1. Bože blízký, jenž jsi z hořícího keře zjevil Mojžíšovi své tajemné jméno, pomáhej svému lidu šířit jeho slávu v dnešním světě, zvěstovat evangelium a vyzývat k pokání. (2)
  2. Skláněj se k těm, kdo se o Velikonocích stanou chrámy Ducha svatého, aby z křestní milosti skutečně žili a nesli hojné duchovní ovoce. (3)
  3. Dej, ať chvála tvého jména, opravdové obrácení, vzájemná láska a neutuchající modlitba tvoří cestu k jednotě všech pokřtěných. (4)
  4. Dar nového srdce vyprošujeme všem, kdo zneužívají svůj vliv a postavení a dopouštějí se násilí na těch, jež mají vést a chránit. (5)
  5. Buď milostiv obětem přírodních živlů, nenadálých neštěstí, dopravních nehod i lidské svévole. (6)
  6. Slituj se také nad těmi, kteří tvé svaté jméno lehkovážně urážejí nebo se jím snaží magicky manipulovat. (7)
  7. Ryzí kajícností pronikni všechny, kdo tě velebí na tomto posvátném místě: nechť nepropadáme duchovní pýše ani domnění, že na všechno stačíme jen svými silami. (8)
  8. Odměň chvály a pokání svých zesnulých služebníků a služebnic patřením na svou tvář (9) v životě věčném.

 

Bože milosrdný a milostivý,
rač zahladit všechny viny a vyléčit neduhy,
jež sužují nás i svět, ve kterém žijeme;
láskou a slitováním objímej své bohabojné
i každého z lidí. (10)
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

 


 

(1) Srov. Ex 3,1-8a.13-15. Srov. Katechismus katolické církve (KKC), čl. 203–208. Srov. RATZINGER Joseph: Úvod do křesťanství, Řím: Křesťanská akademie, 1978, 63–78.

(2) Viz Ex 3,1-6.13-15. Srov. KKC, čl. 204. Viz Třetí tajemství růžence světla.

(3) Srov. 1 Kor 6,19; Lk 13,6-9. Srov. KKC, čl. 1265–1266.

(4) Viz Lk 13,2-5. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Dekret o ekumenismu Unitatis redintegratio, kapitola 2.

(5) Srov. Ez 36,25-27; Lk 13,1n.

(6) Srov. Lk 13,1.4.

(7) Viz Ex 3,13. Srov. KKC, čl. 2142–2166.

(8) Viz 1 Kor 10,1-6.10-12.

(9) Srov. Ex 3,6.14-15.

(10) Srov. Ž 103,3-4.8.11.

Čtení z dnešního dne: Středa 26.1. památka sv. Timoteje a Tita

2 Tim 1,1-8 ; Lk 10,1-9

Komentář k 2 Tim 1,1-8 : Kéž i my odložíme ducha bojácnosti. Kéž se i dnes oživí plamen Božího daru. Svět i dnes čeká na ducha síly, lásky a rozvážnosti. Zejména skrz působení těch, na které byly vloženy ruce…

Zdroj: Nedělní liturgie

Den památky obětí holocaustu 27.1.

(26. 1. 2022) Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války.…

Obrácení svatého Pavla (svátek 25.1.)

(24. 1. 2022) Pavlovo setkání s Kristem na cestě do Damašku způsobilo v jeho životě doslova revoluční obrat. Kristus se stal smyslem…

František Saleský (svátek 24.1)

(23. 1. 2022) Učitel duchovního života pro všední život, Učitel církve, patron novinářů a spisovatelů.

21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie / DNEŠNÍ VÝROČÍ

(21. 1. 2022) „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned…

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C
(15. 1. 2022) Došlo víno, i když jsme ho tak poctivě chystali. Udělal jsem něco špatně? Něco jsem zanedbal? Proč tento vztah, dílo,…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Online formační setkání pro kostelníky

Online formační setkání pro kostelníky
(11. 1. 2022) Ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00 se uskuteční on-line on-line formační setkání pro kostelníky a pro všechny, kdo…