Četba Božího slova pozvedá naši duši,  aby nás nepřemohlo zoufalství,  - archív citátů

Šabaka Petr | Sekce: Kázání

Slavnosti a svátky s jednotným čtením
Svátek svaté Brigity Švédské 23. 7. / Petr Šabaka

Láska svaté Brigity

Promluva na svátek svaté Brigity Švédské

 

„A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne“ (Gal 2,20). 

Svatá Brigita ve svých dvanácti letech slyšela kázání o utrpení Páně. Dotklo se jí tak, že se zeptala: „A kdo se ti, můj drahý Pane, tolik posmíval?“ Uslyšela odpověď: „Ti všichni, kteří na mě zapomínají a znehodnocují mou lásku!“ Rozhodla se milovat tedy Ježíše celým srdcem a stále. A vlastně bylo jedno, čeho v životě dosáhla a zda jí svatozář dal Bůh za její mateřství a manželství nebo za její rozhodnutí zasvětit se mu jako řeholnice anebo za její úsilí na poli charity, či mezinárodní politiky. Ve všem jejím konání bylo ono zásadní rozhodnutí: Milovat Ježíše celým srdcem a stále.

Jak mocně působí na každého z nás, když nám někdo řekne: „Mám tě rád. Vážím si tě. Jsi dobrý.“ Najednou máme ohromnou sílu, radost a chuť do života, služby, dalšímu sdílení projevené lásky a náklonnosti. A když toto ujištění slyšíme od Ježíše, jednali bychom jako svatá Brigita. A je opět jedno, kým jsme, zda prostí nebo vznešení, hříšníci nebo vytrvalí kajícníci. Jen přijmout, pochopit, prožít, zvnitřnit. Ježíš nám své vyznání lásky říká každý den, jen my máme uši, ale neslyšíme, máme srdce, ale nechápeme. 

„Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce“ (Jan 15,1-2). Rozpoznáváme dva typy utrpení. První je důsledkem našeho hříchu, který nechceme vyznat. Druhé se liší jen drobnou nuancí – je očistné. Katechismus katolické církve k tomu říká velice důležitou okolnost: „Bůh není příčinou mravního zla ani přímo, ani nepřímo. Avšak dopouští je, protože respektuje svobodu svého tvora, a dokáže z něj tajemně vytěžit dobro“ (KKC 311). Svatá Brigita pochopila tuto moudrost kříže Kristova, s nímž srůstají i kříže každého z nás, a jde nám vzorem.

 

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Iz 66,18-21; Žalm 117; Žid 12,5-7.11-13
Lk 13,22-30

Starý zákon neměl výslovně popsané, jak vypadá místo, kde přebývají zemřelí. Ale na mnoha místech popisuje, že spravedlivý před Bohem je ten, kdo koná dobro. Nový zákon přináší přelomovou skutečnost: získat "nebe", není otázkou našeho vysokého výkonu, ale je především zásluhou sebeobětování Ježíše Krista. To neznamená, že člověk má jistý věčný život v blízkosti Boha. Dnešní evangelium celý problém popisuje velmi výstižně. Řecké slovo "agónizomaj" znamená "zápasit, snažit se". Jde o to "snažte se vejít..." Nebe je skutečně především darem Boží milosti, ale také odráží to, že záleží na nás a na tom, zda my sami zápasíme o dobro.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Monika (svátek 27.8.)

(25. 8. 2019) Narodila se v roce 331 nebo 332 v křesťanské rodině v Tagaste v Numidii (v dnešním severovýchodním Alžírsku).

sv. Bartoloměj (svátek 24.8.)

(23. 8. 2019) „Čím nás může tento takřka anonymní světec inspirovat?

Doporučujeme: Všední život s Duchem Svatým

Doporučujeme: Všední život s Duchem Svatým
(21. 8. 2019) Na příkladech z vlastního života i z života světců (Jan Pavel II., Terezie z Lisieux aj.) autorka...

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy
(19. 8. 2019) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a lákavé, ale...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2019) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2019) K čemu nám slouží tento svátek?

Knižní tip pro děti a katechety: Bůh je tady!

Knižní tip pro děti a katechety: Bůh je tady!
(7. 8. 2019) Kniha je určena dětem raného školního věku a představuje pomůcku, jak s nimi vést rozhovory o křesťanských...

Exercicie na Lomci 19. - 23. 8. s P. Josefem Prokešem - Evangelii gaudium

Exercicie na Lomci 19. - 23. 8. s P. Josefem Prokešem - Evangelii gaudium
(5. 8. 2019) Jak srozumitelně předávat Boží slovo v dnešním světě? Jak prožívat evangelium tak, aby bylo přitažlivé i pro naše okolí?...

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4. 8. 2019) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí františkánský...