Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus A)
3. neděle velikonoční - A / přímluvy

Toho, který k nám mluví, otvírá Písma a láme chléb, nyní vzývejme: Pane, smiluj se. [1]

 

  1. Posiluj víru, naději a lásku křesťanů, ať svědčí o mocných činech, divech a znameních, které jsi vykonal a stále konáš. [2]

  2. Prosíme za rodící se místní církve; za odloučená, utlačená, nepočetná společenství, ať rostou ve víře a jsou nadějí tvého lidu. [3]

  3. Dej těm, kdo víru a naději pozbyli, znovu tě potkat a zahořet jako učedníci jdoucí do Emauz. [4]
  4. Dopřej všem lidem světa, ať okusí radost, naději, mír a ostatní plody tvého zmrtvýchvstání.
  5. Staň se jistotou pro lidi zbavené všech jistot; potěš zklamané, zoufalé a malomyslné. [5]
  6. Ochraňuj ty, kdo jsou na cestách; jdi s těmi, jež k putování nutí ztráta domova, rodiny, vlasti. [6]
  7. Otevři naše oči, ať poznáváme, že jsi přítomen zde mezi námi, v lidech okolo nás a v každodenních situacích. [7]
  8. Ukaž cestu k životu našim zemřelým; naplň je blahem před svou tváří. [8]  

 

Pane Ježíši Kriste, vrcholem radosti je být s tebou.

Dej, ať tuto radost stále prožíváme a rozdáváme. [9]

Ty, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

 

________________________

[1]   Srov. Lk  24,13-35. Viz 2. forma eucharistické modlitby pro mše za různé potřeby (Církev v dějinách spásy), in: Eucharistické modlitby, Olomouc: MCM, 1992.

[2]   Srov. Sk 2,22; Lk 24,19-20.

[3]   Srov. Lk 24,33; 1 Petr 1,21.

[4]   Srov. Lk 24,15-35.

[5]   Srov. tamtéž, 17a.

[6]   Srov. Ž 16,1; Lk 24,15.

[7]   Srov. Lk 24,16.31.35. 

[8]   Srov. Ž 16,11ac; Sk 2,28.

[9]   Srov. Ž 16,11b (Český ekumenický překlad); Lk 24,15-35; Sk 2,25-26a.

 

 

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 21. 6.

Gn 12,1-9; Mt 7,1-5

Komentář k Gn 12,1-9: Kéž máme i my sílu vyjít ze své „země“, ze svých zvyků a představ. K přijetí Božího požehnání je třeba mnohé opustit i dnes.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2021) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)
(18. 6. 2021) Z neděle 19.6.1977. Text byl původně pronesen v angličtině, italštině a krátce také v němčině. Zde…

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2021) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2021) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

On-line večerní seminář a exercicie s P. ELIASEM VELLOU OFM

(14. 6. 2021) Úterý 29. 6. 2021 až  pátek 2. 7. 2021 v Koclířově jako duchovní  příprava na slavnost našich otců víry…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2021) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(11. 6. 2021) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo
(8. 6. 2021) Zakladatelka sester kapucínek bude blahořečena 9. října 2021 v italské Neapoli.

Aleluja dětí :-)

Aleluja dětí :-)
(6. 6. 2021) Ve velikonoční době natočily děti z farnosti Stodůlky video na hudbu z Händelova Mesiáše a známého  aleluja.…