Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování. Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
Slavnost Ježíše Krista Krále - C / přímluvy

Bratři a sestry, k chválám a díkům, které vzdáváme Ježíši Kristu Králi, připojme nyní svoje prosby a volejme: Pane, smiluj se.

 

 

  1. Pane Ježíši Kriste, kéž je požehnána svatá Církev, tvé tajemné tělo, všichni, kdo k ní náležejí, kdo k ní budou přivtěleni i ti, kdo s ní mají být sjednoceni. [1]
  2. Posiluj papeže Františka a všechny, kterým jsi svěřil svůj putující lid, aby jej navzdory vnějším i vnitřním překážkám vedli bezpečně tam, kde přebýváš ve své slávě. [2]
  3. Králi veškerenstva, dej, ať si i státníci, politici a veřejní činitelé osvojí něco z tvé moudrosti, mírnosti, spravedlnosti a pokory. [3]  
  4. Pro svou drahocennou krev, prolitou na kříži, zjednej pokoj v místech, kde je prolévána krev nevinných lidí. [4]  
  5. Pamatuj na nejchudší z nás a na ty, kdo jsou kvůli tobě pronásledováni, neboť jim patří tvoje království. [5]
  6. Buď shovívavý ke všem, kteří urážejí, neuctivě vyslovují a jakkoli zneužívají tvoje svaté jméno. [6]
  7. Prosíme za naše (farní) společenství, ať každou mši svatou prožíváme jako setkání s tebou – naším Pánem a Králem, na něž přicházíme s radostí, usebraností a včas. [7]
  8. Naše zemřelé vysvoboď milostivě z područí smrti a převeď do slávy své vznešené říše. [8]  

 

Ježíši, náš Pane a Králi, přijmi tyto prosby,

které ti předkládáme v závěru liturgického roku;

ať i do budoucna jdeme cestou lásky, přátelství a spásy,

kterou jsi ty sám, jenž žiješ a kraluješ na věky věků. [9] Amen.

 

 

________________________

[1] Srov. Kol 1,18a.

[2] Srov. 2 Sam 5,1-3; Kol 1,15-17. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 48–51.

[3] Srov. Lk 23,34-43; Mt 11,29. Viz plný název této neděle v Missale Romanum: sollemnitas Domini nostri Iesu Christi, universorum Regis (slavnost našeho Pána Ježíše Krista, Krále veškerenstva).

[4] Srov. Kol 1,20.

[5] Srov. Mt 5,3.10-12; Lk 23,42; Kol 1,13.

[6] Srov. Lk 23,35-39; Ž 122,4. Viz Katechismus katolické církve, čl. 2142–2167.

[7] Srov. Ž 122,1.

[8] Srov. Kol 1,13 (Český ekumenický překlad); Ž 145,12a.

[9] Srov. Lk 23,42-43; Jan 14,6; Kol 1,12-20.

 

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 23. 2.

1. čtení - Ez 18,21-28; Evangelium - Mt 5,20-26

Komentář k Ez 18,21-28: Obrácení není pouze odvrácení se od špatnosti, ale změna vztahu k Bohu. On není jakýmsi „hlídačem“, ale chce mou lásku! Právě to má být impulsem pro mé jednání.

Zdroj: Nedělní liturgie

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.