Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování. Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
Svátek Proměnění Páně / přímluvy

Milovaní, Pán Ježíš se před zraky Petra, Jakuba a Jana proměnil na posvátné hoře, když se modlil. [1] Také my se modleme k nebeskému Otci:
  1. Dej každému zaslechnout svůj hlas: Ty jsi můj milovaný syn, má milovaná dcera. [2]
  2. Pomáhej Petrovu nástupci, biskupům a kněžím být svědky Kristovy slávy a kříže. [3]
  3. Vládni svým Duchem národům, aby tvůj mír byl všude a navždy. [4]
  4. Dej, ať bloudícím a zoufalým zazáří tvé Slovo a svitne naděje. [5]
  5. Žehnej našemu společenství, všem, kdo byli oblečeni v Krista, i těm, kteří křest teprve přijmou. [6]
  6. Dopřej našim zesnulým vystoupit k tobě a patřit na tvou velebnost. [7]

 

Vyslyš nás, nebeský Otče, a dej,
ať všechny prozáří a promění tvé vtělené Slovo,[8] 
tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus,
který s tebou žije a vládne na věky věků. Amen.

 

______________________

[1]    Lk 9,28-29; Mk 9,2-3; Mt 17,1-2; 2 Petr 1,17-18. Viz Katechismus katolické církve, čl. 554–556.

[2]    Srov. Mk 9,7 par. Viz vstupní modlitba.

[3]    Srov. Lk 9,30-31; 2 Petr 1,16-18. Viz Preface o Proměnění Páně.

[4]    Srov. Ž 97, 1-2.5-6.9; Dan 7,13-14; Mt 17,5a (vstupní antifona).

[5]    Srov. 2 Petr 1,19; Jan 1,1-5.

[6]    Srov. Mt 17,2; Gal 3,27.

[7]    Srov. Dan 7,9-10; Lk 9,28; 2 Petr 1,16c-17.

[8]    Srov. Mk 9,2-3 par; 2 Petr 1,16-19.

Čtení z dnešního dne: Úterý 27. 2.

1. čtení - Iz 1,10.16-20; Evangelium - Mt 23,1-12

Komentář k Mt 23,1-12: Ježíš nevyzývá k jejich svržení, odstranění, ani k revoluci. Ale ke změně chování „odzdola“. Kéž i mě doba postní inspiruje k opravdovosti.

Zdroj: Nedělní liturgie

Fiducia supplicans, neliturgická požehnání a Ratzingerovo rozlišení

(27. 2. 2024) Instrukce, kterou v roce 2000 vydal tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry, rozlišuje modlitby za uzdravení, které…

Oto Mádr, přední český teolog a jeden z nejdéle vězněných kněží u nás (+ 27. 2. 2011)

(26. 2. 2024) Oto Mádr - výrazná osobnost české katolické církve 20. století

Proti komunismu, nacismu a jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(25. 2. 2024) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost –…

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2024) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.